• image

W dniu 19 lipca 2021 roku została podpisana umowa nr EZ.0290.1.8.2021 pomiędzy Skarbem Państwa - Państwowym Gospodarstwem Leśnym, Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych reprezentowanym przez Józefa Kubicę – p.o. Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych - a Kampinoskim Parkiem Narodowym reprezentowanym przez Mirosława Markowskiego – Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego, na finansowanie 32 działań w Kampinoskim Parku Narodowym ze środków z Funduszu Leśnego.
Wysokość dofinansowania przeznaczonego na wykonanie działań wynosi łącznie 4 129 096,32 zł.

 

 

W ramach umowy realizowane będą następujące działania:

L.p. Nazwa działania  Koszt działania
1 Zwalczanie gradacji owadzich w szczególności kornika ostrozębnego 54 000,00
2 Zwalczanie obcych gatunków roślin 277 713,00
3 Użytki przygodne i cięcia sanitarne jednostkowe w drzewostanach młodszych i starszych klas wieku 528 000,00
4 Zalesienia na gruntach porolnych 1 291,00
5 Wykonanie pasa przeciwpożarowego typu A przy drogach publicznych i szlakach turystycznych 33 693,00
6 Oczyszczanie punktów czerpania wody 1 821,00
7 Utrzymywanie systemu łączności radiotelefonicznej 44 034,00
8 Podsadzenia hodowlane 1 800,00
9 Likwidacja dzikich wysypisk odpadów, sprzątanie i wywóz śmieci 140 220,00
10 Dolesienia luk 3 138,00
11 Czyszczenia wczesna 15 401,00
12 Czyszczenia późne 62 349,00
13 Dyżury przeciwpożarowe kierowców ciągników 52 547,00
14 Budowa nowego, odbudowa starego i likwidacja zbędnego ogrodzenia 23 157,32
15 Utrzymanie dojazdów pożarowych w stanie przejezdności 40 658,00
16 Prowadzenie letnich obserwacji przeciwpożarowych na wieżach 351 540,00
17 Ochrona przeciwpożarowa z zastosowaniem metod lotniczych 111 254,00
18 Jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny 21 462,00
19 Zakup usług z zakresu ochrony lasu świadczone przez Zespół Ochrony Lasu 5 944,00
20 Pielęgnowanie upraw leśnych 21 375,00
21 Dyżury przeciwpożarowe w punkcie alarmowo-dyspozycyjnym (PAD) 61 914,00
22 Ochrona przeciwpożarowa z zastosowaniem metod naziemnych 10 098,00
23 Trzebieże III i starszych klas wieku 1 400 000,00
24 Poprawki i uzupełnienia 1 970,00
25 Trzebieże II klasa wieku 240 000,00
26 Prowadzenie zachowawczej plantacji nasiennej sosny zwyczajnej na szkółce 9 606,00
27 Zakup podłoża 19 200,00
28 Udział w dozorowaniu i w działaniach dogaszających pożary 10 717,00
29 Wymiana słupów, tablic informacyjnych i ostrzegawczych ppoż. 111 363,00
30 Utrzymanie obiektów tworzących infrastrukturę zagospodarowania rekreacyjnego, wypoczynkowego i turystycznego lasu – serwis i dezynfekcja toalet przenośnych na terenie KPN 212 791,00
31 Utrzymanie obiektów tworzących infrastrukturę zagospodarowania rekreacyjnego, wypoczynkowego i turystycznego lasu – utrzymanie polan wypoczynkowych Lipków i Granica 108 400,00
32 Przemiany środowiska po wiatrołomie i ocena mikrosukcesji biot organizmów zasiedlających powalone drzewa – etap IV 151 640,00

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo