Zgodnie z zapisem zawartym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220 z późn. zm.), jednym z organów opiniodawczo-doradczych w zakresie ochrony przyrody jest rada naukowa parku narodowego, działająca przy dyrektorze parku narodowego. Członków rady naukowej parku narodowego powołuje, w drodze zarządzenia, minister właściwy do spraw środowiska. Członkowie rady wybierani są spośród działających na rzecz ochrony przyrody przedstawicieli nauki, praktyki i organizacji ekologicznych oraz właściwych miejscowo samorządów wojewódzkich i samorządów gminnych. Rada liczy od 10 do 20 członków. Kadencja trwa 5 lat.

Do zadań rady naukowej parku narodowego, zgodnie z art. 98 w/w ustawy należą w szczególności:

  1.     ocena stanu zasobów, tworów i składników przyrody;
  2.     opiniowanie projektu planu ochrony i zadań ochronnych;
  3.     ocena realizacji ustaleń planu ochrony, rocznych zadań ochronnych
            i skuteczności zabiegów ochronnych;
  4.     opiniowanie programów badawczych i naukowych w zakresie ochrony przyrody;
  5.     przedstawianie wniosków i opinii w sprawach ochrony przyrody i funkcjonowania parku
  6.     narodowego.


Rada Naukowa Kampinoskiego Parku Narodowego funkcjonuje tak długo jak istnieje sam park. 13 kwietnia 2015 r. odbyło sie pierwsze posiedzenie Rady Naukowej XV kadencji.

Kolejnymi przewodniczącymi Rady Naukowej byli:

- inż. Jerzy Grabowski (1959-1971),

- prof. dr hab. Józef Prończuk (1971-1974),

- prof. dr. hab. Aleksander Tuszko (1974-1980),

- prof. dr hab. Andrzej Szujecki (1981-1993),

- prof. dr. hab. Roman Andrzejewski (1993-2004),

- prof. dr hab. Jerzy Solon (od 2004 r.).

Na przestrzeni działalności Rady Naukowej KPN w jej skład weszło ponad 100 członków.ZARZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1) z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania członków Rady Naukowej Kampinoskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się następujących członków Rady Naukowej Kampinoskiego Parku Narodowego:

1) prof. dr hab. Bogdan Brzeziecki – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego;

2) dr hab. Danuta Czępińska-Kamińska, profesor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego;

3) prof. dr hab. Antoni K. Gajewski – Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie;

4) Lechosław Herz – krajoznawca;

5) mgr inż. Marcin Janusz Kalbarczyk – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie;

6) mgr Bartłomiej Kolipiński – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie;

7) dr hab. Ewa Krogulec, profesor Uniwersytetu Warszawskiego – Uniwersytet Warszawski;

8) dr inż. Piotr Lutyk – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie;

9) mgr Witold Malarowski – Urząd Gminy Izabelin;

10) dr Dorota Michalska-Hejduk – Uniwersytet Łódzki;

11) prof. dr hab. Maciej Nowicki – ekspert w dziedzinie ekologii i ochrony środowiska;

12) dr hab. Tomasz Okruszko, profesor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego;

13) prof. dr hab. Romuald Olaczek – Uniwersytet Łódzki;

14) Ewa Janina Orzełowska – Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego;

15) dr hab. Jerzy Romanowski, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;

16) mgr Anna Ronikier-Dolańska – Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;

17) prof. dr hab. Jerzy Solon – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk;

18) dr hab. Barbara Szulczewska, profesor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego;

19) prof. dr hab. Henryk Tracz – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego;

20) mgr inż. Jan Żychliński – Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ŚRODOWISKA1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1267).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 628 i 842 oraz z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002, 1101 i 1863.

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo