• image
 • image
 • image
 • image
 • image

ZARZĄDZENIE NR 36/2017
DYREKTORA Kampinoskiego Parku Narodowego z dnia 20.10.2017 r. w sprawie
UDOSTĘPNIANIA KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

 

Zarządzenie

Na podstawie art. 8 i 12 Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2016 poz. 2134 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§1

Kampinoski Park Narodowy zwany dalej parkiem – jest udostępniany w celach naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, sportowych, filmowania, fotografowania, a także w celach zarobkowych w sposób, który nie wpłynie negatywnie na przyrodę w parku. Obszary i miejsca udostępniane wyznaczone są w planie ochrony lub planie zadań ochronnych parku.

§2

Ustala się regulamin udostępniania i zasady udostępniania parku określone w Załączniku nr 1.

Wyznacza się miejsca na terenie parku, określone w Załączniku nr 2, gdzie posługiwanie się otwartym ogniem jest dopuszczalne.

§3

Za wstęp do niektórych obiektów parku oraz za udostępnianie parku lub niektórych jego obszarów mogą być pobierane opłaty. Cennik opłat stanowi Załącznik nr 3.

§4

Za szkody powstałe w wyniku korzystania z zasobów parku odpowiedzialność wobec parku ponosi korzystający. Za bezpieczeństwo uczestników imprez turystycznych, rekreacyjnych, sportowych, edukacyjnych, zajęć edukacyjnych i in. odpowiada organizator lub opiekun grupy. Obowiązek zawarcia stosownych umów ubezpieczeniowych leży po stronie organizatora imprezy.

§5

Tracą moc:

 • Zarządzenie nr 5/2012 Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego z dnia 16.02.2012 r. w sprawie udostępniania Kampinoskiego Parku Narodowego;
 • Zarządzenie nr 3/2017 Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego z dnia 12.01.2017 r. w sprawie opłat za usługi świadczone w Centrum Edukacji Kampinoskiego Parku Narodowego w Izabelinie i Zespół ds. Nauki i Monitoringu Przyrody.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

 

 

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

 

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1) Teren parku udostępniany jest w porze dziennej (od świtu do zmierzchu; świt – jedna godzina przed wschodem słońca, zmierzch – jedna godzina po zachodzie słońca). Dopuszcza się możliwość udostępnienia parku po zmierzchu wyłącznie za zgodą dyrektora parku.

2) Na terenie parku dopuszcza się:

a)         działalność naukową, w tym badania naukowe i monitoring;
b)         działalność edukacyjną, w tym: prowadzenie zajęć edukacyjnych, szkoleń, kursów, warsztatów, seminariów, wyjazdów studialnych itp.;
c)          działalność turystyczną, w tym krajoznawczą turystykę pieszą, rowerową, narciarską i konną po wyznaczonych szlakach, drogach publicznych i na obszarach udostępnionych (zdefiniowanych w Planie Ochrony Dla Kampinoskiego Parku Narodowego wraz z Planem Zadań Ochronnych dla Obszaru Natura 2000 Puszcza Kampinoska oraz w Zadaniach ochronnych na dany rok);
d)         działalność rekreacyjną na szlakach turystycznych oraz na obszarach udostępnionych;
e)         działalność sportową na szlakach turystycznych oraz na obszarach udostępnionych;
f)          działalność związaną z realizacją zdjęć filmowych i fotograficznych;
g)         działalność zarobkową.

3) Osoby korzystające z parku lub niektórych jego obszarów i obiektów na podstawie zezwolenia dyrektora parku lub umowy określającej zakres udostępniania zobowiązane są posiadać je przy sobie i okazać na wezwanie pracowników parku i innych uprawnionych służb. Upoważnieni pracownicy Służby Parku Narodowego mają prawo kontrolowania dowodów wniesienia opłat z tytułu udostępnienia.

4) W przypadku wystąpienia zdarzeń mogących zagrozić przyrodzie lub bezpieczeństwu ludzi oraz w przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu udostępniania na przyrodę parku, dyrektor może ze skutkiem natychmiastowym odwołać zezwolenie, wymówić umowę lub wprowadzić zakaz przebywania osób na terenie parku lub jego części.

5) Użytkownicy przebywający na terenie parku zobowiązani są do przestrzegania zakazów i nakazów obowiązujących w parku oraz wskazówek pracowników parku, przewodników lub innych osób upoważnionych przez dyrektora parku, a w szczególności zakazów:

a)         chwytania lub zabijania dziko występujących zwierząt, zbierania lub niszczenia jaj, postaci młodocianych i form rozwojowych zwierząt, umyślnego płoszenia zwierząt, zbierania poroży, niszczenia nor, gniazd, legowisk i innych schronień zwierząt oraz ich miejsc rozrodu;
b)         pozyskiwania, niszczenia lub umyślnego uszkadzania roślin oraz grzybów;
c)          użytkowania, niszczenia, umyślnego uszkadzania, zanieczyszczania i dokonywania zmian obiektów przyrodniczych, obszarów oraz zasobów, tworów i składników przyrody;
d)         pozyskiwania skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt;
e)         niszczenia gleby lub zmiany przeznaczenia i użytkowania gruntów;
f)          palenia ognisk, używania grilli i wyrobów tytoniowych oraz światła o otwartym płomieniu poza miejscami do tego wyznaczonymi;
g)         prowadzenia działalności wytwórczej, handlowej i rolniczej, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych w planie ochrony lub planie zadań ochronnych;
h)         zbioru dziko występujących roślin i grzybów oraz ich części, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych w planie ochrony lub planie zadań ochronnych;
i)           połowu ryb i innych organizmów wodnych, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych w planie ochrony lub zadaniach ochronnych;
j)           ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego i jazdy konnej wierzchem, z wyjątkiem szlaków i tras wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego;
k)         wprowadzania psów na obszary objęte ochroną ścisłą i czynną, za wyjątkiem psów na krótkiej smyczy w miejscach wyznaczonych w planie ochrony lub zadaniach ochronnych oraz psów asystujących;
l)           wspinaczki, eksploracji obiektów budowlanych lub zbiorników wodnych, z wyjątkiem miejsc udostępnionych przez dyrektora parku;
m)       ruchu pojazdów mechanicznych poza drogami publicznymi oraz poza drogami położonymi na nieruchomościach będących własnością parku lub będących w użytkowaniu wieczystym parku, wskazanymi przez dyrektora parku;
n)         umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków, z wyjątkiem znaków drogowych i znaków dotyczących ochrony bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego oraz innych znaków na warunkach uzgodnionych z dyrektorem parku;
o)         zakłócania ciszy;
p)         używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego, uprawiania sportów wodnych i motorowych, pływania i żeglowania;
q)         biwakowania, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez dyrektora parku;
r)          wprowadzania gatunków roślin, zwierząt lub grzybów bez zgody ministra właściwego do spraw środowiska;
s)          wprowadzania organizmów genetycznie zmodyfikowanych;
t)          organizacji imprez turystycznych, rekreacyjnych, sportowych i kulturowych bez zgody dyrektora parku.

Rozdział 2. Szczegółowe zasady udostępniania parku w celach naukowych

 

Rozdział 2

SZCZEGÓŁOWE ZASADY UDOSTĘPNIANIA PARKU W CELACH NAUKOWYCH

1. Obszar parku jest udostępniany dla działalności naukowej, w tym do badań naukowych oraz do monitoringu w celu poznania i zachowania zasobów parku, określenia metod i sposobów ich ochrony, oceny skuteczności podejmowanych działań a także określenia zmian wynikających z dynamiki procesów przyrodniczych oraz wpływu czynników antropogenicznych.

2. Podstawą do uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności naukowej na terenie parku jest złożony i prawidłowo wypełniony wniosek (wzór nr 1, w załączeniu) o udostepnienie terenu parku do celów prowadzenia działalności naukowej, złożony co najmniej 14 dni przed planowanym rozpoczęciem badań.

3. O zezwolenie na prowadzenie działalności naukowej mogą ubiegać się studenci oraz osoby afiliowane przy jednostce lub instytucji naukowej. Dopuszcza się możliwość składania wniosku przez osoby nie posiadające tytułu naukowego, jeżeli działalność naukowa będzie wykonywana pod kierunkiem osoby ze stopniem naukowym lub pod kierunkiem osoby afiliowanej przy instytucji lub jednostce naukowej.

4. Wniosek może być złożony w wersji papierowej w sekretariacie dyrekcji parku lub w wersji elektronicznej na adres e-mail dyrekcji parku.

5. Dyrektor parku może odmówić pozwolenia na prowadzenie działalności naukowej, jeżeli może być ona wykonywana poza obszarem parku, a jej wyniki nie będą miały znaczenia dla rozwoju nauki lub osiągnięcia celów ochronnych parku.

6. Dyrektor parku, rozpatrując wniosek o zezwolenie na prowadzenie działalności naukowej na terenie parku, ma prawo zasięgnąć opinii Rady Naukowej Parku, Ministra Środowiska lub ekspertów i naukowców z danej dziedziny.

7. Dyrektor parku może zmienić obszar prowadzenia działalności naukowej lub jej terminy, zarówno w trakcie wydawania pozwolenia jak i w trakcie prowadzenia działalności naukowej przez Wnioskodawcę, jeżeli wymagają tego względy ochrony przyrody lub bezpieczeństwa.

8. Jeżeli do realizacji działalności naukowej potrzebne są: zezwolenia na odstępstwa od zakazów określonych w Ustawie o ochronie przyrody (art. 51 i 52); zezwolenia Lokalnej Komisji Etycznej, Wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć takie zezwolenia wraz z wnioskiem o udostepnienie terenu parku do celów prowadzenia działalności naukowej.

9. Uzyskanie zezwolenia dyrektora parku na prowadzenie działalności naukowej na terenie parku nie zwalnia Wnioskodawcy z obowiązku uzyskania wszelkich prawem wymaganych zgód i decyzji innych instytucji.

10. Stosowanie metod eksperymentalnych i inwazyjnych wymaga spełnienia kilku poniższych warunków a także może wymagać opinii Rady Naukowej Parku:

a) badania mogą być realizowane na terenie parku ponieważ brak jest innych miejsc, spełniających warunki eksperymentalnej i inwazyjnej działalności naukowej;
b)        osiągnięcie celu badawczego możliwe jest wyłącznie przez zastosowanie metody eksperymentu lub metody inwazyjnej;
c)        spodziewane wyniki eksperymentu lub działalności inwazyjnej mogą mieć istotne znaczenie dla rozwoju nauki lub osiągnięcia celów ochronnych parku;
d)        ewentualne szkody wyrządzone w zasobach parku będą miały charakter lokalny, krótkotrwały i odwracalny.

11. Zezwolenie na prowadzenie działalności naukowej obejmuje wyłącznie grunty będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Kampinoskiego Parku Narodowego oraz grunty będące własnością parku.

12. Prowadzenie działalności naukowej na terenie parku lub wykorzystanie niepublikowanych materiałów własnych parku wymaga uzyskania pisemnej zgody dyrektora parku.

13. Nadzór nad działalnością naukową prowadzoną na terenie parku sprawuje Zespół ds. Nauki i Monitoringu Przyrody.

14. Zezwolenie na prowadzenie działalności naukowej wydawane jest w postaci porozumienia (wzór nr 4, w załączeniu) na udostępnienie terenu Kampinoskiego Parku Narodowego do prowadzenia działalności naukowej.

15. Porozumienie zawiera warunki i zakres działalności naukowej oraz zobowiązania podejmującego działalność naukową względem parku, a także ewentualne określenie udziału parku w realizacji badań.

16. Prowadzący działalność naukową zobowiązany jest dostarczyć efekty pracy w formie sprawozdań w terminach wyznaczonych w porozumieniu oraz dodatkowo w formie publikacji, egzemplarza pracy licencjackiej, inżynierskiej, magisterskiej, doktorskiej, habilitacyjnej lub innej, zgodnie z zawartym porozumieniem. Nie złożenie sprawozdania może być podstawą do cofnięcia zgody na kontynuację działalności naukowej lub nie wydania zgody na działalność naukową w przyszłości.

17. Sprawozdanie powinno obejmować 1-2 strony maszynopisu i zawierać numer i datę porozumienia, informacje o stopniu zaawansowania planowanych prac badawczych lub monitoringowych, informację o tym, czy badania przeprowadzono zgodnie z planem i założeniami oraz czy cel został osiągnięty. Należy także w sprawozdaniu zamieścić terminy faktycznie wykonanych badań lub monitoringu. Nie wymaga się wyników badań, chyba że będą to dane zbiorcze lub przybliżone.

18. Wyniki Państwowego Monitoringu Środowiska muszą zostać udostępnione parkowi, w formie nadbitki sprawozdania, formularza czy map jakie Wykonawca przygotowuje zleceniodawcy PMŚ.

19. Rezygnację z prowadzenia działalności naukowej należy niezwłocznie zgłosić w formie pisemnej i przesłać do parku pocztą, drogą mailową, faxem lub złożyć osobiście w dyrekcji parku.

20. Każdorazowy pobyt na terenie parku należy zgłaszać telefonicznie u gospodarza terenu - konserwatora obwodu ochronnego (leśniczego) lub innej osoby wskazanej w porozumieniu, na co najmniej 3 dni robocze przed planowanym rozpoczęciem badań.

21. Po zakończeniu działalności naukowej należy zlikwidować wszelkie oznakowania powierzchni badawczych, ścieżek, dojść itp.

22. Po zakończeniu działalności naukowej należy usunąć wszelkie odpady i zanieczyszczenia, które powstały w procesie badawczym. Nieuprzątnięcie terenu może być podstawą do cofnięcia zgody na prowadzenie działalności naukowej lub niewydania zgody na działalność naukową w przyszłości. W przypadku nieuprzątnięcia terenu zostanie on uprzątnięty przez Kampinoski Park Narodowy na koszt wykonawcy badań.

23.  W trakcie wykonywania działalności naukowej należy posiadać przy sobie Porozumienie na prowadzenie działalności naukowej i okazywać je na wezwanie pracowników Służby Parku.

24. Posiadacz Porozumienia na prowadzenie działalności naukowej na terenie parku nie może naruszać zapisów Ustawy o ochronie przyrody i zarządzeń dyrektora parku. Niestosowanie się do bieżących zakazów i nakazów oraz przekroczenie uprawnień zawartych w Porozumieniu lub nie stosowanie się do zapisów Porozumienia, może powodować unieważnienie Porozumienia oraz skutkować niewydaniem zgody na prowadzenie działalności naukowej w przyszłości.

Rozdział 3. Szczegółowe zasady udostępniania parku dla celów działalności edukacyjnej

Rozdział 3
SZCZEGÓŁOWE ZASADY UDOSTĘPNIANIA PARKU DLA CELÓW DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ

1. Obszar parku jest udostępniany dla celów edukacyjnych. Edukacja w Kampinoskim Parku Narodowym może być prowadzona w:

a) Ośrodku Dydaktyczno-Muzealnym im. Jadwigi i Romana Kobendzów w Granicy;
b) Centrum Edukacji Kampinoskiego Parku Narodowego w Izabelinie;
c) Ośrodku Hodowli Zubrów im. prezydenta RP Ignacego Mościckiego w Smardzewicach;
d) na szlakach turystycznych;
e) na ścieżkach edukacyjnych i spacerowych;
f) na polanach wypoczynkowych.


2. Zajęcia edukacyjne w obiektach i miejscach wymienionych w pkt. 1 oraz w szczególnych przypadkach poza miejscami wymienionymi w pkt. 1 prowadzone są przez pracowników parku.

3. Zajęcia edukacyjne prowadzone przez pracowników parku mogą być realizowane wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu tematu, zakresu i terminu zajęć z Centrum Edukacji, Ośrodkiem Dydaktyczno-Muzealnym, Ośrodkiem Hodowli Żubrów.

4. Zajęcia edukacyjne w obiektach i na obszarach wymienionych w pkt. 1 mogą być prowadzone samodzielnie przez nauczycieli szkolnych i akademickich, przewodników turystycznych oraz pracowników instytucji i organizacji prowadzących działalność edukacyjną, po uzyskaniu zgody dyrektora parku wydanej na pisemny wniosek złożony do dyrekcji parku z co najmniej
14-dniowym wyprzedzeniem.

5. Samodzielne prowadzenie zajęć dydaktycznych wymaga:

a) pisemnego zgłoszenia złożonego do dyrekcji parku z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem;
b) uzyskania zgody dyrektora parku do przeprowadzenia samodzielnych zajęć edukacyjnych.

5. Organizowanie imprez edukacyjnych wymaga uzyskania pisemnej zgody dyrektora parku.

6. Organizator imprezy edukacyjnej powinien zapewnić udział terenowego przewodnika turystycznego w obsłudze grupy liczącej powyżej 20 osób jeżeli program imprezy obejmuje zwiedzanie parku narodowego, muzeów i obiektów zabytkowych, w których nie oprowadza uprawniony pracownik.

Rozdział 4. Szczegółowe zasady udostępniania parku w celach turystycznych, rekreacyjnych i sportowych

Rozdział 4
SZCZEGÓŁOWE ZASADY UDOSTĘPNIANIA PARKU W CELACH TURYSTYCZNYCH, REKREACYJNYCH I SPORTOWYCH.

 1. Organizowanie imprez turystycznych, rekreacyjnych i sportowych wymaga uzyskania pisemnej zgody dyrektora parku.
 2. Na szlakach turystycznych, ścieżkach edukacyjnych i spacerowych obowiązuje ruch prawostronny.
 3. Jeżeli szlak turystyki pieszej został udostępniony równocześnie dla turystyki rowerowej lub jazdy konnej wierzchem i przejazdów zaprzęgami konnymi obowiązuje zasada pierwszeństwa ruchu pieszego.
 4. Jeżeli szlak turystyki rowerowej został udostępniony równocześnie do jazdy konnej wierzchem lub przejazdów zaprzęgami konnymi, obowiązuje zasada pierwszeństwa ruchu rowerowego.
 5. W okresie występowania pokrywy śnieżnej szlaki turystyki pieszej są udostępnione do turystyki narciarskiej. W tym przypadku turystów pieszych, rowerowych i konnych obowiązuje zasada nie niszczenia założonych śladów narciarskich, a turystów poruszających się na nartach zakładanie śladów narciarskich poza ścieżką pieszą.
 6. Uprawnianie jazdy konnej wierzchem na terenie parku wymaga uzyskania pisemnej zgody dyrektora parku i wniesieniu opłaty (jeżeli jest wymagana zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik nr 3 do Zarządzenia).
 7. Przejazdu zaprzęgami konnymi poza drogami publicznymi na terenie parku wymagają uzyskania pisemnej zgody dyrektora parku w wniesieniu opłaty (jeżeli jest wymagana zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik nr 3 do Zarządzenia).
 8. Osoby korzystające ze szlaków i innych obszarów udostępnionych zobowiązane są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa własnego oraz wszystkich innych użytkowników.
 9. Palenie ognisk, grilli oraz używanie innych otwartych źródeł ognia dozwolone jest wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych i określonych w załączniku nr 2, po uzyskaniu pisemnej zgody dyrektora parku i wniesieniu opłaty (jeżeli jest wymagana zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik nr 3 do Zarządzenia), za wyjątkiem 4 małych grilli bezkominowych na polanie Lipków, z których można korzystać bez pisemnej zgody dyrektora parku.
 10. Organizator imprezy turystycznej, rekreacyjnej lub sportowej powinien zapewnić udział terenowego przewodnika turystycznego w obsłudze grupy liczącej powyżej 20 osób jeżeli program imprezy obejmuje zwiedzanie parku narodowego, muzeów i obiektów zabytkowych, w których nie oprowadza uprawniony pracownik.
 11. Dopuszcza się rekreacyjny połów ryb na warunkach uzgodnionych z dyrektorem parku.
 12. Dopuszcza się wykonywanie lotów przy użyciu bezzałogowych statków powietrznych w celach rekreacyjnych lub sportowych jedynie za zgodą i na warunkach określonych przez dyrektora parku.

 

Rozdział 5. Szczegółowe zasady udostępniania parku w celach realizacji zdjęć filmowych i fotograficznych

Rozdział 5
SZCZEGÓŁOWE ZASADY UDOSTĘPNIANIA PARKU W CELACH REALIZACJI ZDJĘĆ FILMOWYCH I FOTOGRAFICZNYCH

 1. Dopuszcza się wykonywanie amatorskich zdjęć fotograficznych i filmowych ze szlaków turystycznych i miejsc udostępnionych dla turystyki i edukacji bez ograniczeń.
 2. Wykonywanie zdjęć fotograficznych i filmowych poza szlakami turystycznymi i miejscami udostępnionymi wymaga uzyskania zgody dyrektora parku i zawarcia pisemnej umowy z parkiem (wzór nr 2 w załączeniu).
 3. Wykonywanie zdjęć fotograficznych i filmowych poza szlakami turystycznymi i miejscami udostępnionymi jest odpłatne. Wysokość opłaty określa obowiązujący cennik stanowiący załącznik nr 3.
 4. Wykonywanie zdjęć fotograficznych poza szlakami turystycznymi oraz profesjonalnych/komercyjnych ze szlaków turystycznych związane jest z obowiązkiem przekazania na rzecz Kampinoskiego Parku Narodowego wybranych fotografii i wymaga zawarcia pisemnej umowy licencyjnej z parkiem (wzór nr 3 w załączeniu).
 5. Przeprowadzanie dokumentacji przedrealizacyjnej do filmów może się odbywać wyłącznie za zgodą dyrektora parku i w obecności wyznaczonego pracownika parku.
 6. Fotografowanie i filmowanie mogące powodować płoszenie lub niepokojenie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową wymaga uzyskania zgód na podstawie obowiązujących przepisów.
 7. Fotografowanie i filmowanie przy użyciu bezzałogowych statków powietrznych wymaga uzyskania zgody dyrektora parku.


Rozdział 6. Szczegółowe zasady udostępniania parku w celach działalności zarobkowej

Rozdział 6
SZCZEGÓŁOWE ZASADY UDOSTĘPNIANIA PARKU DLA CELÓW DZIAŁALNOŚCI ZAROBKOWEJ.

 

 1. Na gruntach Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym parku dopuszcza się działalność zarobkową, w tym:

a)    handlową w miejscach, w czasie i na warunkach uzgodnionych z dyrektorem parku;
b)    ekstensywne rolnictwo i działalność nie rolniczą w obszarach ochrony krajobrazowej na warunkach uzgodnionych z dyrektorem parku;
c)     transport na trasach i obszarach udostępnionych przez dyrektora parku;
d)    wytwórczą w miejscach, w czasie i na warunkach uzgodnionych z dyrektorem parku.

2.   Dopuszczone w pkt. 1 działalności nie mogą negatywnie wpływać na przyrodę parku.


Miejsca na terenie parku, gdzie posługiwanie się otwartym ogniem jest dopuszczalne


MIEJSCA NA TERENIE KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO, GDZIE POSŁUGIWANIE SIĘ OTWARTYM OGNIEM JEST DOPUSZCZALNE

 1. Na stałe miejsca na posługiwanie się otwartym ogniem przez cały rok wyznacza się polany wypoczynkowe: Granica, Jakubów, Lipków, Opaleń, Roztoka, Pociecha, Piaski Królewskie.
 2. Na czasowe miejsca na posługiwanie się otwartym ogniem tj. w okresie od 1 października do ostatniego dnia lutego wyznacza się polany wypoczynkowe: Dąbrowa Leśna, Posada Łubiec, Posada Sieraków, Zaborów Leśny, Nowa Dąbrowa, Zielona Karczma.
 3. Na polanach wypoczynkowych wymienionych w pkt. 1 i pkt. 2 można rozpalać ogniska, grille i kuchenki turystyczne za pisemną zgodą dyrektora parku.
 4. Na polanie wypoczynkowej Lipków dopuszcza się korzystanie z 4 małych grilli bezkominowych przy 8-osobowych wiatach turystycznych bez konieczności uzyskiwania pisemnej zgody dyrektora parku.
 5. Ogniska można rozpalać wyłącznie w miejscach technicznie zagospodarowanych do tego celu, a grille i kuchenki turystyczne w pobliżu tych miejsc, co najmniej 6 m od stojących drzew. Wysokość płomieni nie powinna przekraczać 2m. Żar i popiół z grilla należy wyrzucać do paleniska lub popielnika.
 6. Podczas palenia ognisk lub wykonywania innych czynności związanych z posługiwaniem się ogniem należy na miejscu zapewnić właściwy dozór osoby dorosłej gwarantujący zabezpieczenie przed powstaniem pożaru.
 7. O wydaniu zgody na użycie otwartego ognia każdorazowo powiadamiani są pracownicy Służby Parku i osoba sprawująca nadzór nad polaną wypoczynkową.
 8. Dyrektor parku może w okresach szczególnego zagrożenia pożarowego lasu lub w przypadku wystąpienia innych czynników mogących zagrozić przyrodzie lub bezpieczeństwu ludzi wstrzymać wydawanie zgód na posługiwanie się otwartym ogniem na polanach wypoczynkowych wymienionych w pkt. 1 i pkt. 2.
 9. W okresie obowiązywania zakazu wstępu na teren Kampinoskiego Parku Narodowego, zezwolenia na rozpalanie ognisk, używanie grilli oraz kuchenek turystycznych tracą ważność z chwilą ogłoszenia zakazu.

Cennik opłat za wstęp i udostępnianie parku

CENNIK OPŁAT ZA WSTĘP NA NIEKTÓRE OBSZARY KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO ORAZ ZA UDOSTĘPNIANIE PARKU LUB NIEKTÓRYCH JEGO OBSZARÓW

I. Wstęp do parku                                                        -              bezpłatny

II. Udostępnianie niektórych obiektów KPN

 1. Imprezy piknikowe przy wykorzystaniu istniejącego zagospodarowania terenu na polanach wypoczynkowych:

a) Opaleń, Pociecha, Jakubów, Roztoka, Dąbrowa Leśna, Piaski Królewskie, Posada Łubiec, Posada Sieraków, Zaborów Leśny, Nowa Dąbrowa, Zielona Karczma.

-      grupa do 5 osób                                                -              24,39 zł + 23% VAT = 30 zł
-      grupa do 10 osób                                              -              45,53 zł + 23% VAT = 56 zł
-      grupa od 11 do 20 osób                                      -              58,54 zł + 23% VAT = 72 zł
-      grupa od 21 do 50 osób                                      -              97,56 zł + 23% VAT = 120 zł
-      grupa od 51 do 100 osób                                    -              162,60 zł + 23% VAT = 200 zł
-      grupa od 101 osób                                            -              243,90 zł + 23% VAT = 300 zł

b) Granica, Lipków                                                    -              bezpłatnie

Za imprezy innego typu niż piknikowe np. festyny, spotkania integracyjne, uroczystości wymagające dodatkowego przystosowania polany (namioty, agregaty prądotwórcze, ustawienie sceny itp.) i/lub wjazdu samochodów, obowiązują ceny umowne ustalane indywidualnie.

2. Rajdy rowerowe wymagające przystosowania szlaków turystycznych (dodatkowe oznakowanie, organizacja punktów kontrolnych, punktów obsługi technicznej, ograniczenie bądź wyłączenie innego ruchu turystycznego na czas trwania rajdu itp.) - cena umowna uzależniona od zakresu udostępnienia parku.

3. Rajdy piesze i inne rajdy(dodatkowe oznakowania, organizacja punktów kontrolnych, punktów obsługi technicznej, ograniczenie bądź wyłączenie innego ruchu turystycznego na czas trwania rajdu itp.) - cena umowna uzależniona od zakresu udostępnienia parku.

4. Wykonywanie zdjęć:

a)    fotograficznych i filmowych amatorskich, ze szlaków turystycznych i innych miejsc udostępnionych (np. parkingi, polany, miejsca pamięci i in.)                              
                                                                        -              bezpłatne

b)    fotograficznych przyrody i dóbr kultury, poza szlakami turystycznymi         
                                                                       -             53,66 zł + 23% VAT = 66 zł / miesiąc (obowiązek pozostawienia wybranych zdjęć w archiwum KPN z możliwością nieodpłatnego wykorzystania przez KPN dla potrzeb własnych)

c)     fotograficznych – sesje zdjęciowe (opłata za dzień zdjęciowy) -  cena umowna uzależniona od zakresu udostępnienia parku; stawki minimalne:

- sesje do materiałów o charakterze edukacyjnym związane z ochroną przyrody

                                                                        -             bezpłatne

- sesje komercyjne (reklama, sesje do czasopism itp.)-              406,50 zł + 23% VAT = 500 zł / dzień

d)    filmowych profesjonalnych poza szlakami turystycznymi
                                                                          -              cena umowna uzależniona od zakresu udostępnienia parku; stawki minimalne (opłata za dzień zdjęciowy):

-     filmy edukacyjne związane z ochroną przyrody      -              od 81,30 zł + 23% VAT = 100 zł

-     prace dyplomowe, zaliczeniowe itp. (wymagane potwierdzenie promotora pracy)
                                                                                                     -             od 406,50 zł + 23% VAT = 500 zł

-     filmy komercyjne (filmy fabularne, seriale, reklamy, teledyski i in.)
                                                                                                        -             od 2 439,02 zł + 23% VAT = 3 000 zł

5. Przejazdy konne po wyznaczonych trasach:

a)       jazda konna wierzchem (opłata od jednego konia):
-      opłata jednodniowa                                                         -              21,14 zł + 23% VAT = 26 zł
-      opłata tygodniowa                                                          -              48,78 zł + 23% VAT = 60 zł
-      opłata miesięczna                                                           -              97,56 zł + 23% VAT = 120 zł
-      opłata kwartalna                                                            -              219,51 zł + 23% VAT = 270 zł
-      opłata półroczna                                                            -              329,27 zł + 23% VAT = 405 zł
-      opłata roczna                                                                -              464,23 zł + 23% VAT= 571 zł

Opłaty muszą być wniesione każdorazowo za cały wnioskowany okres czasu. Opłata dotyczy konkretnej liczby dni/miesięcy liczonej od daty podanej w zezwoleniu: opłata tygodniowa – 7 kolejnych dni, miesięczna – 30 kolejnych dni, kwartalna – 90 kolejnych dni, półroczna – 6 kolejnych miesięcy, roczna – 12 kolejnych miesięcy, w ramach bieżącego roku (zezwolenia wydawane są maksymalnie do ostatniego dnia roku).

b)       jazda konna wierzchem  z możliwością niekomercyjnych przejazdów zaprzęgiem konnym, nie częściej niż raz w tygodniu grupą do 10 osób (opłata za 2 konie):

-      opłata miesięczna                                                            -              243,90 zł + 23% VAT = 300 zł
-      opłata roczna                                                                 -              1 392,68 zł + 23% VAT = 1 713,00 zł

Opłaty muszą być wniesione każdorazowo za cały wnioskowany okres czasu. Opłata dotyczy konkretnej liczby dni/miesięcy liczonej od daty podanej w zezwoleniu: opłata miesięczna – 30 kolejnych dni, roczna – 12 kolejnych miesięcy, w ramach bieżącego roku (zezwolenia wydawane są maksymalnie do ostatniego dnia roku).

c)       jednorazowe przejazdy zaprzęgami konnymi:

-      grupa do 10 osób                                                          -              29,27 zł + 23% VAT = 36 zł
-      grupa od 11 do 20 osób                                                 -              65,04 zł + 23% VAT = 80 zł
-      grupa od 21 do 50 osób                                                 -              97,56 zł + 23 % VAT = 120 zł
-      grupa od 51 do 100 osób                                                -              243,90 zł + 23% VAT = 300 zł
-      grupa od 101 osób                                                        -              325,20 zł + 23% VAT = 400 zł

d)       okresowe przejazdy zaprzęgami konnymi:

-      opłata miesięczna (nie więcej niż 100 osób/dzień) w miesiącach: styczniu, lutym, maju, czerwcu, lipcu i grudniu
                                                                  -              520,32 zł + 23% VAT = 640 zł

-      opłata miesięczna (nie więcej niż 100 osób/dzień) w miesiącach: marcu, kwietniu, sierpniu, wrześniu, październiku i listopadzie
                                                                  -              260,16 zł + 23% VAT = 320 zł

- opłata „sezonowa” na okres kolejnych 3 miesięcy (nie więcej niż 100 osób/dzień) w miesiącach: grudzień, styczeń, luty (sezon zimowy) oraz maj, czerwiec, lipiec (sezon wiosenny)
                                                                  -              1 170,73 zł + 23% VAT = 1 440 zł

Okres obowiązywania zezwolenia czasowego dotyczy pełnych miesięcy. W przypadku zezwolenia na przejazdy zaprzęgami konnymi w sezonie zimowym na 3 kolejne miesiące: grudzień, styczeń i luty, opłata zostanie rozdzielona na 2 płatności zgodnie z latami kalendarzowymi.

 1. Usługi Centrum Edukacji w Izabelinie:

a)       Wstęp na ekspozycję stałą                                         -              bezpłatny

a)    Kameralno – terenowe zajęcia tematyczne
- grupa do 30 osób / zajęcia do 2 godzin                     -              123 zł (w tym 23% VAT)
(dla grup powyżej 30 osób obowiązuje wielokrotność stawki podstawowej)

b)    Terenowe zajęcia warsztatowe
- grupa do 30 osób / zajęcia 4 - 5 godzin                     -              250 zł (w tym 23% VAT)

c)     Wynajem sali dydaktycznej:
- jednostki podległe Ministrowi Środowiska, pracownicy parków krajobrazowych, szkoły i publiczne placówki oświatowe i organizacje o profilu związanym z działalnością parku
                                                                                                  -              70 zł (w tym 23% VAT) / godz.

- inne jednostki i organizacje prowadzące działalność komercyjną
                                                                                                  -              147,60 zł (w tym 23% VAT) / godz.

d)    Wynajem sali konferencyjnej:

- jednostki podległe Ministrowi Środowiska, pracownicy parków krajobrazowych, szkoły i publiczne placówki oświatowe i organizacje o profilu tematycznie związanym z działalnością parku
                                                                                                    -              246 zł (w tym 23% VAT) / godz.

- zryczałtowana opłata za 1 dzień (8 godzin) korzystania z sali dla jednostek podległych Ministrowi Środowiska, pracowników parków krajobrazowych, szkół i placówek oświatowych, organizacji o profilu tematycznie związanym z działalnością parku
                                                                                                    -              740 zł (w tym 23% VAT)

każda kolejna rozpoczęta godzina korzystania z sali
                                                                                                    -              90 zł (w tym 23% VAT)

- inne jednostki i organizacje prowadzące działalność komercyjną
                                                                                                    -              369 zł (w tym 23% VAT) / godz.

- zryczałtowana opłata za 1 dzień (8 godzin) korzystania z sali dla innych jednostek i organizacji prowadzących działalność komercyjną
                                                                                                   -              1500 zł (w tym 23% VAT) / godz.

każda kolejna rozpoczęta godzina korzystania z sali
                                                                                                   -              147,60 zł (w tym 23% VAT) / godz.

e)    Zajęcia edukacyjne dla studentów uczelni wyższych w ramach usług edukacyjnych świadczonych przez Dział Nauki i Monitoringu Przyrody:

-  ćwiczenia terenowe, objazdowe autokarem - grupa do 50 osób

                                                                                                    -              200 zł (w tym 23% VAT)
-  ćwiczenia terenowe, piesze – grupa do 30 osób
                                                                                                 -              200 zł (w tym 23% VAT)
-  zajęcia specjalistyczne, kameralne – grupa do 20 osób                     
                                                                                                 -              80 zł (w tym 23% VAT)
-  zajęcia kameralne prowadzone w języku angielskim – grupa do 20 osób
                                                                                                -              147,60 zł (w tym 23% VAT)

 1. 7.       Usługi Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego KPN w Granicy:

b)       Kameralno-terenowe zajęcia tematyczne
– grupa do 30 osób / zajęcia do 2 godzin
                                                                                                   -              bezpłatnie

c)       Terenowe zajęcia warsztatowe
                -         grupa do 30 osób / zajęcia 4 - 5 godzin                    -              250 zł (w tym 23% VAT)

 1. Taryfa opłat za działalność zarobkową dla celów edukacyjnych    -              cena umowna uzależniona od zakresu udostępnienia parku

Informacje dodatkowe

 

III. Informacje dodatkowe

 1. Z opłat mogą być zwolnione instytucje, organizacje i osoby aktualnie współpracujące z Kampinoskim Parkiem Narodowym na rzecz jego ochrony lub funkcjonowania.
 2. W szczególnych przypadkach z opłat mogą być zwolnione instytucje, organizacje i osoby nie współpracujące z Kampinoskim Parkiem Narodowym na rzecz jego ochrony lub funkcjonowania np. organizacji pożytku publicznegoprowadzących działalność charytatywną.
 3. Zwalnia się z opłat za zajęcia edukacyjne zorganizowane grupy dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gmin Izabelin, Stare Babice, Łomianki, Czosnów, Leoncin, Brochów, Kampinos, Leszno, zorganizowane grupy dzieci i młodzieży specjalnej troski, wychowanków domów dziecka, podopiecznych domów opieki społecznej, pracowników parków narodowych i krajobrazowych oraz Lasów Państwowych. Maksymalny czas bezpłatnych zajęć – 3 godziny.
 4. W przypadku udostępniania pomieszczeń w celu organizacji imprez, których park jest współorganizatorem – kwota opłaty podlega negocjacji.
 5. W przypadku innych form udostępnienia, nieprzewidzianych w pkt. II, obowiązują ceny umowne ustalane indywidualnie.
 6. Dopuszcza się możliwość wniesienia opłaty ryczałtowej za przejazdy zaprzęgami konnymi. Wysokość opłaty ustalana jest indywidualnie na zasadach negocjacji i uzależniona od ilości przejazdów oraz wielkości grupy w okresie udostępnienia.
 7. Opłatę należy wnieść przed rozpoczęciem imprezy / rajdu / innej formy udostępnienia terenu.
 8. Wystąpienie z podaniem o zezwolenie na realizację zamierzenia związanego z udostępnieniem niektórych obiektów KPN jest równoznaczne z deklaracją wniesienia odpowiedniej, zgodnej z cennikiem opłaty. Opłata musi być wniesiona przed początkiem terminu obowiązywania pozwolenia na udostępnienie. Ewentualna rezygnacja z zamierzenia musi być zgłoszona telefonicznie i pisemnie Dyrekcji KPN najpóźniej dzień roboczy przed jego rozpoczęciem, w godzinach pracy parku.
 9. Korzystając z udostępnianych obiektów należy posiadać ze sobą dokument tożsamości, zezwolenie lub umowę oraz dowód wpłaty zawierający informację, za co opłata została wniesiona, przez kogo, na jaki okres, a także sygnaturę zezwolenia lub umowy zgodnie, z którą opłata została wniesiona.

Pracownicy Służby Parku Narodowego mają prawo kontroli w zakresie posiadania zezwoleń i wniesienia opłat.Zarządzenie w formacie pdf wraz z załacznikami:
- Wniosek o wydanie zgody na udostępnienie terenu Kampinoskiego Parku Narodowego w celu prowadzenia działalności naukowej
- Wzór umowy na realizację zdjęć filmowych
- Wzór umowy licencyjnej
- Porozumienie w sprawie udostępniania terenu KPN w celu prowadzenia działalności naukowej

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo