• image

ActiveKPN - aktualności

W dniu 20 września 2013 r. koordynatorzy projektu „ActiveKPN” odwiedzili Park Narodowy „Ujście Warty”, gdzie nawiązano współpracę z projektami LIFE+ realizowanymi przez ten Park.

Rozmawiano m.in. z panami Łukaszem Ulbrychem i Szymonem Śródeckim pracującymi przy projekcie „Polskie ostoje ptaków”. Projekt ten ma na celu ograniczenie presji obcych inwazyjnych ssaków drapieżnych – norki amerykańskiej (Mustela vison) oraz szopa pracza (Procyon lotor) na ptaki wodne i błotne odbywające lęgi na terenie Parku. Mieliśmy też okazję zapoznać się w terenie jak wyglądają pułapki pozwalające monitorować liczebność norki amerykańskiej nad brzegami cieków wodnych PN „Ujście Warty” (na zdjęciu p. Łukasz Ulbrych z taką pułapką).

Czytaj więcej...

Dnia 7 września 2013 r. odbył się w Kampinoskim Parku Narodowym (KPN) dzień otwarty. Tego dnia na jednym ze stoisk KPN prezentowany był plakat projektu „ActiveKPN”, rozdawane były ulotki projektu, a pracownicy Parku wyjaśniali zainteresowanym program wykupów gruntów w KPN oraz na czym polega projekt LIFE+ i jak jest on realizowany w KPN. W dniu otwartym Kampinoski Park Narodowy odwiedziło w sumie ok. 1 500 osób, z czego mniej więcej połowa zajrzała na nasze stoisko.

Czytaj więcej...

Jednym z zadań projektu ActiveKPN jest kontrola obcych gatunków występujących na działkach wykupionych w ramach projektu. W trakcie takiej kontroli na działce wykupionej w ramach projektu w miejscowości Górki wykryto stanowisko jednego z najgroźniejszych gatunków inwazyjnych – rdestowca ostrokończystego (Reynoutria japonica). W dniu 28 V 2013 r. podjęto działania mające na celu jego likwidację. Stanowisko to zostało przekopane, a łodygi i kłącza rdestowca usunięte. Niestety rdestowiec ostrokończysty jest to gatunek bardzo uciążliwy i trudny do zwalczenia. My również się o tym przekonaliśmy, gdy pędy rdestowca zaczęły intensywnie odrastać. Nie poddajemy się jednak i od maja jeszcze kilkakrotnie podejmowano działania zmierzające do likwidacji tego stanowiska. Obecnie rdestowiec w dalszym ciągu odrasta jednak już rzadziej i mniej intensywnie niż na początku, a w miejscu gdzie wiosną rósł tylko jednolity łan rdestowca obrodziło wiele gatunków rodzimej flory. Rodzi to nadzieję, że jeśli nie w tym roku po w następnych uda się wygrać walkę z rdestowcem ostrokończystym.

Czytaj więcej...

Projekt „ActiveKPN” zaczął się 1 września 2011 roku, a ma zakończyć 31 marca 2015 roku. Niedawno minęła więc połowa czasu przewidzianego na jego realizację. Chcielibyśmy przy tej okazji przedstawić co udało się do tej pory zrobić.

Najważniejszym zadaniem projektu jest wykup prywatnych gruntów znajdujących się na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego. Do dnia 31 sierpnia 2013 roku w ramach projektu wykupiliśmy 156,67 ha gruntów, w tym 17 gospodarstw zabudowanych, spośród zaplanowanych 200 ha gruntów i 18 gospodarstw zabudowanych. Ponieważ są to w zdecydowanej większości grunty przekształcone poprzez działalność człowieka wymagają obecnie działań renaturyzacujnych. Obecnie na gruntach tych prowadzone są ekspertyzy przyrodnicze, które mają na celu nie tylko stwierdzenie jak cenne przyrodniczo są te grunty, ale przede wszystkim jak je zagospodarować. W projekcie „ActiveKPN” przewidziane są następujące zabiegi renaturyzacyjne: koszenie (100 ha), odkrzaczanie (30 ha), zalesianie (20 ha) i nasadzenia wspierające naturalną sukcesję (80 ha). Na gruntach, które zostały wykupione najwcześniej i ekspertyzy przyrodnicze zostały już wykonane, jeszcze tej jesieni przeprowadzone zostaną pierwsze takie zabiegi.

Czytaj więcej...

W dniu 8 maja 2013 r. w Morsku koło Zawiercia odbyła się konferencja inaugurująca projekt pn. „Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd”, LIFE11 NAT/PL/432 realizowany przez Województwo Śląskie – Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego. Wzięła w niej udział trójka przedstawicieli KPN: przedstawicielka Działu Nauki i Monitoringu Przyrody KPN Anna Kębłowska oraz koordynatorzy projektu LIFE+ Karol Kram i Ryszard Tlaga.

Czytaj więcej...

Dnia 22 kwietnia 2013 r. została oficjalnie nawiązana współpraca między naszym projektem a innym projektem LIFE+ („Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd”, LIFE11 NAT/PL/432). Tego dnia mieliśmy przyjemność gościć w Kampinoskim Parku Narodowym gości z Województwa Śląskiego – Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego realizujących projekt LIFE+ p. Artura Wojtasika (koordynatora projektu) oraz p. Magdalenę Witek (z działu księgowości).

Czytaj więcej...

21 lutego 2013 roku w hotelu Gromada na Okęciu odbył się organizowany przez NFOŚiGW Dzień Informacyjny LIFE+. Ideą tego spotkania jest zgromadzenie w jednym miejscu beneficjentów programu LIFE+ oraz przedstawicieli instytucji, które dopiero zamierzają składać wnioski o dofinansowanie. A tym samym z jednej strony rozpropagować program a z drugiej pokazać, że uzyskanie środków Komisji Europejskiej jest nie tylko możliwe, ale i nie takie trudne. Przy okazji w bezpośrednich rozmowach beneficjentów wyjaśniane są nurtujące ich zagadnienia techniczne związane z realizacją i rozliczaniem projektów LIFE+.

Czytaj więcej...

Od początku 2013 roku ruszył nowy program Kampinoskiego Parku Narodowego – wycieczki z pracownikiem parku dla turystów indywidualnych. Do tej pory odbyły się dwie takie wycieczki. Pierwsza 12 stycznia 2013 r. odbyła się na trasie Opaleń – Góra Ojca – Przedłuże – Michałówka – Opaleń, a uczestniczyło w niej ok. 40 osób. Druga, która rozpoczęła się i skończyła na parkingu w Roztoce, odbyła się 9 lutego 2013 r. Frekwencja na niej była równie wysoka, a uczestnicy spacerując m.in. ścieżką edukacyjną zapoznali się na niej z Dolinką Roztoki.

Czytaj więcej...

Z końcem roku 2012 przedłożono Komisji Europejskiej do oceny Raport Śródokresowy (Mid-Term Report), który przedstawia stopień realizacji zadań projektu, które zostały zrealizowane od 31 marca 2012 r. (kiedy to został złożony Raport Wstępny – Inception Report) do 31 grudnia 2012 r., oraz rzeczowy i finansowy stan zaawansowania całości projektu. Raport ten jest dokumentem obowiązkowym dla wszystkich projektów LIFE+.

Poniżej zamieszczamy podsumowanie działań podjętych w ramach projektu w okresie sprawozdawczym do Raportu Śródokresowego.

Czytaj więcej...

Jesienią 2012 roku na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego postawiono 10 tablic informujących o projekcie „ActiveKPN”. Tablice te stanęły w miejscach uczęszczanych przez turystów i mieszkańców parku i jego otuliny. Są to parkingi w miejscowościach Truskaw, Roztoka i Granica, przystanek końcowy autobusowu przy szpitalu dziecięcym w Dziekanowie Leśnym, polana przy kościele w Lipkowie, stacja kolejki wąskotorowej w Wilczem Tułowskim, przy ścieżce edukacyjnej w pobliżu muzeum w Palmirach, na skrzyżowaniu szlaków w Wierszach, na przystanku autobusowym w Granicy (dwie ostatnie przy działkach wykupionych w ramach projektu), a jedną tablicę zawieszono w dyrekcji KPN w Izabelinie.

Czytaj więcej...

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo