• image

Zadania dofinansowane przez WFOŚiGW w Warszawie w roku 2018

Zadanie pn. "Ochrona mokradeł Puszczy Kampinoskiej poprzez wykup i renaturyzację gruntów w gminie Brochów", w formie dotacji na postawie umowy nr 0027/18/OP/D, w kwocie 150 000 PLN.

Niniejsze zadanie zrealizowane zostało w ramach projektu LIFE+ pn.: „Ochrona i renaturyzacja mokradeł obszaru Natura 2000 Puszcza Kampinoska” zgodnie z umowami na dofinansowanie: nr LIFE12 NAT/PL/000084 (umowa zawarta z Komisją Europejską) oraz nr 604/2013/Wn07/OP-WK-LF/D (umowa zawarta z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). Więcej informacji o projekcie pod adresem: http://www.kampinoskiebagna.pl/.

Ze środków dotacji WFOŚiGW, w ramach zadania wykupiono ok. 2,34 ha gruntów w gminie Brochów.


Zadania dofinansowane przez WFOŚiGW w Warszawie w roku 2015

 

Zadanie pn. "Modernizacja skansenu w Ośrodku Dydaktyczno-Muzealnym w Granicy pod kątem przystosowania obiektów do działań edukacyjnych oraz budowa kładek i wieży widokowej", w formie dotacji, w kwocie 147 550,50 zł. Dofinansowanie projektu "Modernizacja małej infrastruktury turystycznej KPN – ograniczenie antropopresji na ekosystemy" współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (umowa nr POIS.05.01.00-00-303/10-00 z dn. 19.12.2012 r., z późn. zm.) (więcej informacji o projekcie, w tym relacja z jego przebiegu po kliknięciu). W ramach zadania wybudowano wieżę widokową i kładki oraz wykonano remont skansenu na terenie Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego w Granicy.

 

Zadanie pn. Kampania edukacyjna „Puszcza Kampinoska – Wspólna przestrzeń” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 21.963,21 zł. W ramach zadania wydano broszury edukacyjne „Rezerwat Biosfery „Puszcza Kampinoska”- Wspólna Przestrzeń” i „Turystyka w sercu Puszczy. Informator turystyczny – Zaborów Leśny i okolice”, zorganizowano szkolenia z zakresu turystyki zrównoważonej dla przedstawicieli lokalnych samorządów i organizacji pozarządowych, zorganizowano szkolenie dla liderów wolontariatu oraz pilotażowy program edukacyjnego wolontariatu przyrodniczego.

 

Zadanie pn.: „Akademia Kampinoska. Kampania edukacyjna - I edycja (program pilotażowy)” w ramach programu „Wspomaganie edukacji ekologicznej poprzez propagowanie działań podnoszących świadomość ekologiczną społeczeństwa” (działanie zgodne z pkt. 5.1; 5.2 listy przedsięwzięć priorytetowych) dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 59.600,66 zł. W ramach zadania: wydanie kwartalnika „Puszcza Kampinoska”, kwartalnika „Łoszak”, broszury „Kampinoski Park Narodowy” oraz zakup pomocy dydaktycznych oraz zestawów edukacyjnych przydatnych do prowadzenia zajęć w ramach zajęć „Odkrywamy Kampinoski Park Narodowy”. Celem projektu jest przybliżenie walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych jak największej grupie osób, tak by uczestnik poznał przyrodę, zrozumiał ją a przez to pokochał i sam chronił, bowiem możliwość łatwego dostępu do różnorodnych form zapewni odbiorcy odpowiednią ilość atrakcji i pozytywnych wrażeń zachęcających do dalszego poznawania przyrody i potrzeby jej ochrony.

 

Zadanie pn. „Doposażenie bazy edukacyjnej Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego Kampinoskiego Parku Narodowego w Granicy, dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji, w kwocie 40.307,55 zł.”
W ramach zadania w oparciu o doposażoną bazę edukacyjną  ze środków WFOŚi GW realizowany jest nowy projekt edukacyjny „Przyroda na horyzoncie”, skierowany do zorganizowanych grup szkolnych z terenu Kampinoskiego Parku Narodowego (z 8 gmin i 3 powiatów), a także dla wszystkich mieszkańców parku i otuliny oraz turystów i pasjonatów przyrody z całego kraju.
Celem projektu jest poszerzenie wiedzy z zakresu środowiska przyrodniczego i jego ochrony ze szczególnym uwzględnieniem promowania właściwych postaw i zachowań turystów odwiedzających Ośrodek.
Planowane specjalistyczne zajęcia, spotkania i szkolenia prowadzone będą w formie warsztatowej, aktywnej w oparciu o nowe technologie i metody pracy ,co służy przekazywaniu wiedzy szczególnie młodym odbiorcom.
Służą temu zakupione nowe pomoce dydaktyczne np. tropy zwierząt, pieczęci edukacyjne, tablice interaktywne uczące poprzez zabawę oraz sprzęt multimedialny i gra edukacyjna „Leśne koło fortuny”, które doskonale sprawdzą się jako element edukacyjny.
 Doposażona stodoła w” Zagrodzie Widymajera” w tablice i plansze edukacyjne jest dodatkowym, bogatym źródłem informacji i uzupełnieniem wszelkich działań edukacyjnych.Zadania dofinansowane przez WFOŚiGW w Warszawie w roku 2014

 

Zadanie "Ochrona Puszczy Kampinoskiej poprzez wykup i zagospodarowanie gruntów w gminie Brochów, Czosnów i Izabelin" dofnansowane przez WFOSiGW w formie dotacji, w kwocie 352 788,09 zł

W ramach powyższej dotacji wykupiono 7,80 ha gruntów w gminie Brochów.

 

Zadanie pn. “Strategia ochrony reintrodukowanej populacji rysia (Lynx lynx) w Kampinoskim Parku Narodowym” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 52 200,00 zł.
W ramach zadania pn. „Strategia ochrony reintrodukowanej populacji rysia (Lynx lynx) w Kampinoskim Parku Narodowym”, zrealizowanego przez Kampinoski Park Narodowy dzięki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 52 200 zł, wykonano opracowanie naukowe poświęcone strategii ochrony tego dużego gatunku kota. Populacja rysia była reintrodukowana w parku w latach 1993-2008. Strategia zawiera charakterystykę gatunku i analizę populacji występującej w Kampinoskim Parku Narodowym. Dokonano także analizy przydatności drzewostanów parku jako ostoi rysia oraz oceniono łączność siedlisk i żywotności populacji rysia w parku i jego najbliższym otoczeniu. W strategii zaplanowano także działania służące trwałej ochronie tego gatunku ssaka w KPN.

 

Zadanie pn. Wydanie publikacji edukacyjnej „Buduj w zgodzie z przyrodą. Poradnik dobrych praktyk” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 4 960 zł.

W ramach zadania pn. „Wydanie publikacji edukacyjnej „Buduj w zgodzie z przyrodą. Poradnik dobrych praktyk”, zrealizowanego przez Kampinoski Park Narodowy dzięki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 4960 zł, wydano 2000 egzemplarzy broszury edukacyjnej traktującej o tematyce prowadzenia budowy domu jednorodzinnego w otulinie parku narodowego i tych jego strefach, gdzie jest to dopuszczalne w określonych prawem sytuacjach. Publikacja zawiera informacje na temat ograniczeń prawnych obowiązujących w poszczególnych strefach parku narodowego oraz jego otulinie a także przykłady dobrych praktyk, których stosowanie na poszczególnych etapach procesu inwestycyjnego uczyni go bardziej przyjaznym dla przyrody i krajobrazu. Celem publikacji jest ułatwienie inwestorom racjonalnego projektowania swoich przedsięwzięć i uwrażliwienie ich na uwarunkowania przyrodnicze. W broszurze uwzględniono również kwestie istotne z punktu widzenia obecnych mieszkańców rezerwatu biosfery.

Zadanie pn. „Warsztaty edukacyjne dla mieszkańców i władz samorządowych Rezerwatu Biosfery „Puszcza Kampinoska”: „Zrównoważony rozwój w praktyce” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 5 300 zł.

Warsztaty edukacyjne pt. “Zrównoważony rozwój w praktyce”, zorganizowane przez Kampinoski Park Narodowy we współpracy z władzami samorządowymi Leszna, Izabelina, Łomianek i Leoncina, odbyły się 08.12 i 09.12 w wymienionych czterech gminach. Ich celem było zapoznanie uczestników z koncepcją zrównoważonego rozwoju oraz zademonstrowanie, jak ta idea funkcjonuje w praktyce. Wybrano taką tematykę, ponieważ park wraz z otuliną tworzą rezerwat biosfery- jeden z kilkuset rozsianych po całym świecie modelowych obszarów, na których wdrażane i promowane są zasady rozwoju zrównoważonego. Środki uzyskane z Funduszu w wysokości 5300 zł pozwoliły zakupić materiały warsztatowe oraz zatrudnić profesjonalnych prowadzących z Fundacji Sendzimira, która od wielu lat zajmuje się edukacją w zakresie zrównoważonego rozwoju w Polsce.Zadania dofinansowane przez WFOŚiGW w Warszawie w roku 2013

Stoisko promocyjne Kampinoskiego Parku Narodowego – Dzień Ziemi 2013 „Kampinoski Park Narodowy – ostoja przyrody Mazowsza” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 4065 zł.

W dniu 28 kwietnia na Polu Mokotowskim w Warszawie odbył się kolejny finał Światowego Dnia Ziemi. Jego organizatorzy hasłem "Elektroodpady – proste zasady" promowali zasady dotyczące właściwego postępowania z elektroodpadami. Stoiska polskich parków narodowych zawsze cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród odwiedzających. Niestety, tak jak w roku ubiegłym ich reprezentacja była niewielka. Jedynymi uczestniczącymi w festynie były Drawieński Park Narodowy i Kampinoski Park Narodowy. Wśród naszych propozycji nie zabrakło gier, zabaw i konkursów przybliżających florę i faunę Kampinoskiego Parku Narodowego, ostoi przyrody Mazowsza. Odwiedzający otrzymali nagrody sfinansowane ze środków WFOŚiGW w Warszawie oraz materiały informacyjne. Nasze stoisko odwiedziło łącznie około 15 tys. osób.


Czytaj więcej...

Zadania dofinansowane przez WFOŚiGW w Łodzi w roku 2013

Umowa nr 730/OP/D/2013 z dnia 20.12.2013 r. na zadanie „Badanie żubrów w kierunku gruźlicy w Ośrodku Hodowli Żubrów w Smardzewicach w latach 2013-2014” o wartości 54.760,00 zł jest realizowana przy wsparciu finansowym WFOŚiGW w Łodzi., który udziela Kampinoskiemu Parkowi Narodowemu dotacji w kwocie do 52.548,00 zł

W ramach powyższej  dotacji przeprowadzono badanie serologiczne surowicy 17 żubrów w kierunku gruźlicy testem gammainterferonowym poprzedzone narkozą, wybudzaniem z narkozy oraz pobieraniem krwi do badań laboratoryjnych. http://www.wfosigw.lodz.pl/

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo