Turystyka

ZARZĄDZENIE NR 5/2012 DYREKTORA Kampinoskiego Parku Narodowego z dnia 16.02.2012 r. w sprawie UDOSTĘPNIANIA KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

 

Zarządzenie


Na podstawie art. 8 i 12 Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§1

Kampinoski Park Narodowy zwany dalej parkiem – jest udostępniany w celach naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, sportowych, filmowania, fotografowania, a także w celach zarobkowych w sposób, który nie wpłynie negatywnie na przyrodę w parku. Obszary i miejsca udostępniane wyznaczone są w planie ochrony lub planie zadań ochronnych parku.

§2

Ustala się regulamin udostępniania i zasady udostępniania parku określone w Załączniku nr 1.
Wyznacza się miejsca na terenie parku, określone w Załączniku nr 2, gdzie posługiwanie się otwartym ogniem jest dopuszczalne.

§3

Za wstęp do niektórych obiektów parku oraz za udostępnianie parku lub niektórych jego obszarów mogą być pobierane opłaty. Cennik opłat stanowi Załącznik nr 3.

§4

Za szkody powstałe w wyniku korzystania z zasobów parku odpowiedzialność wobec parku ponosi korzystający. Za bezpieczeństwo uczestników imprez turystycznych, rekreacyjnych, sportowych, edukacyjnych i in. odpowiada organizator lub opiekun grupy. Obowiązek zawarcie stosownych umów ubezpieczeniowych leży po stronie organizatora imprezy.

§5

Interpretacja zapisów regulaminu udostępniania i zasad udostępniania parku należy do dyrektora parku.

§6

Tracą moc:

 • Zarządzenie nr 16/2003 Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego z dnia 3.07.2003 r. w sprawie prowadzenia badań naukowych na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego;
 • Zarządzenie nr 6/2005 Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego z dnia 10.05.2005 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu ochrony przyrody i udostępniania obszarów Kampinoskiego Parku Narodowego w celach turystycznych, naukowych, edukacyjnych, kulturowych, rekreacyjnych i sportowych;
 • Zarządzenie nr 3/2011 Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego z dnia 04 stycznia 2011 r. w sprawie cennika opłat za udostępnianie niektórych obiektów Kampinoskiego Parku Narodowego;
 • Zarządzenie nr 6/2011 Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie opłat za usługi świadczone w Centrum Edukacji KPN;
 • Zarządzenie nr 7/2011 Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie opłat za usługi świadczone na terenie Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego w Granicy koło Kampinosu;
 • Zarządzenie nr 8/2011 Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie opłat za udostępnianie do zwiedzania zagrody pokazowej Ośrodka Hodowli Żubrów im. prezydenta RP Ignacego Mościckiego w Smardzewicach;
 • Zarządzenie nr 18/2011 Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie opłat za usługi świadczone w Dziale Nauki i Monitoringu Przyrody Kampinoskiego Parku Narodowego w Izabelinie.

§7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 lutego 2012 roku.

§8

Cennik opłat za usługi Centrum Edukacji w Izabelinie, Ośrodka Dydaktyczno - Muzealnego w Granicy,
Ośrodka Hodowli Zubrów w Smardzewicach obowiązuje od dnia 1 marca 2012 roku.


Podstawy prawne:
1.Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 r. (tekst jedn. tekst jedn. Dz. U z 2009 r.
Nr 151, poz. 1220, z późn. zm. z późn. zm.)
2.Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 4 marca 2011 r., w sprawie przewodników
turystycznych i pilotów wycieczek (Dz. U. Nr 60, poz. 302, art. 17, pkt. 2,3)
3.Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej
zwierząt (Dz.U. 237, poz. 1419)
4.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109, poz.
719 z dnia 22.06.2010 r.)

 

 

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

 

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE


1) Teren parku udostępniany jest w porze dziennej (od świtu do zmierzchu; świt – jedna godzina przed wschodem słońca, zmierzch – jedna godzina po zachodzi słońca). Dopuszcza się możliwość udostępnienia parku po zmierzchu dla celów realizacji badań naukowych, ćwiczeń wojskowych, realizacji zdjęć filmowych, organizacji imprez cyklicznych, a także spotkań o charakterze patriotycznym przeprowadzanych przez instytucje, organizacje i osoby współpracujące z parkiem, mających na celu uczczenie pamięci poległych. Wymienione przedsięwzięcia mogą się odbywać jedynie w zakresie i na warunkach uzgodnionych z dyrektorem parku.


2) Na terenie parku dopuszcza się:

a) działalność naukową, w tym badania naukowe i monitoring;
b) działalność edukacyjną, w tym: prowadzenie zajęć edukacyjnych, szkoleń, kursów,
warsztatów, seminariów, wyjazdów studialnych itp.;
c) działalność turystyczną, w tym krajoznawczą turystykę pieszą, rowerową, narciarską
i konną po wyznaczonych szlakach, trasach turystycznych, drogach publicznych i na
obszarach udostępnionych;
d) działalność rekreacyjną na szlakach turystycznych, drogach publicznych oraz na
obszarach udostępnionych;
e) działalność sportową na szlakach turystycznych, drogach publicznych oraz na
obszarach udostępnionych;
f) działalność związaną z realizacją zdjęć filmowych i fotograficznych;
g) działalność zarobkową.


3) Wysokość opłat za wstęp do niektórych obiektów parku, udostępnianie parku lub niektórych jego obszarów określona jest w Załączniku nr 3.


4) Osoby korzystające z parku lub niektórych jego obszarów i obiektów na podstawie zezwolenia dyrektora parku lub umowy określającej zakres udostępniania zobowiązane są posiadać je przy sobie i okazać na wezwanie pracowników parku i innych uprawnionych służb.


5) Używanie pojazdów mechanicznych i konnych na terenie parku poza drogami publicznymi jest zabronione. Nie dotyczy to pojazdów parku, pojazdów osób i instytucji wykonujących działania ochronne w parku oraz osób i instytucji posiadających pisemne zezwolenie dyrektora parku na wjazd związany z realizacją celu, dla którego park został udostępniony.

6) W przypadku wystąpienia zdarzeń mogących zagrozić przyrodzie lub bezpieczeństwu ludzi oraz
w przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu udostępniania na przyrodę parku, dyrektor
może ze skutkiem natychmiastowym odwołać zezwolenie, wymówić umowę lub wprowadzić
zakaz przebywania osób na terenie parku lub jego części.

7) Użytkownicy przebywający na terenie parku zobowiązani są do przestrzegania zakazów
i nakazów obowiązujących w parku oraz wskazówek pracowników parku, przewodników lub
innych osób upoważnionych przez dyrektora parku, a w szczególności zakazów:

a) chwytania lub zabijania dziko występujących zwierząt, zbierania lub niszczenia jaj,
postaci młodocianych i form rozwojowych zwierząt, umyślnego płoszenia zwierząt,
zbierania poroży, niszczenia nor, gniazd, legowisk i innych schronień zwierząt oraz ich
miejsc rozrodu;
b) pozyskiwania, niszczenia lub umyślnego uszkadzania roślin oraz grzybów;
c) użytkowania, niszczenia, umyślnego uszkadzania, zanieczyszczania i dokonywania
zmian obiektów przyrodniczych, obszarów oraz zasobów, tworów i składników przyrody;
d) pozyskiwania skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków
roślin
i zwierząt;
e) niszczenia gleby lub zmiany przeznaczenia i użytkowania gruntów;
f) palenia ognisk, używania grilli i wyrobów tytoniowych oraz światła o otwartym
płomieniu poza miejscami do tego wyznaczonymi;
g) prowadzenia działalności wytwórczej, handlowej i rolniczej, z wyjątkiem miejsc
wyznaczonych w planie ochrony lub planie zadań ochronnych;
h) zbioru dziko występujących roślin i grzybów oraz ich części, z wyjątkiem miejsc
wyznaczonych w planie ochrony lub planie zadań ochronnych;
i) połowu ryb i innych organizmów wodnych, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych w planie
ochrony lub zadaniach ochronnych;
j) ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego i jazdy konnej wierzchem, z wyjątkiem
szlaków i tras wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego;
k) wprowadzania psów, za wyjątkiem psów na krótkiej smyczy w miejscach
wyznaczonych w planie ochrony lub zadaniach ochronnych;
l) wspinaczki, eksploracji obiektów budowlanych lub zbiorników wodnych, z wyjątkiem
miejsc udostępnionych przez dyrektora parku;
m) ruchu pojazdów mechanicznych poza drogami publicznymi oraz poza drogami
położonymi na nieruchomościach będących własnością parku lub będących
w użytkowaniu wieczystym parku, wskazanymi przez dyrektora parku;
n) umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków, z wyjątkiem
znaków drogowych i znaków dotyczących ochrony bezpieczeństwa powszechnego
i porządku publicznego oraz innych znaków na warunkach uzgodnionych z dyrektorem
parku;
o) zakłócania ciszy;
p) używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego, uprawiania sportów
wodnych
i motorowych, pływania i żeglowania;
q) biwakowania, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez dyrektora parku;
r) wprowadzania gatunków roślin, zwierząt lub grzybów bez zgody ministra właściwego
do spraw środowiska;
s) wprowadzania organizmów genetycznie zmodyfikowanych;
t) organizacji imprez turystycznych, rekreacyjnych, sportowych i kulturowych bez zgody
dyrektora parku.

 

Rozdział 2. Szczegółowe zasady udostępniania parku w celach naukowych

 

Rozdział 2

SZCZEGÓŁOWE ZASADY UDOSTĘPNIANIA PARKU W CELACH NAUKOWYCH


1. Obszar parku jest udostępniany dla badań naukowych w celu poznania i zachowania zasobów parku, określenia metod i sposobów ich ochrony, oceny skuteczności podejmowanych działań a także określenia zmian wynikających z dynamiki procesów przyrodniczych oraz wpływu czynników antropogenicznych.


2. Prowadzenie badań na terenie parku lub wykorzystanie niepublikowanych materiałów własnych parku wymaga uzyskania pisemnej zgody dyrektora parku.

3. Nadzór nad badaniami naukowymi prowadzonymi na terenie parku sprawuje Dział Nauki i Monitoringu Przyrody.

4. Uzyskanie zezwolenia na działalność naukową w parku przez instytucje lub osoby wymaga złożenia wniosku (wzór nr 1 w załączeniu) i zawarcia porozumienia z parkiem.

5. Porozumienie zawiera warunki i zakres badań oraz zobowiązania podejmującego badania względem parku, a także ewentualne określenie udziału parku w realizacji badań.

6. Prowadzący badania zobowiązany jest dostarczyć efekty pracy w formie: rocznego sprawozdania (w terminie do końca pierwszego kwartału następnego roku), publikacji, egzemplarza pracy licencjackiej, inżynierskiej, magisterskiej, doktorskiej, habilitacyjnej lub innej, zgodnie z zawartym porozumieniem. Nie złożenie sprawozdania może być podstawą do cofnięcia zgody na kontynuację badań.

7. Rezygnację z prowadzenia badań należy niezwłocznie zgłosić w formie pisemnej i przesłać do parku pocztą, drogą mailową, faxem lub złożyć osobiście w dyrekcji parku.

8. Każdorazowy pobyt na terenie parku należy zgłaszać u gospodarza terenu – konserwatora obwodu ochronnego (leśniczego) lub innej osoby wskazanej w porozumieniu.

9. Egzemplarze flory i fauny, pozyskane w trakcie badań w sposób niezamierzony (niezwiązany z przedmiotem badań) powinny być dostarczone do parku, chyba że ten zrezygnuje z ich wykorzystania.

10. Po zakończeniu badań należy zlikwidować wszelkie oznakowania powierzchni badawczych,
ścieżek, dojść itp.

Rozdział 3. Szczegółowe zasady udostępniania parku dla celów działalności edukacyjnej

Rozdział 3
SZCZEGÓŁOWE ZASADY UDOSTĘPNIANIA PARKU DLA CELÓW DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ

1. Obszar parku jest udostępniany dla celów edukacyjnych. Edukacja w Kampinoskim Parku Narodowym może być prowadzona w:

a. Ośrodku Dydaktyczno - Muzealnym im. Jadwigi i Romana Kobendzów w Granicy;
b. Centrum Edukacji Kampinoskiego Parku Narodowego w Izabelinie;
c. Ośrodku Hodowli Zubrów im. prezydenta RP Ignacego Mościckiego w Smardzewicach;
d. na szlakach turystycznych;
e. na ścieżkach edukacyjnych;
f. na polanach wypoczynkowych.

2. Zajęcia edukacyjne w obiektach i obszarach wymienionych w pkt. 1 oraz w szczególnych przypadkach poza miejscami wymienionymi w pkt. 1 prowadzone są przez pracowników parku.

3. Zajęcia edukacyjne mogą być realizowane wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu tematu, zakresu i terminu zajęć.

4. Zajęcia edukacyjne w obiektach i na obszarach wymienionych w pkt. 1 mogą być prowadzone samodzielnie przez nauczycieli szkolnych i akademickich, przewodników turystycznych oraz pracowników instytucji i organizacji prowadzących działalność edukacyjną.

5. Samodzielne prowadzenie zajęć dydaktycznych wymaga:


a. pisemnego zgłoszenia złożonego do dyrekcji parku z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem,
b. uzyskania zgody dyrektora parku do przeprowadzenia samodzielnych zajęć edukacyjnych.

6. Organizowanie imprez edukacyjnych wymaga uzyskania pisemnej zgody dyrektora parku.

7. Organizator imprezy edukacyjnej powinien zapewnić udział terenowego przewodnika turystycznego w obsłudze grupy liczącej powyżej 20 osób jeżeli program imprezy obejmuje zwiedzanie parku narodowego, muzeów i obiektów zabytkowych, w których nie oprowadza uprawniony pracownik.

Rozdział 4. Szczegółowe zasady udostępniania parku w celach turystycznych, rekreacyjnych i sportowych

Rozdział 4
SZCZEGÓŁOWE ZASADY UDOSTĘPNIANIA PARKU W CELACH TURYSTYCZNYCH, REKREACYJNYCH I SPORTOWYCH.

1. Poruszanie się po terenie parku dozwolone jest wyłącznie po oznakowanych szlakach turystycznych, ścieżkach edukacyjnych, spacerowych i drogach publicznych oraz po innych obszarach udostępnionych.

2. Organizowanie imprez turystycznych, rekreacyjnych i sportowych wymaga uzyskania pisemnej zgody dyrektora parku.

3. Parkowanie pojazdów mechanicznych dopuszcza się wyłącznie na wyznaczonych parkingach.

4. Na szlakach turystycznych obowiązuje ruch prawostronny.

5. Jeżeli szlak turystyki pieszej został udostępniony równocześnie dla turystyki rowerowej, narciarskiej lub konnej obowiązuje zasada pierwszeństwa ruchu pieszego.

6. W okresie występowania pokrywy śnieżnej szlaki turystyki pieszej są udostępnione do turystyki narciarskiej. W tym przypadku turystów pieszych, rowerowych i konnych obowiązuje zasada nie niszczenia założonych śladów narciarskich, a turystów poruszających się na nartach zakładanie śladów poza ścieżką pieszą.

7. Uprawnianie turystyki i rekreacji konnej na terenie parku wymaga uzyskania pisemnej zgody dyrektora parku.

8. Osoby korzystające ze szlaków i innych obszarów udostępnionych zobowiązane są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa własnego oraz wszystkich innych użytkowników szlaków.

9. Palenie ognisk, grilli oraz używanie innych otwartych źródeł ognia dozwolone jest wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych i określonych w załączniku nr 2, po uzyskaniu pisemnej zgody dyrektora parku.

10. Organizator imprezy turystycznej, rekreacyjnej lub sportowej powinien zapewnić udział terenowego przewodnika turystycznego w obsłudze grupy liczącej powyżej 20 osób jeżeli program imprezy obejmuje zwiedzanie parku narodowego, muzeów i obiektów zabytkowych, w których nie oprowadza uprawniony pracownik.

11. Dopuszcza się rekreacyjny połów ryb na warunkach uzgodnionych z dyrektorem parku.

Rozdział 5. Szczegółowe zasady udostępniania parku w celach realizacji zdjęć filmowych i fotograficznych

Rozdział 5
SZCZEGÓŁOWE ZASADY UDOSTĘPNIANIA PARKU W CELACH REALIZACJI ZDJĘĆ FILMOWYCH I FOTOGRAFICZNYCH


1. Dopuszcza się wykonywanie amatorskich zdjęć fotograficznych i filmowych ze szlaków turystycznych bez ograniczeń.

2. Wykonywanie zdjęć fotograficznych i filmowych poza szlakami turystycznymi wymaga uzyskania zgody dyrektora parku.

3. Wykonywanie zdjęć fotograficznych i filmowych poza szlakami turystycznymi jest odpłatne. Wysokość opłaty określa obowiązujący cennik stanowiący załącznik nr 2.

4. Realizacja zdjęć filmowych poza szlakami turystycznymi wymaga zawarcia pisemnej umowy (wzór nr 2 w załączeniu) z parkiem.

5. Przeprowadzanie przedrealizacyjnej dokumentacji filmowej może się odbywać wyłącznie za zgodą dyrektora parku i w obecności wyznaczonego pracownika parku.

6. Fotografowanie i filmowanie mogące powodować płoszenie lub niepokojenie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową wymaga uzyskania pisemnej zgody regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

Rozdział 6. Szczegółowe zasady udostępniania parku w celach działalności zarobkowej

Rozdział 6
SZCZEGÓŁOWE ZASADY UDOSTĘPNIANIA PARKU DLA CELÓW DZIAŁALNOŚCI ZAROBKOWEJ.

 


1. Na gruntach Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym parku dopuszcza się działalność zarobkową, w tym:


a. handlową w miejscach, w czasie i na warunkach uzgodnionych z dyrektorem parku;
b. ekstensywne rolnictwo i działalność nie rolniczą w obszarach ochrony krajobrazowej na warunkach uzgodnionych z dyrektorem parku;
c. transport na trasach i obszarach udostępnionych przez dyrektora parku;
d. wytwórczą w miejscach, w czasie i na warunkach uzgodnionych z dyrektorem parku.


2. Dopuszczone w pkt. 1 działalności nie mogą negatywnie wpływać na przyrodę parku.


Miejsca na terenie parku, gdzie posługiwanie się otwartym ogniem jest dopuszczalne


MIEJSCA NA TERENIE KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO, GDZIE POSŁUGIWANIE SIĘ OTWARTYM OGNIEM JEST DOPUSZCZALNE


1. Na stałe miejsca na posługiwanie się otwartym ogniem przez cały rok wyznacza się polany wypoczynkowe: Granica, Jakubów, Lipków, Opaleń, Roztoka, Pociecha.

2. Na czasowe miejsca na posługiwanie się otwartym ogniem tj. w okresie od 1 października do ostatniego dnia lutego wyznacza się polany wypoczynkowe: Dąbrowa Leśna, Posada Łubiec, Posada Sieraków, Zaborów Leśny, Nowa Dąbrowa, Piaski Królewskie.

3. Na polanach wypoczynkowych wymienionych w pkt. 1 i pkt. 2 można rozpalać ogniska, grille i kuchenki turystyczne za pisemną zgodą dyrektora parku.

4. Na rozpalanie ognisk, używanie grilli i kuchenek turystycznych w okresie od 1 marca do 30 września na polanach wymienionych w pkt. 2 może zostać wydane zezwolenie dyrektora parku tylko przy 0 lub I stopniu zagrożenia pożarowego lasu.

5. Ogniska można rozpalać wyłącznie w miejscach technicznie zagospodarowanych do tego celu, a grille i kuchenki turystyczne w pobliżu tych miejsc. Żar i popiół z grilla należy wyrzucać do paleniska.

6. O wydaniu zgody na użycie otwartego ognia każdorazowo powiadamiani są pracownicy Służby Parku i osoba sprawująca nadzór nad polaną wypoczynkową.

7. W okresie obowiązywania zakazu wstępu na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego, zezwolenia na rozpalanie ognisk, używanie grilli oraz kuchenek turystycznych tracą ważność z chwilą ogłoszenia zakazu.

Cennik opłat za wstęp i udostępnianie parku

CENNIK OPŁAT ZA WSTĘP NA NIEKTÓRE OBSZARY KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO ORAZ ZA UDOSTĘPNIANIE PARKU LUB NIEKTÓRYCH JEGO OBSZARÓW


I. Wstęp do parku - bezpłatny

II. Udostępnianie niektórych obiektów KPN

1. Imprezy piknikowe przy wykorzystaniu istniejącego zagospodarowania terenu na polanach wypoczynkowych Opaleń, Pociecha, Lipków, Jakubów, Granica, Roztoka, Dąbrowa Leśna, Piaski Królewskie, Posada Łubiec, Posada Sieraków, Zaborów Leśny, Nowa Dąbrowa.

- grupa do 10 osób - 45,53 zł + 23% VAT = 56 zł
- grupa od 11 do 20 osób - 58,54 zł + 23% VAT = 72 zł
- grupa od 21 do 50 osób - 97,56 zł + 23% VAT = 120 zł
- grupa od 51 do 100 osób - 162,60 zł + 23% VAT = 200 zł
- grupa od 101 osób - 243,90 zł + 23% VAT = 300 zł


Za imprezy innego typu niż piknikowe np. festyny, spotkania integracyjne, wymagające dodatkowego przystosowania polany (namioty, agregaty prądotwórcze, ustawienie sceny itp.) i/lub wjazdu samochodów, obowiązują ceny umowne ustalane indywidualnie.

2. Rajdy rowerowe wymagające przystosowania szlaków turystycznych (dodatkowe oznakowanie, organizacja punktów kontrolnych, pkt. obsługi technicznej, ograniczenie bądź wyłączenie innego ruchu turystycznego na czas trwania rajdu, itp.) - cena umowna uzależniona od zakresu udostępnienia parku.

3. Rajdy piesze i inne rajdy (dodatkowe oznakowania, organizacja punktów kontrolnych, punkt obsługi technicznej, ograniczenie bądź wyłączenie innego ruchu turystycznego na czas trwania rajdu itp.) - cena umowna uzależniona od zakresu udostępnienia parku.

4. Wykonywanie zdjęć:

- fotograficznych i filmowych amatorskich, ze szlaków turystycznych - bezpłatne
- fotograficznych, poza szlakami turystycznymi - 53,66 zł + 23% VAT = 66 zł / miesiąc (obowiązek pozostawienia wybranych zdjęć w archiwum KPN z możliwością nieodpłatnego wykorzystania przez KPN dla potrzeb własnych)
- filmowych profesjonalnych - cena umowna uzależniona od zakresu udostępnienia Parku

5. Przejazdy konne po wyznaczonych trasach:

a) jazda konna wierzchem (opłata od jednego konia):
- opłata jednodniowa - 21,14 zł + 23% VAT = 26 zł
- opłata tygodniowa - 48,78 zł + 23% VAT = 60 zł
- opłata miesięczna - 97,56 zł + 23% VAT = 120 zł
- opłata kwartalna - 219,51 zł + 23% VAT = 270 zł
- opłata roczna - 464,23 zł + 23% VAT= 571 zł

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 5/2012 z dnia 16.02.2012 r. w sprawie udostępniania Kampinoskiego Parku Narodowego (opłaty muszą być wniesione każdorazowo za cały wnioskowany okres czasu. Opłata dotyczy konkretnej liczby dni/miesięcy liczonej od daty podanej w zezwoleniu: opłata tygodniowa – 7 kolejnych dni, miesięczna – 30 kolejnych dni, kwartalna – 90 kolejnych dni, roczna – 12 kolejnych miesięcy)

b) jednorazowe przejazdy zaprzęgami konnymi:
- grupa do 10 osób - 29,27 zł + 23% VAT = 36 zł
- grupa od 11 do 20 osób - 65,04 zł + 23% VAT = 80 zł
- grupa od 21 do 50 osób - 97,56 zł + 23 % VAT = 120 zł
- grupa od 51 do 100 osób - 243,90 zł + 23% VAT = 300 zł
- grupa od 101 osób - 325,20 zł + 23% VAT = 400 zł

6. Usługi Centrum Edukacji w Izabelinie: [Oferta i cennik]

 

7. Usługi Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego w Granicy: [Oferta i cennik]

 

8. Usługi Ośrodka Hodowli Żubrów w Smardzewicach: Ośrodek tymczasowo zamknięty!

a) wstęp do Ośrodka Hodowli Żubrów:
- bilet normalny (dorośli) - 3,70 zł + 8% VAT = 4 zł
- bilet ulgowy (dzieci i młodzież szkolna, studenci, osoby niepełnosprawne, emeryci i renciści, opiekunowie grup szkolnych i przedszkolnych) - 1,85 zł + 8% VAT = 2 zł
- bilet rodzinny (max. 2 osoby dorosłe i dzieci) - 1,85 zł + 8% VAT = 2 zł / osoba

9. taryfa opłat za działalność zarobkową dla celów edukacyjnych - cena umowna uzależniona od zakresu udostępnienia Parku

Informacje dodatkowe

 

III. Informacje dodatkowe

1. Z opłat mogą być zwolnione instytucje, organizacje i osoby aktualnie współpracujące z Kampinoskim Parkiem Narodowym na rzecz jego ochrony lub funkcjonowania.

2. W szczególnych przypadkach z opłat mogą być zwolnione instytucje, organizacje i osoby nie współpracujące z Kampinoskim Parkiem Narodowym na rzecz jego ochrony lub funkcjonowania.

3. Zwalnia się z opłat za zajęcia edukacyjne zorganizowane grupy dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gmin Izabelin, Stare Babice, Łomianki, Czosnów, Leoncin, Brochów, Kampinos, Leszno, zorganizowane grupy dzieci i młodzieży specjalnej troski, wychowanków domów dziecka, podopiecznych domów opieki społecznej, pracowników parków narodowych i krajobrazowych oraz Lasów Państwowych. Maksymalny czas bezpłatnych zajęć – 3 godziny.

4. Z opłat za bilet wstępu zwalnia się: dzieci do lat 7, uczniów szkół specjalnych, dzieci z domów dziecka, przewodników turystycznych, pracowników parków narodowych oraz uczniów szkół i studentów uczestniczących w zajęciach edukacyjnych prowadzonych w CE KPN i ODM.

5. W przypadku udostępniania pomieszczeń w celu organizacji imprez, których park jest współorganizatorem – kwota opłaty podlega negocjacji.

6. W przypadku innych form udostępnienia, nieprzewidzianych w pkt. II, obowiązują ceny umowne ustalane indywidualnie.

7. Dopuszcza się możliwość wniesienia opłaty ryczałtowej za przejazdy zaprzęgami konnymi. Wysokość opłaty ustalana jest indywidualnie na zasadach negocjacji i uzależniona od ilości przejazdów oraz wielkości grupy w okresie udostępnienia.

8. Opłatę należy wnieść przed rozpoczęciem imprezy.

9. Korzystając z udostępnianych obiektów należy posiadać ze sobą dokument tożsamości, zezwolenie lub umowę oraz dowód wpłaty zawierający informacje, za co opłata została wniesiona, przez kogo, na jaki okres, a także sygnaturę zezwolenia lub umowy zgodnie, z którą opłata została wniesiona.

JAK DOJECHAĆ Z WARSZAWY

Do dyrekcji parku i Centrum Edukacji w Izabelinie

- samochodem

dojazd od strony Bielan i Żoliborza (od granicy Warszawy ok. 10 min. jazdy; ze Śródmieścia ok. 35 min. jazdy)

ul. Wólczyńską do skrzyżowania z Arkuszową, następnie ul. Arkuszową do skrzyżowania z Estrady, dalej ul. 3 Maja przez Mościska, Laski i Izabelin do skrzyżowania z ul. Tetmajera (przy „witaczu” zapraszającym do centrum edukacji). Następnie ok. 750 m prosto.


- transportem publicznym

bezpośredni dojazd autobusem ZTM 708 jadącym z pętli Metro Młociny (ok. 20 min jazdy). Wysiąść należy na przystanku Urząd Gminy w Izabelinie (uwaga, II strefa biletowa), a następnie dojść ulicą Tetmajera ok. 750 m. Autobusem ZTM L-7 (wyłącznie w dni powszednie, tylko 6 razy dziennie) można dojechać do przystanku Urząd Gminy z Łomianek oraz Ożarowa Mazowieckiego.

Do Muzeum-Miejsce Pamięci Palmiry oraz parkingu i polany rekreacyjnej Pociecha

- samochodem (uwaga, kocie łby!)

dojazd od strony Bielan i Żoliborza (od granicy Warszawy ok. 30 min. jazdy; ze Śródmieścia ok. 50 min. jazdy)

ul. Wólczyńską do skrzyżowania z Arkuszową, następnie ul. Arkuszową do skrzyżowania z Estrady, dalej ul. 3 Maja przez Mościska, Laski, Izabelin i Truskaw,

przy pętli autobusowej w Truskawiu skręcić w prawo w ul. Skibińskiego, następnie tzw. Drogą Palmirską do parkingu w Pociesze lub przy muzeum.

dojazd od strony Łomianek (od granicy Warszawy ok. 25 min. jazdy; ze Śródmieścia ok. 40 min. jazdy)

ul. Marymoncką lub Wybrzeże Gdyńskie do ul. Pułkowej, a następnie ul. Kolejowej przez Łomianki, Dziekanów Leśny, i Nowy Dziekanów (trasa E77), skręcić na skrzyżowaniu w ul. Kusocińskiego, następnie tzw. Drogą Palmirską do parkingu w Pociesze lub przy muzeum.

- transportem publicznym

W okresie od maja do października bezpośredni dojazd do Muzeum okresowym autobusem 800 z przystanku Metro Młociny. Brak możliwości bezpośredniego dojazdu w pozostałych miesiącach. Dojazd autobusem ZTM 708 do pętli w Truskawiu a następnie należy dojść do polany ok. 2 km i do muzeum ok. 4 km. W sezonie

Do Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego w Granicy

- samochodem

dojazd od strony Bemowa i Woli (od granicy Warszawy ok. 40 min. jazdy; ze Śródmieścia ok. 1 godz. jazdy)

ul. Górczewską do ul. Warszawskiej przez Blizne Jasińskiego, Latchorzew, Zielonki, Koczargi, Borzęcin Duży, Zaborów, Zaoborówek, Leszno, gdzie ulica zmienia nazwę na Sochaczewska a następnie Chopina, którą należy jechać przez Grądy, Wiejcę i Kampinos (cały czas drogą nr 580), aż do skrzyżowania w Komorowie, gdzie należy skręcić w prawo (tu znak kierunkowy na ODM w Granicy, przy przystanku) i drogą dojechać do parkingu w Granicy.

 - transportem publicznym

busem przewoźnika Motobuss kursującym na linii Sochaczew-Kampinos-Warszawa, z przystanku Warszawa, Marszałkowska – Sawa do Kampinos, ul. Chopina – park. Podróż busem trwa ok. 1 godz. Następnie dojść niebieskim szlakiem turystycznym do Granicy ok. 3 km.

Autobusem ZTM 719 z przystanku Os. Górczewska do przystanku Leszno, następnie przesiąść się do autobusu przewoźnika PKS Grodzisk Mazowiecki Sp. z o.o. i z przystanku Leszno dojechać do przystanku Kampinos. Podróż autobusami trwa ok. 1 godz. Następnie dojść niebieskim szlakiem turystycznym do Granicy ok. 3 km.

Do parkingu i polany rekreacyjnej Opaleń

 - samochodem

dojazd od strony Bielan i Żoliborza (od granicy Warszawy ok. 2 min. jazdy; ze Śródmieścia ok. 25 min. jazdy)

podobnie jak w przypadku dojazdu do dyrekcji w Izabelinie, tylko na skrzyżowaniu z ul. Estrady należy skręcić w prawo, a następnie za Gościńcem pod Łosiem, przy „witaczu” w ul. Rękopis. Następnie ok. 0,5 km prosto do parkingu.

dojazd od strony Bielan-Młociny (od granicy Warszawy ok. 2 min. jazdy; ze Śródmieścia ok. 30 min. jazdy)

ul. Marymoncką lub Wybrzeże Gdyńskie do ul. Pułkowej, a następnie skręcić w lewo w ul. Dzierżoniowską lub Wóycickiego na wysokości Parku Mlocinskiego. Ul. Wóyciciego, przejechać wzdłuż Cmentarza Północnego, dojechać do skrzyżowania z ul. Wólczyńska, skręcić w prawo a następnie w lewo w ul. Estrady. Przed Gościńcem pod Łosiem, przy „witaczu” skręcić w ul. Rękopis. Następnie ok. 0,5 km prosto do parkingu.

- transportem publicznym

bezpośredni dojazd autobusem ZTM 110 jadącym z pętli Metro Marymont (ok. 20 min jazdy). Wysiąść należy na przystanku Energetyczna, a następnie dojść ulicą Rękopis ok. 0,5 km. Autobusem ZTM L-7 (wyłącznie w dni powszednie, tylko 6 razy dziennie) można dojechać do przystanku Energetyczna z Łomianek oraz Ożarowa Mazowieckiego.

Do parkingu i polany rekreacyjnej Lipków

- samochodem

dojazd od strony Bielan i Żoliborza (od granicy Warszawy ok. 15 min. jazdy; ze Śródmieścia ok. 40 min. jazdy)

ul. Wólczyńską do skrzyżowania z Arkuszową, następnie ul. Arkuszową do skrzyżowania z Estrady, dalej ul. 3 Maja przez Mościska, Laski i Izabelin do skrzyżowania z ul. Fedorowicza (przy Parafii św. Franciszka z Asyżu). Dojechać do pętli w Hornówku i dalej prosto ul. Lipkowską i Jakubowicza, gdzie skręcić w lewo przy Parafii Św. Rocha i dalej ok. 100 m do parkingu.

dojazd od strony Bemowa i Woli (od granicy Warszawy ok. 15 min. jazdy; ze Śródmieścia ok. 35 min. jazdy)

ul. Górczewską do ul. Warszawskiej przez Blizne Jasińskiego i Latchorzew. W Babicach Nowych skręcić w prawo w ul. Okulickiego a następnie przejechać ul. Sienkiewicza przez Stare Babice, dalej ul. Mościckiego i w Lipkowie ul. Jakubowicza, gdzie skręcić w prawo przy Parafii Św. Rocha i dalej ok. 100 m do parkingu.

- transportem publicznym

bezpośredni dojazd autobusem ZTM 714 jadącym z pętli Os. Górczewska (ok. 20 min jazdy). Wysiąść należy na końcowym przystanku Lipków-Muzeum (uwaga, II strefa biletowa), a następnie dojść ulicą Jakubowicza oraz szlakiem turystycznym ok. 0,5 m. Ponadto autobusem ZTM L18 można dojechać do przystanku Lipków ze Starych Babic. Z przystanku Lipków następnie należy dojść do polany ok. 1 km. Autobusem ZTM L-6 można dojechać do przystanku Lipków-Muzeum ze Starych Babic i Borzęcina. Z przystanku Lipków następnie należy dojść do polany ok. 0,5 km. Do Starych Babic – przystanek Rynek (uwaga, II strefa biletowa), z kolei można dojechać autobusem ZTM 712 z pętli Metro Młociny (ok. 30 min jazdy) lub 719 z pętli Os. Górczewska (ok. 10 min. jazdy). Autobusem ZTM L-7 (wyłącznie w dni powszednie, tylko 6 razy dziennie) można dojechać do przystanku Lipków z Łomianek oraz Ożarowa Mazowieckiego.

Do parkingu i polany rekreacyjnej Roztoka

- samochodem

dojazd od strony Bemowa i Woli (od granicy Warszawy ok. 35 min. jazdy; ze Śródmieścia ok. 50 min. jazdy)

ul. Górczewską do ul. Warszawskiej przez Blizne Jasińskiego, Latchorzew, Zielonki, Koczargi, Borzęcin Duży, Zaborów i Zaoborówek do Leszna (drogą nr 580), gdzie skręcić w prawo w ul. Partyzantów i drogą nr 579 do Roztoki; parking i punkt gastronomiczny będą widoczne po prawej stronie.

- transportem publicznym

brak bezpośredniego dojazdu. Dojazd autobusem ZTM 719 jadącym z pętli Os. Górczewska (ok. 40 min jazdy). Wysiąść należy na przystanku Leszno (uwaga, II strefa biletowa), a następnie dojść wzdłuż drogi nr 579 do Roztoki (uwaga, bardzo duży ruch samochodowy) ok. 6 km lub szlakami turystycznymi przez las – żółtym i czerwonym od strony zachodniej względem drogi 579 ok. 8,5 km lub żółtym i zielonym od strony wschodniej względem drogi 579 ok. 9,5 km.

Do Tułowic, Osady Puszczańskiej PTTK w Borku Tułowickim

- samochodem

dojazd od strony Bemowa i Woli (od granicy Warszawy ok. 55 min. jazdy; ze Śródmieścia ok. 1 godz. 10 min. jazdy)

tak jak do ODM w Granicy, tylko w Komorowie należy jechać dalej prosto drogą nr 580, aż do Woli Pasikońskiej, gdzie odbić w prawo na Brochów, omijając Sochaczew. Przejechać prosto przez Strojec, Mokas, Las Wólka Smolarna do Malanowa, gdzie skręcić w prawo w drogę nr 705 i jechać do Tułowic.

dojazd od strony Bielan-Młociny (od granicy Warszawy ok. 50 min. jazdy; ze Śródmieścia ok. 1 godz. 10 min. jazdy)

ul. Marymoncką lub Wybrzeże Gdyńskie do ul. Pułkowej, następnie Kolejowej i Warszawskiej drogą nr 7 do Kazunia Nowego, dalej drogą nr 575 przez Stare Grochale, Gniewniewice, Wilków, Secymin Polski, Kromnów i w Śladowie skręcić w lewo w drogę nr 705 na Sochaczew, dalej przez Las do Wilczy Tułowskich i Tułowic.

- transportem publicznym

brak bezpośredniego dojazdu. Dojazd do Sochaczewa pociągiem Kolei Mazowieckich lub PKP Intercity ze stacji Warszawa Wschodnia lub busem przewoźnika Motobuss kursującym na linii Sochaczew-Kampinos-Warszawa, z przystanku Warszawa, Marszałkowska – Sawa. Przejazd ok. 1 godz. Z Sochaczewa należy się przesiąść do autobusu PKS Grodzisk Mazowiecki i wysiąść na przystanku Tułowice (ok. 30 min jazdy). Dalej pieszo ok. 200 m na północ w stronę Borku Tułowickiego.

Praktyczne informacje

Na organizację imprez zbiorowych, rajdów, zlotów itp., a także ognisk na polanach wypoczynkowych konieczne jest pisemne zezwolenie dyrektora parku.

FORMALNOŚCI WYMAGANE W CELU UZYSKANIA ZEZWOLENIA NA ORGANIZACJĘ IMPREZ NA TERENIE KPN:

Należy napisać podanie do dyrektora parku z prośbą o udostępnienie.
W podaniu należy podać:
-    nazwę miejsca,
-    liczbę osób biorących udział w imprezie,
-    kontakt (adres, telefon, fax lub mail) do osoby odpowiedzialnej,
-    datę i godziny przeprowadzenia imprezy (uwaga, czas udostępnienia polan obejmuje także czas potrzebny na przygotowanie terenu przed wydarzeniem oraz czas potrzebny na uprzątniecie terenu po imprezie),
-    cel spotkania (piknik, ognisko, grill itp.),
-    wszelkie inne szczególne warunki zezwolenia jak np. konieczność jednorazowego wjazdu samochodu celem dowiezienia prowiantu (w uzasadnionych, wyjątkowych przypadkach), udostępnienie prądu (w przypadku polany Jakubów), instalacja urządzeń zabawowych na polanie i in.,
-    dane do faktury.

Podanie można przesłać pocztą, faxem na numer 022 722-65-60, mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub złożyć osobiście w sekretariacie KPN, ul. Tetmajera 38, 05-080 Izabelin.

Podanie należy złożyć, zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960 Nr 30 poz. 168), tak aby zapewnić czas 14 dni na podjęcie stosownej decyzji przez dyrektora parku. Jeżeli podanie zostanie złożone w krótszym terminie, szczególnie jeżeli jest to mniej niż 5 dni roboczych przed planowanych wydarzeniem, KPN nie daje gwarancji uzyskania stosownego zezwolenia.

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość odwołania zaplanowanej imprezy wraz ze zwrotem wpłaconej kwoty, pod warunkiem wcześniejszego poinformowania telefonicznego oraz pisemnego (może być e-mail), co najmniej 1 dzień roboczy przed planowaną imprezą, pod tel. 22 722-60-21 wew. 338 lub 325 w godzinach pracy parku. Proszę mieć na uwadze, że nie ma możliwości anulowania obciążenia w przypadku zgłoszenia o nieodbyciu się zamierzenia po wskazanym w zezwoleniu terminie udostępnienia.

UWAGA: Przed złożeniem podania należy sprawdzić telefonicznie dostępność polan.
Tel. 22 722-60-01 lub 722-60-21 wew. 338 lub 325

Udostępnienie polan jest odpłatne wg stawek określonych w regulaminie.
Uwaga! Opłaty nie obejmują kosztu drewna ani przygotowania ogniska - dotyczą jedynie udostępnienia terenu.
Zapewnienie drewna i przygotowanie ogniska leży po stronie organizatora imprezy.


Adresy przydatne odwiedzającym park i okolice

Wypożyczalnie rowerów i nart

Wypożyczalnia rowerów Kampinos Bike
Mieczysław Falaciński
05-152 Palmiry
ul. Kusocińskiego 25
tel. kom. 603 899 198, 603 774 975
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Wypożyczalnia rowerów
Kampinos, ul. Szkolna 1
tel. 601-216-501

SPECBIKE
ul. 3 Maja 84
05-080 Izabelin
tel: 606977050, 606374730
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Wypożyczalnia rowerów i nart biegowych
Laski, ul. Wieczorka 50
tel. 793 420 666
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.biegowkiwkampinosie.pl


Wypożyczalnia nart biegowych
Centrum narciarstwa biegowego Alpina
Klaudyn, ul. Lutosławskiego 60
tel. 517-143-924
www.moczydloalpina.pl

Biegówki na Młocinach
Warszawa, ul. Żubrowa 15 a
tel. 882-983-139
http://biegowkinamlocinach.pl

Wypożyczalnia rowerów
Moto Przystań
Plecewice 78
05-088 Brochów
tel. 503 721 850
www.motoprzystan.pl

Fat & Bike Truskaw - Wypożyczalnia & Grill Bar
3 Maja 210
05-080 Truskaw
tel. 517 143 924
www.facebook.com/rowerowytruskaw


Noclegi

Park Rozrywki Julinek
Leszno k. Błonia, Julinek 1
tel. 22 611 61 16
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.julinek.com.pl

Hotel Stawisko Klaudyn
ul. Plut. Ciećwierza 14
tel./fax 22 722-00-83
http://stawisko.com.pl

Restauracja Bartek - Pokoje gościnne
Izabelin, Laski, ul. 3 Maja 48A
tel. 501-521-085
www.restauracjabartek.pl

Hotel Zielonki
Stare Babice, Zielonki, ul. Warszawska 372
tel./fax 22 722-99-52
www.hotelpodwarszawa.pl

Splendor Hotel i Restauracja
Babice Nowe, ul. Warszawska 197e
tel. 22 350-47-70
www.hotelsplendor.com.pl

Usługi Hotelarskie Ryszard Regulski
Stare Babice, ul. Warszawska 344
tel. 22 722-91-87
www.hotelbabice.pl

Osada Puszczańska PTTK
Tułowice 48
tel. 886-885-576, 888-063-905
www.osada-puszczanska.pl

Ośrodek Szkolenia Wolontariuszy w Starej Dąbrowie
Stara Dąbrowa 17
tel. 22 794-05-55, 533-318-718
www.dabrowa.zhp.pl

Pokoje Gościnne KPN
Izabelin, ul. Tetmajera 38
tel. 22 722-60-01

Hotel u Witaszka
Czosnów, ul. W. Lercha 5
tel. 22 785-02-02, 728-487-210
www.uwitaszka.pl

Wyspa Kampinos
Brochów, Wólka Smolana 34a
tel. 22 725-75-14, 501-44-2002
www.spakampinos.pl

Agrokultura Korfowe
Kampinos, Korfowe 7
tel. 608-782-033
www.korfowe.com

Moto Przystań
Plecewice 78
05-088 Brochów
tel. 503-721-850
www.motoprzystan.pl

Gospodarstwa agroturystyczne

Dokładne informacje o ofercie agroturystycznej uzyskać można w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Warszawie, ul. Czereśniowa 98, (022) 571-61-00

Joanna Konecka
tel: 501-725-747
Kirsztajnów 1, 05-085 Kampinos
http://www.otulina.com/

Marek Lipiński
Gawartowa Wola 7
tel. (022) 796 21 51, 0-606 473 305, 0-664 339 365

Beata Dmoch
Zawady 7A, tel. (022) 725 05 72

Laurencja Fąfara
Palmiry 171, tel. (022) 785-03-39

Halina Dmoch
Roztoka 2,
''Uroczysko''
 tel. (022) 796-24-67
Wiktoria Kowalska
Izabelin 11, tel. (022) 751-82-73

Halina Kwiatkowska
Strzyżew 2, tel. (022) 725-06-19
Witold Sołtys - „Apisołtysówka"
Powązki 11 a, Leszno, tel. (022)  796- 20- 26,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Krystyna Orzechowska
Wilków Polski 66a, tel. (022) 751-26-52

Zofia Sadowska
Zawady1, tel. (022) 725-08-90

Z. Osińska
Zawady 3
(22) 725- 05-10

Alicja i Bogusław Królasik
Konstantów 4, tel. (022) 725- 42- 05, 0-602 767 188

Grażyna i Tadeusz Konarscy
Gospodarstwo agroturystyczne JAGODA
Łażniewek 10, tel. (022) 725- 23- 55, 0-600 262 827

Roman Jechowicz
Chata za Wsią - "Pod Brzozami"
Gmina: Czosnów
Adres: ul. Kampinowska 20, Kazuń-Bielany, 05-152 Czosnów
Kontakt: tel: (022) 794 02 10, 0 507 544 715,

Marzena i Bartłomiej Chłystowscy
Stajnia Mandra
Gmina: Leszno
Adres: Korfowe 8, 05-084 Leszno
Kontakt: tel: 7963128, 604535261

Małgorzata i Wojciech Piotrowscy
'Stajnia Dorado'
Gmina: Leoncin
Adres: Secymin Nowy, 05-155 Leoncin
Kontakt: tel: 022 794 81 17

Edwarda Lanota, Michał Wołyński
Gmina: Leszno
Adres: Szymanówek 11, 05-084 Leszno
Kontakt: tel: (022) 796-21-20
Gmina Kampinos

Małgorzata Bloch
Kampinos, ul. Niepokalanowska 65a
Tel. (022) 725-03-31

Halina i Jerzy Brzezińscy
Kampinos, ul. Dolna 8
Tel. (022) 725-02-64

Lidia i Tadeusz Gołębiowscy
Pasikonie 16
„Pod świerkami”
Tel. (022) 725 06 27, 0-603 183 371, 0-502 961 572

Krystyna Perkowska
Kampinos, ul. Dolna 8A
Tel. (022) 725-02-64, 0-501-217-384
Krystyna Modrzejewska
Pasikonie 10
05-085 Kampinos
tel. (022) 725 06 24

Zofia Modrzejewska
Pasikonie 9
„Pasikonik”
Tel. (022) 725-06-25, 0-691-963-612

Barbara Szułczyńska
„NAD UTRATĄ"
Podkampinos 2 i Podkampinos 6
Kampinos
tel. (022) 796 22 25,

Halina i Jerzy Brzezińscy
Kampinos, ul. Dolna 8A,
tel. (022) 725 02 64

Restauracje

Bar Hanka Halina Szpuda
Roztoka
tel. 22 796-24-13

Pizzeria Fiorentina
Izabelin, ul. Sienkiewicza 1
tel. 22 722-71-43
www.fiorentina.pl

Złota Chochla
Izabelin, 3 Maja 66
tel. 503-421-475
www.zlotachochla.pl

Pizza Loreto
Mościska, ul. 3 Maja 29
tel. 22 424-57-57
www.pizzerialoreto.pl

Karczma w Janowie
Janów, ul. Andersa 74
tel. 22 752-93-83, 668-766-328
www.karczmawjanowie.pl

Przepis na kompot
Sochaczew, Żelazowa Wola 14
tel. 22 863-21-68
www.przepisnakompot.pl

Dwór Strzyżew
Kampinos, Strzyżew Parcele 17
tel. 537-739-591
www.strzyzew.pl

Gospopda Kampinówka
ul. Tetmajera 38, Izabelin (Obok Dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego)
tel. 22 721 07 73

Gościniec pod Łosiem
Mościska ul. Jodłowa 1 (wejście od ul. Estrady)
www.gosciniecpodlosiem.pl

Karczma Biesisko
ul. Sierakowska 55, Izabelin
www.karczmabiesisko.com.pl

Restauracja Dziupla
ul. Falińskiego 6a, Truskaw
http://www.restauracja-dziupla.pl/

Restauracja Bartek
ul. 3 Maja 48, Laski
www.restauracjabartek.pl

Bar Restauracyjny Kamrat
ul.Ogrodnicza 9 Babice Nowe
www.oit.pl/restauracjakamrat

Restauracja Sarenka
ul. Partyzantów 16, Leoncin

Restauracja Leśna
ul. Leśna 2, Leszno

Karczna Pod Dębem
Ul. Kolejowa 402, Dziekanów Nowy
www.karczma.oit.pl

Fat & Bike Truskaw - Wypożyczalnia & Grill Bar
3 Maja 210
05-080 Truskaw
tel. 517 143 924
www.facebook.com/rowerowytruskaw

Organizacja Ognisk, kuligów oraz przejażdżek bryczkami

DBK Świątkowscy
Izabelin
Granica - parking
tel.: 509-981-487 (Kamil Świątkowski)
www.bryczki-kampinos.pl

Moto Przystań
Plecewice 78
05-088 Brochów
tel. 503 721 850
www.motoprzystan.pl

Inne

Wioska Indiańska
KAMPINOS za boiskiem sportowym, przy trasie Warszawa- Żelazowa Wola,
tel. 698 551 115, 607 251 211

Wypożyczalnia kajaków, organizacja spływów kajakowych
Moto Przystań
Plecewice 78
05-088 Brochów
tel. 503 721 850, 512 190 022
http://www.motoprzystan.pl/splywy/

Do turystycznych atrakcji Kampinoskiego Parku Narodowego należą:

- krajobraz kontrastujących ze sobą wydm i bagien, podkreślony przez różnicowaną i bogatą szatę roślinną. Są to szlaki na pograniczu Karpackich Gór i Pożarów, w okolicy Dębu Kobendzy w obszarze ochrony ścisłej Krzywa Góra,

- puszczański charakter niektórych fragmentów lasu z powalonymi drzewami i obszary ochrony ścisłej - Sieraków, Granica, Krzywa Góra, Nart,

- zabytkowe drzewa będące w większości pomnikami przyrody; niektóre z nich mają indywidualne nazwy związane z wydarzeniami historycznymi lub konkretnymi osobami np. Sosna Powstańców, Dąb Kobendzy,- miejsca pamięci narodowej: mogiły powstańcze z 1863 r. (Kampinos. Zaborów Leśny), cmentarze i mogiły oraz pomniki poległych we wrześniu 1939 r. (Brochów, Granica, Kiełpin, Laski, Leoncin, Leszno, Stare Babice, Trojanów, Tułowice, Witkowice, Zaborów oraz pojedyncze mogiły wśród lasów), miejsca martyrologii z czasów II wojny światowej (Kampinos, Palmiry, Nadłuże, Opaleń, Śladów, Zaborów) mogiły i cmentarze partyzanckie z 1944 r. (Laski, Wiersze),zabytki architektury znajdujące się w otulinie Parku: kościoły w Zaborowie, Lesznie i Brochowie, dwory i pałace w Kampinosie, Zaborowie i Tułowicach.

W otulinie Parku na uwagę zasługuje Muzeum Kolei Wąskotorowej oraz Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą w Sochaczewie oraz dworek, pałac i dom urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli.

Na parkingach w Dąbrowie Leśnej i Roztoce są punkty małej gastronomii.
Na terenie Kampinoskiego Parku znajdują się również miejsca noclegowe: Julinek - dawna Baza Cyrkowa, Łubiec - Szkolne Schronisko Młodzieżowe, Stara Dąbrowa - Szkoła Instruktorów Chorągwi Stołecznej ZHP.

W bliskim sąsiedztwie Puszczy, w gminach Czosnów, Kampinos i Leszno funkcjonuje 6 gospodarstw agroturystycznych.

Propozycje urozmaiconych wycieczek znajdą Państwo w broszurach turystycznych wydanych przez KPN. Dotychczas ukazały się się informatory: po Granicy i okolicach oraz Zaborowie Leśnym i okolicach. Zachęcamy do pobierania publikacji dostępnych w formie elektronicznej:

http://kampinoski-pn.gov.pl/do-sciagniecia/file/104-turystyka-skrajem-puszczy-z-korzyscia-dla-przyrody-informator-turystyczny-granica-i-okolice

http://kampinoski-pn.gov.pl/do-sciagniecia/file/168-turystyka-w-sercu-puszczy-informator-zaborow-lesny-i-okolice

ZARZĄDZENIE NR 5/2012 DYREKTORA Kampinoskiego Parku Narodowego z dnia 16.02.2012 r. w sprawie UDOSTĘPNIANIA KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

 

Zarządzenie


Na podstawie art. 8 i 12 Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§1

Kampinoski Park Narodowy zwany dalej parkiem – jest udostępniany w celach naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, sportowych, filmowania, fotografowania, a także w celach zarobkowych w sposób, który nie wpłynie negatywnie na przyrodę w parku. Obszary i miejsca udostępniane wyznaczone są w planie ochrony lub planie zadań ochronnych parku.

§2

Ustala się regulamin udostępniania i zasady udostępniania parku określone w Załączniku nr 1.
Wyznacza się miejsca na terenie parku, określone w Załączniku nr 2, gdzie posługiwanie się otwartym ogniem jest dopuszczalne.

§3

Za wstęp do niektórych obiektów parku oraz za udostępnianie parku lub niektórych jego obszarów mogą być pobierane opłaty. Cennik opłat stanowi Załącznik nr 3.

§4

Za szkody powstałe w wyniku korzystania z zasobów parku odpowiedzialność wobec parku ponosi korzystający. Za bezpieczeństwo uczestników imprez turystycznych, rekreacyjnych, sportowych, edukacyjnych i in. odpowiada organizator lub opiekun grupy. Obowiązek zawarcie stosownych umów ubezpieczeniowych leży po stronie organizatora imprezy.

§5

Interpretacja zapisów regulaminu udostępniania i zasad udostępniania parku należy do dyrektora parku.

§6

Tracą moc:

 • Zarządzenie nr 16/2003 Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego z dnia 3.07.2003 r. w sprawie prowadzenia badań naukowych na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego;
 • Zarządzenie nr 6/2005 Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego z dnia 10.05.2005 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu ochrony przyrody i udostępniania obszarów Kampinoskiego Parku Narodowego w celach turystycznych, naukowych, edukacyjnych, kulturowych, rekreacyjnych i sportowych;
 • Zarządzenie nr 3/2011 Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego z dnia 04 stycznia 2011 r. w sprawie cennika opłat za udostępnianie niektórych obiektów Kampinoskiego Parku Narodowego;
 • Zarządzenie nr 6/2011 Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie opłat za usługi świadczone w Centrum Edukacji KPN;
 • Zarządzenie nr 7/2011 Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie opłat za usługi świadczone na terenie Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego w Granicy koło Kampinosu;
 • Zarządzenie nr 8/2011 Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie opłat za udostępnianie do zwiedzania zagrody pokazowej Ośrodka Hodowli Żubrów im. prezydenta RP Ignacego Mościckiego w Smardzewicach;
 • Zarządzenie nr 18/2011 Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie opłat za usługi świadczone w Dziale Nauki i Monitoringu Przyrody Kampinoskiego Parku Narodowego w Izabelinie.

§7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 lutego 2012 roku.

§8

Cennik opłat za usługi Centrum Edukacji w Izabelinie, Ośrodka Dydaktyczno - Muzealnego w Granicy,
Ośrodka Hodowli Zubrów w Smardzewicach obowiązuje od dnia 1 marca 2012 roku.


Podstawy prawne:
1.Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 r. (tekst jedn. tekst jedn. Dz. U z 2009 r.
Nr 151, poz. 1220, z późn. zm. z późn. zm.)
2.Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 4 marca 2011 r., w sprawie przewodników
turystycznych i pilotów wycieczek (Dz. U. Nr 60, poz. 302, art. 17, pkt. 2,3)
3.Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej
zwierząt (Dz.U. 237, poz. 1419)
4.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109, poz.
719 z dnia 22.06.2010 r.)

 

 

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

 

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE


1) Teren parku udostępniany jest w porze dziennej (od świtu do zmierzchu; świt – jedna godzina przed wschodem słońca, zmierzch – jedna godzina po zachodzi słońca). Dopuszcza się możliwość udostępnienia parku po zmierzchu dla celów realizacji badań naukowych, ćwiczeń wojskowych, realizacji zdjęć filmowych, organizacji imprez cyklicznych, a także spotkań o charakterze patriotycznym przeprowadzanych przez instytucje, organizacje i osoby współpracujące z parkiem, mających na celu uczczenie pamięci poległych. Wymienione przedsięwzięcia mogą się odbywać jedynie w zakresie i na warunkach uzgodnionych z dyrektorem parku.


2) Na terenie parku dopuszcza się:

a) działalność naukową, w tym badania naukowe i monitoring;
b) działalność edukacyjną, w tym: prowadzenie zajęć edukacyjnych, szkoleń, kursów,
warsztatów, seminariów, wyjazdów studialnych itp.;
c) działalność turystyczną, w tym krajoznawczą turystykę pieszą, rowerową, narciarską
i konną po wyznaczonych szlakach, trasach turystycznych, drogach publicznych i na
obszarach udostępnionych;
d) działalność rekreacyjną na szlakach turystycznych, drogach publicznych oraz na
obszarach udostępnionych;
e) działalność sportową na szlakach turystycznych, drogach publicznych oraz na
obszarach udostępnionych;
f) działalność związaną z realizacją zdjęć filmowych i fotograficznych;
g) działalność zarobkową.


3) Wysokość opłat za wstęp do niektórych obiektów parku, udostępnianie parku lub niektórych jego obszarów określona jest w Załączniku nr 3.


4) Osoby korzystające z parku lub niektórych jego obszarów i obiektów na podstawie zezwolenia dyrektora parku lub umowy określającej zakres udostępniania zobowiązane są posiadać je przy sobie i okazać na wezwanie pracowników parku i innych uprawnionych służb.


5) Używanie pojazdów mechanicznych i konnych na terenie parku poza drogami publicznymi jest zabronione. Nie dotyczy to pojazdów parku, pojazdów osób i instytucji wykonujących działania ochronne w parku oraz osób i instytucji posiadających pisemne zezwolenie dyrektora parku na wjazd związany z realizacją celu, dla którego park został udostępniony.

6) W przypadku wystąpienia zdarzeń mogących zagrozić przyrodzie lub bezpieczeństwu ludzi oraz
w przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu udostępniania na przyrodę parku, dyrektor
może ze skutkiem natychmiastowym odwołać zezwolenie, wymówić umowę lub wprowadzić
zakaz przebywania osób na terenie parku lub jego części.

7) Użytkownicy przebywający na terenie parku zobowiązani są do przestrzegania zakazów
i nakazów obowiązujących w parku oraz wskazówek pracowników parku, przewodników lub
innych osób upoważnionych przez dyrektora parku, a w szczególności zakazów:

a) chwytania lub zabijania dziko występujących zwierząt, zbierania lub niszczenia jaj,
postaci młodocianych i form rozwojowych zwierząt, umyślnego płoszenia zwierząt,
zbierania poroży, niszczenia nor, gniazd, legowisk i innych schronień zwierząt oraz ich
miejsc rozrodu;
b) pozyskiwania, niszczenia lub umyślnego uszkadzania roślin oraz grzybów;
c) użytkowania, niszczenia, umyślnego uszkadzania, zanieczyszczania i dokonywania
zmian obiektów przyrodniczych, obszarów oraz zasobów, tworów i składników przyrody;
d) pozyskiwania skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków
roślin
i zwierząt;
e) niszczenia gleby lub zmiany przeznaczenia i użytkowania gruntów;
f) palenia ognisk, używania grilli i wyrobów tytoniowych oraz światła o otwartym
płomieniu poza miejscami do tego wyznaczonymi;
g) prowadzenia działalności wytwórczej, handlowej i rolniczej, z wyjątkiem miejsc
wyznaczonych w planie ochrony lub planie zadań ochronnych;
h) zbioru dziko występujących roślin i grzybów oraz ich części, z wyjątkiem miejsc
wyznaczonych w planie ochrony lub planie zadań ochronnych;
i) połowu ryb i innych organizmów wodnych, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych w planie
ochrony lub zadaniach ochronnych;
j) ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego i jazdy konnej wierzchem, z wyjątkiem
szlaków i tras wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego;
k) wprowadzania psów, za wyjątkiem psów na krótkiej smyczy w miejscach
wyznaczonych w planie ochrony lub zadaniach ochronnych;
l) wspinaczki, eksploracji obiektów budowlanych lub zbiorników wodnych, z wyjątkiem
miejsc udostępnionych przez dyrektora parku;
m) ruchu pojazdów mechanicznych poza drogami publicznymi oraz poza drogami
położonymi na nieruchomościach będących własnością parku lub będących
w użytkowaniu wieczystym parku, wskazanymi przez dyrektora parku;
n) umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków, z wyjątkiem
znaków drogowych i znaków dotyczących ochrony bezpieczeństwa powszechnego
i porządku publicznego oraz innych znaków na warunkach uzgodnionych z dyrektorem
parku;
o) zakłócania ciszy;
p) używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego, uprawiania sportów
wodnych
i motorowych, pływania i żeglowania;
q) biwakowania, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez dyrektora parku;
r) wprowadzania gatunków roślin, zwierząt lub grzybów bez zgody ministra właściwego
do spraw środowiska;
s) wprowadzania organizmów genetycznie zmodyfikowanych;
t) organizacji imprez turystycznych, rekreacyjnych, sportowych i kulturowych bez zgody
dyrektora parku.

 

Rozdział 2. Szczegółowe zasady udostępniania parku w celach naukowych

 

Rozdział 2

SZCZEGÓŁOWE ZASADY UDOSTĘPNIANIA PARKU W CELACH NAUKOWYCH


1. Obszar parku jest udostępniany dla badań naukowych w celu poznania i zachowania zasobów parku, określenia metod i sposobów ich ochrony, oceny skuteczności podejmowanych działań a także określenia zmian wynikających z dynamiki procesów przyrodniczych oraz wpływu czynników antropogenicznych.


2. Prowadzenie badań na terenie parku lub wykorzystanie niepublikowanych materiałów własnych parku wymaga uzyskania pisemnej zgody dyrektora parku.

3. Nadzór nad badaniami naukowymi prowadzonymi na terenie parku sprawuje Dział Nauki i Monitoringu Przyrody.

4. Uzyskanie zezwolenia na działalność naukową w parku przez instytucje lub osoby wymaga złożenia wniosku (wzór nr 1 w załączeniu) i zawarcia porozumienia z parkiem.

5. Porozumienie zawiera warunki i zakres badań oraz zobowiązania podejmującego badania względem parku, a także ewentualne określenie udziału parku w realizacji badań.

6. Prowadzący badania zobowiązany jest dostarczyć efekty pracy w formie: rocznego sprawozdania (w terminie do końca pierwszego kwartału następnego roku), publikacji, egzemplarza pracy licencjackiej, inżynierskiej, magisterskiej, doktorskiej, habilitacyjnej lub innej, zgodnie z zawartym porozumieniem. Nie złożenie sprawozdania może być podstawą do cofnięcia zgody na kontynuację badań.

7. Rezygnację z prowadzenia badań należy niezwłocznie zgłosić w formie pisemnej i przesłać do parku pocztą, drogą mailową, faxem lub złożyć osobiście w dyrekcji parku.

8. Każdorazowy pobyt na terenie parku należy zgłaszać u gospodarza terenu – konserwatora obwodu ochronnego (leśniczego) lub innej osoby wskazanej w porozumieniu.

9. Egzemplarze flory i fauny, pozyskane w trakcie badań w sposób niezamierzony (niezwiązany z przedmiotem badań) powinny być dostarczone do parku, chyba że ten zrezygnuje z ich wykorzystania.

10. Po zakończeniu badań należy zlikwidować wszelkie oznakowania powierzchni badawczych,
ścieżek, dojść itp.

Rozdział 3. Szczegółowe zasady udostępniania parku dla celów działalności edukacyjnej

Rozdział 3
SZCZEGÓŁOWE ZASADY UDOSTĘPNIANIA PARKU DLA CELÓW DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ

1. Obszar parku jest udostępniany dla celów edukacyjnych. Edukacja w Kampinoskim Parku Narodowym może być prowadzona w:

a. Ośrodku Dydaktyczno - Muzealnym im. Jadwigi i Romana Kobendzów w Granicy;
b. Centrum Edukacji Kampinoskiego Parku Narodowego w Izabelinie;
c. Ośrodku Hodowli Zubrów im. prezydenta RP Ignacego Mościckiego w Smardzewicach;
d. na szlakach turystycznych;
e. na ścieżkach edukacyjnych;
f. na polanach wypoczynkowych.

2. Zajęcia edukacyjne w obiektach i obszarach wymienionych w pkt. 1 oraz w szczególnych przypadkach poza miejscami wymienionymi w pkt. 1 prowadzone są przez pracowników parku.

3. Zajęcia edukacyjne mogą być realizowane wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu tematu, zakresu i terminu zajęć.

4. Zajęcia edukacyjne w obiektach i na obszarach wymienionych w pkt. 1 mogą być prowadzone samodzielnie przez nauczycieli szkolnych i akademickich, przewodników turystycznych oraz pracowników instytucji i organizacji prowadzących działalność edukacyjną.

5. Samodzielne prowadzenie zajęć dydaktycznych wymaga:


a. pisemnego zgłoszenia złożonego do dyrekcji parku z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem,
b. uzyskania zgody dyrektora parku do przeprowadzenia samodzielnych zajęć edukacyjnych.

6. Organizowanie imprez edukacyjnych wymaga uzyskania pisemnej zgody dyrektora parku.

7. Organizator imprezy edukacyjnej powinien zapewnić udział terenowego przewodnika turystycznego w obsłudze grupy liczącej powyżej 20 osób jeżeli program imprezy obejmuje zwiedzanie parku narodowego, muzeów i obiektów zabytkowych, w których nie oprowadza uprawniony pracownik.

Rozdział 4. Szczegółowe zasady udostępniania parku w celach turystycznych, rekreacyjnych i sportowych

Rozdział 4
SZCZEGÓŁOWE ZASADY UDOSTĘPNIANIA PARKU W CELACH TURYSTYCZNYCH, REKREACYJNYCH I SPORTOWYCH.

1. Poruszanie się po terenie parku dozwolone jest wyłącznie po oznakowanych szlakach turystycznych, ścieżkach edukacyjnych, spacerowych i drogach publicznych oraz po innych obszarach udostępnionych.

2. Organizowanie imprez turystycznych, rekreacyjnych i sportowych wymaga uzyskania pisemnej zgody dyrektora parku.

3. Parkowanie pojazdów mechanicznych dopuszcza się wyłącznie na wyznaczonych parkingach.

4. Na szlakach turystycznych obowiązuje ruch prawostronny.

5. Jeżeli szlak turystyki pieszej został udostępniony równocześnie dla turystyki rowerowej, narciarskiej lub konnej obowiązuje zasada pierwszeństwa ruchu pieszego.

6. W okresie występowania pokrywy śnieżnej szlaki turystyki pieszej są udostępnione do turystyki narciarskiej. W tym przypadku turystów pieszych, rowerowych i konnych obowiązuje zasada nie niszczenia założonych śladów narciarskich, a turystów poruszających się na nartach zakładanie śladów poza ścieżką pieszą.

7. Uprawnianie turystyki i rekreacji konnej na terenie parku wymaga uzyskania pisemnej zgody dyrektora parku.

8. Osoby korzystające ze szlaków i innych obszarów udostępnionych zobowiązane są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa własnego oraz wszystkich innych użytkowników szlaków.

9. Palenie ognisk, grilli oraz używanie innych otwartych źródeł ognia dozwolone jest wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych i określonych w załączniku nr 2, po uzyskaniu pisemnej zgody dyrektora parku.

10. Organizator imprezy turystycznej, rekreacyjnej lub sportowej powinien zapewnić udział terenowego przewodnika turystycznego w obsłudze grupy liczącej powyżej 20 osób jeżeli program imprezy obejmuje zwiedzanie parku narodowego, muzeów i obiektów zabytkowych, w których nie oprowadza uprawniony pracownik.

11. Dopuszcza się rekreacyjny połów ryb na warunkach uzgodnionych z dyrektorem parku.

Rozdział 5. Szczegółowe zasady udostępniania parku w celach realizacji zdjęć filmowych i fotograficznych

Rozdział 5
SZCZEGÓŁOWE ZASADY UDOSTĘPNIANIA PARKU W CELACH REALIZACJI ZDJĘĆ FILMOWYCH I FOTOGRAFICZNYCH


1. Dopuszcza się wykonywanie amatorskich zdjęć fotograficznych i filmowych ze szlaków turystycznych bez ograniczeń.

2. Wykonywanie zdjęć fotograficznych i filmowych poza szlakami turystycznymi wymaga uzyskania zgody dyrektora parku.

3. Wykonywanie zdjęć fotograficznych i filmowych poza szlakami turystycznymi jest odpłatne. Wysokość opłaty określa obowiązujący cennik stanowiący załącznik nr 2.

4. Realizacja zdjęć filmowych poza szlakami turystycznymi wymaga zawarcia pisemnej umowy (wzór nr 2 w załączeniu) z parkiem.

5. Przeprowadzanie przedrealizacyjnej dokumentacji filmowej może się odbywać wyłącznie za zgodą dyrektora parku i w obecności wyznaczonego pracownika parku.

6. Fotografowanie i filmowanie mogące powodować płoszenie lub niepokojenie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową wymaga uzyskania pisemnej zgody regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

Rozdział 6. Szczegółowe zasady udostępniania parku w celach działalności zarobkowej

Rozdział 6
SZCZEGÓŁOWE ZASADY UDOSTĘPNIANIA PARKU DLA CELÓW DZIAŁALNOŚCI ZAROBKOWEJ.

 


1. Na gruntach Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym parku dopuszcza się działalność zarobkową, w tym:


a. handlową w miejscach, w czasie i na warunkach uzgodnionych z dyrektorem parku;
b. ekstensywne rolnictwo i działalność nie rolniczą w obszarach ochrony krajobrazowej na warunkach uzgodnionych z dyrektorem parku;
c. transport na trasach i obszarach udostępnionych przez dyrektora parku;
d. wytwórczą w miejscach, w czasie i na warunkach uzgodnionych z dyrektorem parku.


2. Dopuszczone w pkt. 1 działalności nie mogą negatywnie wpływać na przyrodę parku.


Miejsca na terenie parku, gdzie posługiwanie się otwartym ogniem jest dopuszczalne


MIEJSCA NA TERENIE KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO, GDZIE POSŁUGIWANIE SIĘ OTWARTYM OGNIEM JEST DOPUSZCZALNE


1. Na stałe miejsca na posługiwanie się otwartym ogniem przez cały rok wyznacza się polany wypoczynkowe: Granica, Jakubów, Lipków, Opaleń, Roztoka, Pociecha.

2. Na czasowe miejsca na posługiwanie się otwartym ogniem tj. w okresie od 1 października do ostatniego dnia lutego wyznacza się polany wypoczynkowe: Dąbrowa Leśna, Posada Łubiec, Posada Sieraków, Zaborów Leśny, Nowa Dąbrowa, Piaski Królewskie.

3. Na polanach wypoczynkowych wymienionych w pkt. 1 i pkt. 2 można rozpalać ogniska, grille i kuchenki turystyczne za pisemną zgodą dyrektora parku.

4. Na rozpalanie ognisk, używanie grilli i kuchenek turystycznych w okresie od 1 marca do 30 września na polanach wymienionych w pkt. 2 może zostać wydane zezwolenie dyrektora parku tylko przy 0 lub I stopniu zagrożenia pożarowego lasu.

5. Ogniska można rozpalać wyłącznie w miejscach technicznie zagospodarowanych do tego celu, a grille i kuchenki turystyczne w pobliżu tych miejsc. Żar i popiół z grilla należy wyrzucać do paleniska.

6. O wydaniu zgody na użycie otwartego ognia każdorazowo powiadamiani są pracownicy Służby Parku i osoba sprawująca nadzór nad polaną wypoczynkową.

7. W okresie obowiązywania zakazu wstępu na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego, zezwolenia na rozpalanie ognisk, używanie grilli oraz kuchenek turystycznych tracą ważność z chwilą ogłoszenia zakazu.

Cennik opłat za wstęp i udostępnianie parku

CENNIK OPŁAT ZA WSTĘP NA NIEKTÓRE OBSZARY KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO ORAZ ZA UDOSTĘPNIANIE PARKU LUB NIEKTÓRYCH JEGO OBSZARÓW


I. Wstęp do parku - bezpłatny

II. Udostępnianie niektórych obiektów KPN

1. Imprezy piknikowe przy wykorzystaniu istniejącego zagospodarowania terenu na polanach wypoczynkowych Opaleń, Pociecha, Lipków, Jakubów, Granica, Roztoka, Dąbrowa Leśna, Piaski Królewskie, Posada Łubiec, Posada Sieraków, Zaborów Leśny, Nowa Dąbrowa.

- grupa do 10 osób - 45,53 zł + 23% VAT = 56 zł
- grupa od 11 do 20 osób - 58,54 zł + 23% VAT = 72 zł
- grupa od 21 do 50 osób - 97,56 zł + 23% VAT = 120 zł
- grupa od 51 do 100 osób - 162,60 zł + 23% VAT = 200 zł
- grupa od 101 osób - 243,90 zł + 23% VAT = 300 zł


Za imprezy innego typu niż piknikowe np. festyny, spotkania integracyjne, wymagające dodatkowego przystosowania polany (namioty, agregaty prądotwórcze, ustawienie sceny itp.) i/lub wjazdu samochodów, obowiązują ceny umowne ustalane indywidualnie.

2. Rajdy rowerowe wymagające przystosowania szlaków turystycznych (dodatkowe oznakowanie, organizacja punktów kontrolnych, pkt. obsługi technicznej, ograniczenie bądź wyłączenie innego ruchu turystycznego na czas trwania rajdu, itp.) - cena umowna uzależniona od zakresu udostępnienia parku.

3. Rajdy piesze i inne rajdy (dodatkowe oznakowania, organizacja punktów kontrolnych, punkt obsługi technicznej, ograniczenie bądź wyłączenie innego ruchu turystycznego na czas trwania rajdu itp.) - cena umowna uzależniona od zakresu udostępnienia parku.

4. Wykonywanie zdjęć:

- fotograficznych i filmowych amatorskich, ze szlaków turystycznych - bezpłatne
- fotograficznych, poza szlakami turystycznymi - 53,66 zł + 23% VAT = 66 zł / miesiąc (obowiązek pozostawienia wybranych zdjęć w archiwum KPN z możliwością nieodpłatnego wykorzystania przez KPN dla potrzeb własnych)
- filmowych profesjonalnych - cena umowna uzależniona od zakresu udostępnienia Parku

5. Przejazdy konne po wyznaczonych trasach:

a) jazda konna wierzchem (opłata od jednego konia):
- opłata jednodniowa - 21,14 zł + 23% VAT = 26 zł
- opłata tygodniowa - 48,78 zł + 23% VAT = 60 zł
- opłata miesięczna - 97,56 zł + 23% VAT = 120 zł
- opłata kwartalna - 219,51 zł + 23% VAT = 270 zł
- opłata roczna - 464,23 zł + 23% VAT= 571 zł

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 5/2012 z dnia 16.02.2012 r. w sprawie udostępniania Kampinoskiego Parku Narodowego (opłaty muszą być wniesione każdorazowo za cały wnioskowany okres czasu. Opłata dotyczy konkretnej liczby dni/miesięcy liczonej od daty podanej w zezwoleniu: opłata tygodniowa – 7 kolejnych dni, miesięczna – 30 kolejnych dni, kwartalna – 90 kolejnych dni, roczna – 12 kolejnych miesięcy)

b) jednorazowe przejazdy zaprzęgami konnymi:
- grupa do 10 osób - 29,27 zł + 23% VAT = 36 zł
- grupa od 11 do 20 osób - 65,04 zł + 23% VAT = 80 zł
- grupa od 21 do 50 osób - 97,56 zł + 23 % VAT = 120 zł
- grupa od 51 do 100 osób - 243,90 zł + 23% VAT = 300 zł
- grupa od 101 osób - 325,20 zł + 23% VAT = 400 zł

6. Usługi Centrum Edukacji w Izabelinie:

a) zajęcia tematyczne, gry i zabawy edukacyjne:
- grupa do 25 osób / zajęcia do 3 godzin - 60,00 zł + 23% VAT = 73,80 zł / godzina
- grupa do 25 osób / zajęcia powyżej 4 godzin (warsztaty, zielone szkoły itp.)
- 50 zł + 23% VAT = 61,50 zł / godzina
(dla grup powyżej 25 osób obowiązuje wielokrotność stawki podstawowej, czyli grupa od 26 do 50 osób stawka wyjściowa x 2, grupa od 51 do 75 osób stawka wyjściowa x 3 itd.)

b) bilety wstępu na ekspozycję stałą „Przyroda i historia Puszczy Kampinoskiej”:
- wstęp bezpłatny

c) wynajem sali dydaktycznej:
- pracownicy parku, jednostki podległe Ministrowi Środowiska, szkoły i publiczne placówki
oświatowe i organizacje społeczne o profilu tematycznie związanym z działalnością parku
- 55,00 zł + 23% VAT = 67,65 zł / godzina
- inne jednostki i organizacje prowadzące działalność komercyjną
- 100 zł + 23% VAT = 123 zł / godzina

d) wynajem sali konferencyjnej:
- pracownicy parku, jednostki podległe Ministrowi Środowiska, szkoły i publiczne placówki oświatowe i organizacje społeczne o profilu tematycznie związanym z działalnością parku
- 200,00 zł + 23% VAT = 246 zł / godzina
- inne jednostki i organizacje prowadzące działalność komercyjną
- 300 zł + 23% VAT = 369 zł / godzina
- zryczałtowana opłata za 1 dzień (8 godzin) korzystania z sali dla pracowników parku, jednostek podległych Ministrowi Środowiska, szkół i publicznych placówek oświatowych i organizacji społecznych o profilu tematycznie związanym z działalnością parku
- 600 zł + 23% VAT = 738 zł
każda kolejna rozpoczęta godzina korzystania z sali
- 60 zł + 23% VAT = 73,80 zł
- zryczałtowana opłata za 1 dzień (8 godzin) korzystania z sali dla innych jednostek i organizacji prowadzących działalność komercyjną
- 900 zł + 23% VAT = 1107 zł,
każda kolejna rozpoczęta godzina korzystania z sali
- 100 zł + 23% VAT = 123 zł

e) Zajęcia edukacyjne dla studentów uczelni wyższych w ramach usług edukacyjnych świadczonych przez Dział Nauki i Monitoringu Przyrody:
- ćwiczenia terenowe, grupa do 50 osób (1 autokar)
- 162,60 zł + 23% VAT = 200 zł / dzień
- ćwiczenia terenowe grupa od 51 do 100 osób (2 autokary)
- 325,20 zł + 23% VAT = 400 zł /dzień
- zajęcia kameralne, grupa do 50 osób - 53,66 zł + 23% VAT = 66 zł / godzina

7. Usługi Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego w Granicy:

a) wstęp do Muzeum Puszczy Kampinoskiej:
- bilet normalny (dorośli) - 3,70 zł + 8% VAT = 4 zł / osoba
- bilet ulgowy (dzieci i młodzież szkolna, studenci, osoby niepełnosprawne, emeryci i renciści, opiekunowie grup szkolnych i przedszkolnych - 1,85 zł + 8% VAT = 2 zł / osoba
- bilet rodzinny (max. 2 osoby dorosłe i dzieci) - 1,85 zł + 8% VAT = 2 zł / osoba

b) zajęcia muzealne, grupa do 25 osób / zajęcia do 0,5 godziny
- 30 zł + 23% VAT = 36,90 zł

c) zajęcia tematyczne, grupa do 25 osób / zajęcia do 4 godzin
- 60,00 zł + 23% VAT = 73,80 zł / godzina
(dla grup powyżej 25 osób obowiązuje wielokrotność stawki podstawowej, czyli grupa od 26 do 50 osób stawka wyjściowa x 2, grupa od 51 do 75 osób stawka wyjściowa x 3 itd.)

 

8. Usługi Ośrodka Hodowli Żubrów w Smardzewicach: Ośrodek tymczasowo zamknięty!

a) wstęp do Ośrodka Hodowli Żubrów:
- bilet normalny (dorośli) - 3,70 zł + 8% VAT = 4 zł
- bilet ulgowy (dzieci i młodzież szkolna, studenci, osoby niepełnosprawne, emeryci i renciści, opiekunowie grup szkolnych i przedszkolnych) - 1,85 zł + 8% VAT = 2 zł
- bilet rodzinny (max. 2 osoby dorosłe i dzieci) - 1,85 zł + 8% VAT = 2 zł / osoba

9. taryfa opłat za działalność zarobkową dla celów edukacyjnych - cena umowna uzależniona od zakresu udostępnienia Parku

Informacje dodatkowe

 

III. Informacje dodatkowe

1. Z opłat mogą być zwolnione instytucje, organizacje i osoby aktualnie współpracujące z Kampinoskim Parkiem Narodowym na rzecz jego ochrony lub funkcjonowania.

2. W szczególnych przypadkach z opłat mogą być zwolnione instytucje, organizacje i osoby nie współpracujące z Kampinoskim Parkiem Narodowym na rzecz jego ochrony lub funkcjonowania.

3. Zwalnia się z opłat za zajęcia edukacyjne zorganizowane grupy dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gmin Izabelin, Stare Babice, Łomianki, Czosnów, Leoncin, Brochów, Kampinos, Leszno, zorganizowane grupy dzieci i młodzieży specjalnej troski, wychowanków domów dziecka, podopiecznych domów opieki społecznej, pracowników parków narodowych i krajobrazowych oraz Lasów Państwowych. Maksymalny czas bezpłatnych zajęć – 3 godziny.

4. Z opłat za bilet wstępu zwalnia się: dzieci do lat 7, uczniów szkół specjalnych, dzieci z domów dziecka, przewodników turystycznych, pracowników parków narodowych oraz uczniów szkół i studentów uczestniczących w zajęciach edukacyjnych prowadzonych w CE KPN i ODM.

5. W przypadku udostępniania pomieszczeń w celu organizacji imprez, których park jest współorganizatorem – kwota opłaty podlega negocjacji.

6. W przypadku innych form udostępnienia, nieprzewidzianych w pkt. II, obowiązują ceny umowne ustalane indywidualnie.

7. Dopuszcza się możliwość wniesienia opłaty ryczałtowej za przejazdy zaprzęgami konnymi. Wysokość opłaty ustalana jest indywidualnie na zasadach negocjacji i uzależniona od ilości przejazdów oraz wielkości grupy w okresie udostępnienia.

8. Opłatę należy wnieść przed rozpoczęciem imprezy.

9. Korzystając z udostępnianych obiektów należy posiadać ze sobą dokument tożsamości, zezwolenie lub umowę oraz dowód wpłaty zawierający informacje, za co opłata została wniesiona, przez kogo, na jaki okres, a także sygnaturę zezwolenia lub umowy zgodnie, z którą opłata została wniesiona.

b_200_150_16777215_00___images_turystyka_turyst_01.JPG

Teren Kampinoskiego Parku Narodowego udostępniany jest w celach naukowych, edukacyjnych, kulturowych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych w sposób, który nie wpłynie negatywnie na przyrodę parku. Poprzez udostępnianie rozumie się umożliwianie fotografowania lub filmowania w celach zarobkowych oraz korzystania z zasobów, tworów i składników przyrody w wyżej wymienionych celach.

W Kampinoskim Parku Narodowym możliwa jest do uprawiania turystyka piesza, rowerowa, narciarstwo biegowe oraz jazda konna wierzchem. Rowerem można poruszać się po szlakach pieszych jednak należy pamiętać o tym, że piesi mają pierwszeństwo. Dla strudzonych wędrowców przygotowano na szlakach turystycznych przygotowano miejsca wypoczynku gdzie można spożyć posiłek, schronić się przed deszczem lub słońcem.

Na terenie parku istnieje 12 plan wypoczynkowych, na których możliwe jest organizowanie pikników. Z uwagi na to, że Kampinoski Park Narodowym jest silnie narażony na pożary, każde użycie ognia wymaga uzyskania zgody dyrektora parku. Polany są wyposażone w wiaty, ławki, ławy. Na polanach Jakubów oraz Lipków są też place zabaw dla dzieci.

Polany wypoczynkowe
Polany wypoczynkowe
Szlaki i parkingi
Szlaki i parkingi

Ruch pojazdów silnikowych (samochody, quady, motocykle, i.in.) dopuszczony jest wyłącznie po drogach publicznych. Przyjeżdżając do parku samochodem należy go pozostawić na wyznaczonym parkingu. Są to parkingi niestrzeżone.

Ze względu na naturalne utrudnienia terenowe np. piaszczyste lub grząskie fragmenty szlaków turystyka terenowa nie jest polecana osobom niepełnosprawnym na wózkach inwalidzkich. Możemy natomiast polecić ścieżkę dydaktyczną z Izabelina, rozpoczynającą się na polanie Jakubów przy dyrekcji parku, do Leśnego Ogródka Botanicznego w Laskach.

Do problemów wynikających z użytkowania turystycznego parku należą:

 • zaśmiecanie szlaków turystycznych, parkingów i polan rekreacyjnych,
 • niszczenie infrastruktury turystycznej, tablic informacyjnych i urzędowych,
 • schodzenie ze szlaków turystycznych,
 • rozjeżdżanie wydm przez rowerzystów,
 • niszczenie dróg przez uprawiających turystykę konną,
 • niszczenie poboczy dróg przez turystów zmotoryzowanych.

 

Zasady dla turystów, o których należy bezwzględnie pamiętać:

 • uprawianie turystyki pieszej, rowerowej i narciarskiej dozwolone jest wyłącznie wyznaczonymi szlakami tylko w porze dziennej (od wschodu do zachodu słońca);
 • uprawianie turystyki konnej, biwakowanie, organizacja imprez zbiorowych (rajdy, zloty, złazy, itp. powyżej 20 osób), wykorzystywanie parku do celów edukacyjnych, naukowych, twórczości kulturalnej (malarstwo, fotografia, film, itp.), a także udostępnianie terenu na działalność handlową i usługową wymaga uzyskania stosownego zezwolenia w dyrekcji parku.

Szlaki turystyczne Puszczy Kampinoskiej

 

b_300 _200_16777215_00___images_turystyka_turyst_02.jpg

Szlaki znakowane pozwalają na zwiedzanie najładniejszych fragmentów Puszczy Kampinoskiej. Do dyspozycji jest około 360 km znakowanych pieszych szlaków turystycznych oraz 200 km szlaków rowerowych. Szlaki piesze uwzględniają pasowy układ Puszczy Kampinoskiej. Równoleżnikowo prowadzone są tzw. szlaki główne np. czerwony prowadzący od Dziekanowa Leśnego do Brochowa i łączący najbardziej atrakcyjne miejsca Parku, ukazując wszystkie typy i rodzaje krajobrazu. Na północnym i południowym pasie wydmowym przebiega szlak niebieski i zielony. Trzy szlaki równoleżnikowe łączą przystanki autobusów miejskich na granicach Warszawy z trzema miejscowościami w zachodniej części rejonu, gdzie znajdują się wartościowe zabytki architektoniczne - w Brochowie, Kampinosie i Żelazowej Woli. Kilka szlaków spełnia rolę tras łącznikowych wiodących od punktów wyjściowych w kierunku szlaków równoleżnikowych np. żółty z Wólki Węglowej, żółty z Nowin, czarny z Dąbrowy Leśnej. Część szlaków w rejonie położonym najbliżej Warszawy spełnia rolę tras przechadzkowych np. czerwony z Wólki Węglowej do Izabelina. Szlaki umożliwiają dowolne kombinacje tras wycieczkowych.

Szlaki dla pieszych w KPN znakuje się podobnie jak na terenie całej Polski: malowane farbą znaki maja kształt prostokąta składającego się z trzech pasków, z których dwa zewnętrzne są zawsze białe, a środkowy (wyznaczający kolor szlaku) ma barwę czerwona, niebieską, zielona, czarną lub żółta. Przyjęto zasadę, że znaki umieszcza się, co ok. 100 m. a na drogach wybitnych i prostych, którymi szlak wiedzie na dłuższym odcinku, nawet nieco rzadziej. Gęściej znaki są rozmieszczane przy skrzyżowaniach dróg i na krętych odcinkach ścieżek. Znaki szlaku turystycznego maja służyć za pomoc w wędrówce. Nie będą jednak prowadzić turysty za rękę. W czasie wycieczki należy pamiętać, że przeoczenie znaku wskazującego zmianę kierunku może spowodować zabłądzenie. Niejeden znak mogą zakryć bujnie rozwijające się liście drzew i krzewów. Szlak łatwy do przebycia w pełni dnia może stać się mylny przy wędrówce nocą, gdy znaki znikną w ciemności, lub w zimie, gdy dróżki w lesie przykryje śnieg. Mokry śnieg potrafi również zalepić znaki na drzewach.
Koszty znakowania oraz wykonywania i ustawiania drogowskazów turystycznych ponosi Dyrekcja Kampinoskiego Parku Narodowego. Tu też należy zgłaszać zaobserwowane zniszczenia lub braki w oznakowaniu szlaków, najlepiej pisemnie.
Na kampinoskich szlakach nie ma bufetów i restauracji. Dlatego należy pamiętać o zabieraniu żywności, w zimie termosu z ciepłą herbatą, a w lecie napojów chłodzących i gaszących pragnienie.

 


Szlaki turystyczne piesze

 Główny Szlak Puszczy Kampinoskiej - czerwony

Główny Szlak Puszczy Kampinoskiej


Dziekanów Leśny - Brochów - 55,8 km - znaki czerwone

Szlak o znaczeniu ponadregionalnym, wiedzie przez cały Kampinoski Park Narodowy ze wschodu na zachód. Na trasie wszystkie charakterystyczne typy krajobrazu Puszczy, z wyjątkowo efektownymi odcinkami na pograniczu wydm i bagien. Bardzo dużo lasu z fragmentami starodrzewu, zwłaszcza w dwóch największych obszarach ochrony ścisłej: "Sieraków" i "Krzywa Góra". Wczesnośredniowieczne grodzisko "Zamczysko" i kilkusetletni Dąb Profesora Kobendzy. Słynna Sosna Powstańców 1863 r., pamiątki z okresu II wojny światowej: cmentarz-mauzoleum Palmiry i cmentarz partyzancki w Wierszach. W Brochowie obronny kościół renesansowy z XVI w., a w Tułowicach szlachecki dwór klasycystyczny z ok. 1800 r.
Na przebycie całego szlaku potrzeba, co najmniej dwóch dni. Przenocować można we własnym namiocie na polu biwakowym w Roztoce albo w całorocznym schronisku młodzieżowym PTSM we wsi Łubiec (20 min. drogi od szlaku). Z Roztoki można też podjechać autobusem do Julinka koło Leszna, gdzie działa hotel o standardzie turystycznym. Korzystając ze szlaków łącznikowych można podzielić trasę na kilka wycieczek jednodniowych i przebyć ją na raty.
Trasa interesująca przez cały rok, najpiękniejsza wczesną wiosną, kolorową jesienią, śnieżną zimą. Szlak jest przydatny dla turystyki rowerowej, zimą narciarskiej, lecz przede wszystkim jest przeznaczony dla pieszych.

0,0 km  Dziekanów Leśny
0,7 km  Uroczysko Szczukówek, uroczysko Młynisko
0,5 km  Mogilny Mostek
5,5 km  Cmentarz Palmiry - muzeum pamięci narodowej
9,4 km  Ćwikowa Góra
10,3 km uroczysko Karczmisko, Warszawska Droga
15,4 km Wiersze, cmentarz, partyzancki
17,0 km Pod Wierszami
20,3 km Roztoka
23,5 km Posada Łubiec
25,2 km Karpaty
26,6 km Zamczysko, grodzisko średniowieczne
28,8 km Górki, Sosna Powstańców 1863 r.
34,5 km Posada Cisowe
35,2 km Demboskie Góry
38,0 km Dąb Kobendzy (obszar ochrony ścisłej "Krzywa Góra")
39,7 km Leśniczówka Krzywa Góra
44,3 km Famułki Królewskie, obszar ochrony ścisłej "Czapliniec"
50,8 km Tułowice, Osada Puszczańska PTTK (sezonowo).
55,8 km Brochów

Północny Szlak Leśny im. Teofila Lenartowicza - niebieski

 Północny Szlak Leśny im. Teofila Lenartowicza

Śladów - Janówek - 39,6 km - znaki niebieskie

Na odcinku do Cybulic Dużych szlak o znaczeniu ponadregionalnym. Nosi imię "lirnika mazowieckiego", poety Teofila Lenartowicza (1822--1893), który w młodości wędrował po Puszczy Kampinoskiej. Zaczyna się na brzegu Wisły w Śladowie, dokąd można przeprawić się przez rzekę łodzią z Czerwińska. Po kilku kilometrach wędrówki przez taras zalewowy wkracza w bory sosnowe północnego pasa wydmowego, które nadają charakter najładniejszemu odcinkowi trasy. Aż do Cybulic Dużych leśnymi drogami i ścieżkami. Pod Górkami i Starą Dąbrową przez porośnięty częściowo starodrzewem potężny zespół piaszczystych wydm śródlądowych, jakich nie ma nigdzie indziej w Polsce. Za Cybulicami polnymi drogami do następnego kompleksu lasów Parku. Uwaga: na wschód od Cybulic rozważane jest przeniesienie szlaku na trasę bardziej malowniczą, omijającą wieś Czeczotki.
Po telefonicznym uzgodnieniu można po drodze zanocować w budynku szkoły instruktorów ZHP w Starej Dąbrowie lub rozstawić obok niego namiot.
Szlak na każdą porę roku dla pieszych, zimą przyjemna trasa dla turystów na nartach śladowych. Kolarzom zaleca się raczej korzystanie z zielono oznakowanego szlaku kolarskiego, również łączącego Kromnów z Cybulicami Dużymi i Janówkiem.

0,0 km  Śladów, brzeg Wisły
6,0 km  Kromnów, Kurlancka Góra
10,8 km Piaski Królewskie
15,8 km Posada Cisowe
19,0 km Górki (Wilkowska Góra)
23,6 km Stara Dąbrowa środek ZHP
28,2 km Jakubowszczyzna
30,4 km CybuliceDuże
32,6 km Czeczotki
37,5 km Małocice
39,6 km Janówek

Północny Szlak Krawędziowy - zielony

 Północny Szlak Krawędziowy

Tułowice-Modlin, PKP - 41,0 km - znaki zielone

Wzdłuż północnych granic Kampinoskiego Parku Narodowego, malowniczymi drogami leśnymi, a od Nowych Grochal przez kampinoskie Powiśle, nad brzegami Wisły do Modlina. Dwa fascynujące rodzaje pejzażu Parku i jego otuliny. W części leśnej zabytkowe Poleskie Dęby i dwa obszary ochrony ścisłej: ‘czarna Woda’ i „Rybitew”. Nad Wisłą ornitologiczne rezerwaty przyrody; „Wikliny Wiślane”, „Zakole Zakroczymskie” i „Kępy Kazańskie”. Obok Kazunia potężne Topole Napoleońskie w rezerwacie „Ruska Kępa”.

0,0 km Tułowice, PKS
1,9 km Wilcze Tułowskie
6,5 km Kurlancka Góra koło Kromnowa
10,8 km Piaski, PKS
13,0 km Piaski Królewskie
18,8 km uroczysko Denny Las, Poleskie Dęby
20,4 km Wilków , leśniczówka, obszar ochrony ścisłej „Czarna Woda „
23,3 km Teofile, las
23,5 km obszar ochrony ścisłej „Rybitew”
28,5 km Grochale Nowe, PKS
30,0 km Grochale Nowe, brzeg Wisły, rez. „Wikliny Wiślane”,
36,2 km Kazuń Nowy, PKS
41,0 km Modlin, PKP

Południowy Szlak Leśny - zielony

Południowy Szlak Leśny


Żelazowa Wola - Dziekanów Leśny - 56,1 km " znaki zielone

Szlak znaczenia ponadregionalnego, o wyjątkowych walorach krajobrazowych i krajoznawczych, przebiegający od domu urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli przez Puszczę Kampinoską do granic Warszawy. Na trasie można zobaczyć wszystko, co najbardziej wartościowe w Kampinoskim Parku Narodowym. Różnorodny krajobraz: tereny rolnicze wokół Żelazowej Woli, łąki na torfowiskach dziczejące dzięki ochronie rezerwatowej, liściaste lasy bagienne, wyniosłe wydmy ze starym borem sosnowym, liczne i okazałe drzewa-pomniki przyrody i historii, obszary ochrony ścisłej, mateczniki dzikich zwierząt puszczańskich. W Granicy interesujący ośrodek dydaktyczno-muzealny KPN, pod Zaborowem Leśnym powstańcza mogiła z 1863 r., w Pocieszę mogiła żołnierzy Armii Krajowej.
Szlak przydatny dla wędrówki pieszej i zimą narciarskiej, do turystyki kolarskiej raczej się nie nadaje. Najładniej tu wiosną i latem. Trasa na dwa dni; we własnym namiocie można zanocować na polu biwakowym w Roztoce lub dojechać z Roztoki autobusem (5 min.) do Julinka koło Leszna, gdzie jest hotel klasy turystycznej.

0,0 km Żelazowa Wola, muzeum Chopina
5,7 km wieś Pindal, granica KPN
8,0 km Borowa Góra koło Lasocina
9,7 km Izabelin Leśny
13,5 km Dąb Powstańców 1863 r. koło Bielin
17,3 km Granica
17,8 km Granica, ośrodek dydaktyczno-muzealny KPN
18,8 km rez. "Granica"
25,4 km Górki, Sosna Powstańców 1863 r.
29,2 km Babska Górka
33,0 km Roztoka
35,5 km Wierszowska Droga pod Dębową Górą
37,2 km Ławska Góra
41,4 km Wyględy Górne - uroczysko Kalisko
43,8 km Zaborów Leśny
44,6 km Mogiła Powstańców 1863 r.
47,1 km Karczmisko
48,1 km Ćwikowa Góra
49,4 km Pociecha, Krzyż Jerzyków
52,7 km Stary Dąb w Posadzie Sieraków
54,2 km uroczysko Na Miny
55,4 km uroczysko Szczukówek
56,1 km Dziekanów Leśny

Południowy Szlak Krawędziowy - niebieski

Południowy Szlak Krawędziowy


Dąbrowa Leśna - Kampinos - 49,8 km - znaki niebieskie

Bardzo atrakcyjna trasa o ponadregionalnym znaczeniu, wzdłuż południowych obrzeży Kampinoskiego Parku Narodowego od granic Warszawy do najważniejszych miejsc kampinoskiej turystyki " puszczańskiego muzeum w Granicy i wsi Kampinos, "stolicy" Puszczy. Wiele fragmentów krajobrazu dużej urody, np. bagienne łąki w okolicach Zaborowa Leśnego i Kampinosu, lasy koło Zaborowa i Leszna. W rezerwacie "Nart" najstarszy w KPN zwarty drzewostan w wieku ponad 200 lat. Liczne pomniki przyrody, leśny ogródek botaniczny w Laskach, wczesnośredniowieczne grodzisko w Zamczysku, miejsca pamięci narodowej i zabytki w Lipkowie, Zaborowie, Lesznie i Kampinosie.
Szlak dla pieszych, godny poznania o każdej porze roku, najładniejszy jednak na przełomie przedwiośnia i wiosny oraz barwną jesienią.
Trasę można podzielić na kilka odcinków jednodniowych, korzystając z dojazdów autobusem do punktów etapowych (Lipków, Zaborów, Leszno, Kampinos). Zanocować można tylko w hotelu w Julinku koło Leszna.

0,0 km Dąbrowa Leśna
1,1 km Przedłużę
2,7 km uroczysko Łuża
4,5 km Góra Ojca
6,5 km Laski, ogródek leśny KPN
9,8 km Lipków
14,3 km Mały Truskaw
17,4 km Zaborów Leśny, leśniczówka, uroczysko Kalisko
19,8 km Wyględy Górne
23,6 km Zaborów
27,4 km uroczysko Zielona Karczma
32,6 km Leszno
38,3 km "Karpaty", obszar ochrony ścisłej
39,7 km "Zamczysko", obszar ochrony ścisłej, grodzisko
42,9 km "Nart", obszar ochrony ścisłej
44,9 km rez. "Granica"
45,9 km Granica, ośrodek dydaktyczno-muzealny KPN
46,4 km Granica
49,8 km Kampinos
 

Szlak im. Powstańców Warszawskich - żółty

Szlak im. Powstańców Warszawskich

Leszno - Wiersze - Truskaw - 19,5 km - znaki żółte

Wycieczka przez miejscowości i miejsca związane z polskimi powstaniami narodowymi i partyzantką. Jedna z najpopularniejszych jednodniowych tras warszawiaków. Zmienny krajobraz, wysokie wydmy, lasy o różnorodnym charakterze. Szlak interesujący o każdej porze roku, najładniejszy jesienią i śnieżną zimą. Dla turystów pieszych, przy ośnieżeniu także dla narciarzy na nartach śladowych. Dla rowerzystów tylko na odcinku do Wierszy.

0,0 km Leszno
4,4 km Rózin, "Debły", obszar ochrony ścisłej
7,4 km Wierszowska Droga
8,7 km Pod Wierszami, Wiersze, kościół
11,2 km Wiersze, cmentarz partyzancki, uroczysko Mosionka
14,7 km Mogiła Powstańców 1863 r.
15,5 km Zaborów Leśny, Truskawska Droga
18,8 km Truskaw, początek wsi
19,5 km Truskaw, centrum


Szlak im. Aleksandra Janowskiego - żółty

Szlak im. Aleksandra Janowskiego


Leoncin - Stara Dąbrowa - Leszno - znaki żółte, pieszo - ok. 21 km


Jest to szlak o znaczeniu ponadregionalnym, jeden z najbardziej reprezentatywnych dla Kampinoskiego Parku Narodowego. Jest to także wycieczka do Ľródeł zorganizowanej polskiej turystyki nizinnej. Tutaj właśnie się zaczęła w 907 r. I choć tamta, pierwsza wycieczka sprzed stu lat zaledwie dotknęła skraju Puszczy, nie wnikając zanadto w jej głąb, to zaczynający się w Leoncinie znakowany szlak turystyczny został nazwany imieniem głównego jej organizatora, Aleksandra Janowskiego (1866-1944), współzałożyciela Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego i pioniera krajoznawstwa w dzisiejszym tego słowa znaczeniu. Na jego grobowcu w Alei Zasłużonych na Powązkach wyryty jest symboliczny zarys drogi.
Trasa ta jest szczególnie interesująca, dlatego, że szlak przebiega południkowe przez wszystkie strefy puszczańskie: taras zalewowy, pasy wydmowe, bagienne i taras wysoki. Daje to możliwość ujrzenia w czasie jednej wędrówki wszystkich typów krajobrazu Kampinoskiego Parku Narodowego. Turyści o zainteresowaniach przyrodniczych znajdą tu niemal wszystko, co godne uwagi w Puszczy. Przy szlaku znajduje się aż pięć obszarów ochrony ścisłej: "Czarna Woda" z lasami łęgowymi i dąbrową świetlistą, "Rybitew" z lasami mieszanymi i grądami, "Wilków" ze starodrzewami sosnowymi, "Biel" z torfowiskami niskimi i przejściowymi, "Żurawiowe" z bagiennymi olsami i łanami zawilców na grądach. Ma się tutaj niemałe szansę spotkania oko w oko z potężnymi łosiami lub dzikami, zwinnymi kunami leśnymi, tajemniczymi czarnymi bocianami i królewskimi żurawiami. Jest to trasa sympatyczna o każdej porze roku, przydatna szczególnie dla pieszych. Da się nią przejechać zwykłym rowerem turystycznym (chociaż będą fragmenty nieco uciążliwe). Przy dobrym śniegu warto tędy wędrować na nartach biegowych. W Starej Dąbrowie, zwłaszcza poza sezonem wakacyjnym, można zanocować i zjeść obiad w budynku harcerskiej Chorągwianej Szkoły Instruktorów (koniecznie po uprzedniej rezerwacji telefonicznej: (0-22) 621 65 14). Choć trasa ma około 20 km długości, w praktyce może okazać się dłuższa, ze względu na bardzo ciekawe wypady boczne w obszarach ochrony ścisłej.0,0 km Leoncin
2,2 km Teofile, granica KPN
7,0 km ur. Bielą
8,3 km Stara Dąbrowa, szkoła instruktorów ZHP
8,5 km Stara Dąbrowa
11,5 km Nowa Dąbrowa, kanał Łasica, "Żurawiowe", obszar ochrony ścisłej
14,3 km Babska Górka
16,0 km Posada Łubiec
17,0 km Łubiec
21,0 km Leszno


Szlak im. Zygmunta Padlewskiego -żółty

Szlak im. Zygmunta Padlewskiego

Kampinos - Nowe Polesie - 16,3 km - znaki żółte

Szlak nosi imię Zygmunta Padlewskiego (1835-1863), jednego z przywódców powstania styczniowego, organizatora i dowódcy oddziałów na zachodnim Mazowszu, który przez jakiś czas miał siedzibę w dworku w Kampinosie. Wiedzie przez Puszczę Kampinoską z południa na północ, niemal cały czas lasem. Na trasie ośrodek dydaktyczno-muzealny KPN w Granicy, miejsca związane z walkami w 1939 r., zabytkowy dąb i obszary ochrony ścisłej w Granicy i pod Krzywą Górą. Trasa a każdą porę roku, o bardzo puszczańskim charakterze w pełni lata, o dużym uroku przedwiośniem i póĽną jesienią. Wycieczka dla pieszych i kolarzy, dla narciarzy mniej atrakcyjna, gdyż pozbawiona urozmaicających wzniesień.

0,0 km Kampinos
3,2 km Granica, muzeum KPN
3,8 km Granica
4,0 km Granica, cmentarz wojenny
8,5 km Kanał Łasica pod Rzepową Górą
10,7 km Demboskie Góry
11,4 km Posada Cisowe
15,0 km Denny Las
16,3 km Nowe Polesie Dworu Maz.

Szlaki łącznikowe i przechadzkowe w okolicach Wólki Węglowej, Lasek i Izabelina

Szlak im. Stefana Żeromskiego - żółty

Szlak im. Stefana Żeromskiego

Wólka Węglowa - ur. Na Miny - 7,3 km - znaki żółte

Jeden z najpopularniejszych podwarszawskich szlaków pieszych nosi imię wielkiego pisarza Stefana Żeromskiego (1864--1925), gorącego propagatora utworzenia parku narodowego w Puszczy Kampinoskiej. Wiedzie od granic Warszawy ku najpiękniejszemu obszarowi ochrony ścisłej w Parku. W uroczysku Łuża, na ubogich, piaszczystych glebach rosną przy szlaku karłowate sosny pospolite o fantastycznych kształtach i wysokie jałowce. Prawdziwa puszcza, w której bytują łosie i bobry, dochodzi do głosu w obszarze ochrony ścisłej "Sieraków", noszącym imię prof. Romana Kobendzy (1886-1955), dzięki któremu już w 1937 r. utworzono tam rezerwat. We wrześniu 1939 r. w tej okolicy toczone były krwawe walki, pełno jest okopów i lejów po bombach, są też miejsca pamięci narodowej, m.in. Kamień Ułanów Jazłowieckich w uroczysku Nadłuże. Szczególnie tu ładnie porą zimową, latem drogi są piaszczyste i uciążliwe. Trasa dla pieszych, zimą także dla narciarzy. Dla kolarzy szlak nieprzydatny.

0,0 km Wólka Węglowa, brama zachodnia Cmentarza Północnego
0,4 km granica lasu
0,7 km granica KPN
1,0 km Polana Turystyczna - miejsce na ognisko, plac sportowy, plac zabaw dla dzieci
1,7 km Opaleń, osada służbowa KPN
2,7 km uroczysko Michałówka
3,6 km uroczysko Łuża
5,4 km uroczysko Nadłuże
7,5 km uroczysko Na Miny - obszar ochrony ścisłej "Sieraków"

Podwarszawski Szlak Pamięci - czarny

Podwarszawski Szlak Pamięci
Laski - Wólka Węglowa - 11,7 km - znaki czarne


Osiedla i wioski, piaszczyste drogi, sosnowe bory podmiejskich lasów wokół tego szlaku pełne są miejsc pamięci związanych z dramatycznymi wydarzeniami II wojny światowej. Tutaj, na przedpolach Warszawy, pod Laskami i Sierakowem zacięte bitwy toczyli we wrześniu 1939 r. żołnierze polscy z wojskami hitlerowskimi. Tutaj, na polach pod Dąbrową i Wólką Węglową, miała miejsce słynna szarża Ułanów Jazłowieckich we wrześniu 1939 r. Są też liczne miejsca związane mocno z konspiracją i walką podziemną w okresie okupacji hitlerowskiej i Powstaniem Warszawskim 1944 r. Dla turystyki rowerowej trasa się nie nadaje. Tym szlakiem wędrować się powinno pieszo, ewentualnie zimą " przy dużym ośnieżeniu " na nartach śladowych. Ze względu na bliskość Warszawy i dogodne dojazdy autobusowe jest to wycieczka dobra szczególnie w porze roku, gdy dni są krótsze. Najbardziej stosowną porą będzie wrzesień, miesiąc większości wydarzeń, które miały tu miejsce, a także czas około Dnia Zadusznego " właściwy, aby zapaleniem lampki uczcić tych, którzy oddali w tej okolicy życie za Polskę. Jednak najładniej jest tutaj po świeżym opadzie zimowym, gdy gałęzie drzew okryje śnieżna okiść; najzwyklejsza nawet sosenka wygląda wtedy, jakby przybyła pod Warszawę ze świata baśni.

0,0 km Laski
1,2 km Uroczysko Jakubów
2,0 km Izabelin, dyrekcja i Centrum Edukacji KPN
4,0 km Sieraków
7,5 km Nadłuże
9,3 km Dąbrowa Leśna
10,4 km Uroczysko Przedłużę
11,7 km Wólka Węglowa, brama zachodnia Cmentarza Północnego
 

Szlak Przechadzkowy - czerwony

Szlak Przechadzkowy
Izabelin-Wólka Węglowa " 7,3 km " znaki czerwone

Pośród podmiejskich lasów na skraju Kampinoskiego Parku Narodowego, wzdłuż zamaskowanej wydmami i lasem krawędzi doliny Wisły. Kilka miejsc atrakcyjnych turystycznie. Liczne skrzyżowania z innymi szlakami. W Opaleniu przyjemnie zagospodarowane miejsce wypoczynku. Trasa wyłącznie do wędrówki pieszej, polecana dla turystyki rodzinnej.

0,0 km Izabelin, ul. 3 Maja, róg ul. Krasińskiego
2,2 km Góra Ojca, uroczysko Michałówka
4,7 km Jeziorko Opaleń
6,1 km Polana Turystyczna w Opaleniu
7,3 km Wólka Węglowa, ul. Estrady

Szlaki łącznikowe i przechadzkowe w okolicach Truskawia, Pociechy i Palmir

Szlak im. Antoniego Trębickiego -żółty

Szlak im. Antoniego Trębickiego
wieś Palmiry - Mogilny Mostek " 2,6 km " znaki żółte


Krótki szlak prowadzący przez dawną Puszczę Lomieńska " łączące się z Puszczą Kampinoską lasy prywatne dóbr Łomna, których dzierżawcą był w swoim czasie Antoni Trębicki (1764-1834), światły obywatel i propagator nowoczesnych form gospodarki rolnej.


0,0 km wieś Palmiry, granica KPN
       Sejmikowa Droga
2,6 km Mogilny Mostek (obszar ochrony ścisłej "Sieraków")


Szlak im. Kazimierza W. Wójcickiego - czarny

Szlak im. Kazimierza W. Wójcickiego

Truskaw- wieś Palmiry - 11,5 km - znaki czarne


Kazimierz W. Wójcicki (1807-1879), należał do pierwszych ludoznawców polskich, pisał powieści oparte na folklorze i notował baśnie i legendy, które opublikował w 1848 r. w Przejażdżce chwilowej po Mazowszu. Trasa wartościowa krajoznawcze i atrakcyjna krajobrazowe, prowadząca wśród zmiennej scenerii leśnej, zasługującej na poznanie o każdej porze roku. Za Truskawiem kładki nad okresowymi rozlewiskami, wśród wydm cmentarz-mauzoleum Palmiry, w końcowej części wspaniałe drzewostany sosnowe. Szlak tylko do wędrówki pieszej.

0,0 km Truskaw
0,7 km Truskaw, granica KPN, uroczysko Paśniki
3,1 km Uroczysko Karczmisko
4,0 km Ćwikowa Góra
4,9 km Cmentarz Palmiry
8,0 km Janówek, kapliczka, Kościelna Droga
11,5 km Wieś Palmiry, granica KPN


Palmirski Szlak Łącznikowy - niebieski

Palmirski Szlak Łącznikowy

Cmentarz Palmiry - Truskaw - 3,5 km - znaki niebieskie

W okolicy Pociechy wspaniałe, stare drzewostany obszarów ochrony ścisłej, przy drodze do Truskawia lasy w większości zasadzone już po utworzeniu Parku w
1959 r., częściowo na terenach porolnych i dawnych wiejskich pastwiskach. Obfitość miejsc związanych z wydarzeniami lat 1939-44. Szlak dla pieszych i rowerzystów. Uwaga: przewiduje się likwidację znakowania na publicznej drodze jezdnej łączącej Pociechę z Truskawiem.

0,0 km Cmentarz Palmiry, muzeum pamięci narodowej
1,4 km Pociecha, Krzyż Jerzyków
3,5 km Truskaw

Szlaki łącznikowe w zachodniej części Kampinoskiego Parku Narodowego

Szlak Borowy - żółty

Szlak Borowy

Nowiny - Krzywa Góra - 4 km - znaki żółte

Jeden z najbardziej praktycznych szlaków łącznikowych w Puszczy; dojście od końcowego przystanku autobusów z Warszawy do dwóch ważnych węzłów, przez które przebiegają główne szlaki turystyczne KPN.


0,0 km Nowiny
1,0 km Piaski Królewskie
4,0 km Krzywa Góra, leśniczówkaBrochowski Szlak Łącznikowy - niebieski

Brochowski Szlak Łącznikowy

Brochów - Borowa Góra - 8,3 km-" znaki niebieskie


Przez wsie, wśród pól, łąk, zagajników i lasu w krainę borów na wysokich wydmach; praktyczne dojście od zabytkowego kościoła obronnego w Brochowie do
Kampinoskiego Parku Narodowego. Trasa polecana pieszym turystom od kwietnia do października.

0,0 km Brochów, Sianno
7,0 km Famułki Brochowskie
8,3 km Borowa Góra koło Lasocina


Kampinoski szlak rowerowy

Szlak rowerowy został wyznaczony na istniejącej sieci szlaków pieszych, dróg leśnych, polnych oraz wiejskich. Przebieg szlaku jest efektem kompromisu między wymogami ochrony przyrody i możliwościami technicznymi istniejącej infrastruktury z jednej strony, a oczekiwaniami turystów - rowerzystów z drugiej. Starano się wyznaczyć trasę tak, aby jak najbardziej urozmaicić jazdę: odcinki leśne przeplatają się z drogami polnymi i asfaltowymi o małym ruchu samochodowym.

Całość trasy jest przejezdna cały rok, okresowo jednak mogą pojawić się na niektórych odcinkach trudności w postaci kałuży, luźnego piasku bądź śniegu. Dla rasowych cyklistów mogą być one dodatkowa atrakcją.Główny szlak (zielony) biegnie dookoła Puszczy Kampinoskiej, przeważnie na obszarze Parku, w pozostałej części w otulinie, tworząc pętlę o długości 145 km. Kilka szlaków łącznikowych (kolor żółty) pozwala na dojazd rowerem koleją lub samochodem do oddalonego punktu startowego. Dzięki nim można tez skrócić trasę wycieczki.

Szlak główny - zielony

0,0 – Wólka Węglowa (uroczysko Opaleń)
4,5 – Izabelin + (Łącznik Bemowski 7km)
7,5 – Lipków
15,5 – Mariew + (Łącznik Palmirski 13km)
22,0 – Zaborów
31,0 – Leszno
47,5 – Granica (ODM w Granicy)
52,0 – Grabnik + (Łącznik Szymanowski 11,5km)
61,5 – Żelazowa Wola + (Łącznik Sochaczewski 13km)
75,0 – Brochów
81,5 – Tułowice, Kromnów + (Łącznik Kromnowski 9km)
97,5 – Nowiny
98,5 – Piaski Królewskie + (Łącznik Secyminski 5km)
104,0 – Wilków leśniczówka + (Łącznik Wilkowski 8km)
105,0 – Nowy Wilków
110,5 – Leoncin
119,0 – Cybulice Duże
121,0 – Czeczotki + (Łącznik Modliński 10km)
126,0 – Małocice
126,5 – Kaliszki (Łącznik Czosnowski 6km)
133,5 – Palmiry
137,5 – Sadowa + (Łącznik Dziekanowski 4km)
139,0 – Dziekanów Leśny
141,0 – Dąbrowa Zachodnia „Biały Domek”
142,0 – Dąbrowa Leśna (parking) + (Łącznik Młociński 4km)
144,5 – Wólka Węglowa, uroczysko Opaleń (parking)


Szlaki łącznikowe łączące KSR z miejscowościami wokół KPN

Łącznik Bemowski (źółty)

0,0 – Izabelin
3,4 – Janów, Las Bemowski
7,0 – Bemowo, ul.Radiowa


Łącznik Palmirski

0,0 – Palmiry parking
6,2 – Cmentarz Palmiry
8,0 – Pociecha
9,8 – Truskaw (pętla autobusowa)
13,0 – Mariew

Łącznik Szymanowski

0,0 – Grabnik
4,8 – Zawady
9,9 – Paprotnia
11,5 – Szymanów PKP

Łącznik Sochaczewski

0,0 – Żelazowa Wola
6,6 – Kożuszki
9,9 – Sochaczew PKP

Łącznik Kromnowski

0,0 – Famułki Brochowskie
3,3 – Miszory
3,5 – Czapliniec
9,0 – Kromnów

Łącznik Secymiński

0,0 – Piaski Królewskie ,węzeł szlaków
1,2 – Nowiny PKS
2,5 – Secymin
3,5 – Secymin Nowy
5,0 – Secymin, wał Wiślany

Łącznik Wilkowski

0,0 – Górki, węzeł szlaków
1,2 – Górki kościół, Wilkowska droga
8,0 – leśniczówka Wilków

Łącznik Modliński

0,0 – Czeczotki
2,0 – Kazuń Polski
5,9 – Kazuń Nowy
9,7 – Modlin PKP

Łącznik Czosnowski

0,0 – Kaliszki
2,8 – Czosnów
6,0 – Wał Wiślany

Łącznik Dziekanowski

0,0 – Sadowa MZK
2,8 – Dziekanów Nowy
4,0 – Jeź. Dziekanowskie, wał Wiślany

Łącznik Młociński

0,0 – Dąbrowa Leśna, parking
3,5 – Buraków, skraj Parku Młocińskiego
4,5 – Buraków, sezonowa przeprawa promowa przez Wisłę


Ścieżki dydaktyczne

Oznakowanie ścieżki dydaktycznejIdąc naprzeciw oczekiwaniom prawie miliona turystów odwiedzających rocznie nasz park wyznaczyliśmy 9 ścieżek dydaktycznych, których różnorodność tematyczna pozwala pozna zakątki Puszczy Kampinoskiej pod względem przyrodniczym, geologicznym, kulturowym i historycznym.  Przebieg znacznej części ścieżek pokrywa się ze szlakami turystycznymi, większość rozpoczyna się przy parkingach, a część z nich posiada infrastrukturę turystyczną (wiaty, kładki). Wszystkie oznakowane są zgodnie z instrukcją znakowania szlaków turystycznych PTTK.

Osiem ścieżek posiada przystanki z tablicami informacyjnymi, a do sześciu wydane zostały przewodniki. Tablice umieszczone na ścieżkach są skarbnicą ciekawych informacji i stanowią nieocenioną pomoc dla indywidualnego turysty, a także dla nauczycieli, którzy chcieliby przeprowadzić lekcję przyrody w bezpośrednim kontakcie uczniów z naturą. Ze względu na charakter naszego parku, przed wyjściem w teren warto sprawdzić na naszej stronie internetowej, czy ścieżka jest dostępna, gdyż w okresach, gdy padają deszcze przejście może być utrudnione.


1. Ścieżka „Do Starego Dębu”

Lipowy grąd w OOŚ Sieraków
Lipowy grąd w OOŚ Sieraków
Ścieżka wiedzie wzdłuż zielonego szlaku przez największy i niewątpliwie jeden z piękniejszych przyrodniczo obszarów ochrony ścisłej „Sieraków”. Aż trudno uwierzyć, że tak blisko Warszawy zachowały się tu  lasy o naturalnym charakterze- ponad stuletnie olsy, łęgi, na wydmach – bory sosnowe, a także ukwiecone letnią porą podmokłe łąki,  które są ostoją  łosi, bocianów czarnych czy żmij zygzakowatych.
długość: ok. 3,7 km
czas przejścia: 1 h 15 min
trudność: łatwa, ale w okresie deszczowym może być częściowo zalana
istnieje możliwość powrotu innym szlakiem
Dziekanów Leśny (parking dla samochodów osobowych)
Możliwość dojazdu z Warszawy do Sierakowa komunikacją ZTM (linia 708)2. Ścieżka „Wokół Opalenia”

Bór świeży w okolicy Opalenia
Bór świeży w okolicy Opalenia
Ścieżka wiedzie przez bory sosnowe, podmokłe lasy olchowe z sezonowymi zbiornikami wodnymi, gdzie można obserwować płazy. W pobliżu ścieżki znajduje się jedno z największych wzniesień wydmowych na terenie parku. Podczas wędrówki warto zwrócić uwagę na „Motylowe łąki” zamieszkałe przez rzadkie gatunki motyli dziennych.
długość: ok. 3,7 km
czas przejścia: 1 h 20 min
trudność: łatwa, ale w okresie deszczowym może być częściowo zalana
istnieje możliwość powrotu innym szlakiem
możliwy dojazd ZTM z Metra Marymont linia 110 przystanek Akcent, z Metra Młociny linia 701i 708 przystanek Wólczyńska
Wólka Węglowa -parking ok. 200 m od ścieżki, polana z ławami i wiatami turystycznymi, plac zabaw
3. „Puszczańską Ścieżką do Leśnego Ogródka Botanicznego”

Więcej zdjęć ...Ścieżka zaczyna się na polanie Jakubów, tuż przy budynku dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego. Wiedzie nas do Lasek przez bór sosnowy, obok dolinki suchej strugi, wykrotów i wielu mrowisk prezentując bogactwo lasu rosnącego zaledwie 5 km od Warszawy. Ścieżka nie jest zaopatrzona w tablice informacyjne, słupkami oznaczone są miejsca kolejnych przystanków. Przy okazji zapraszamy do odwiedzenia w Centrum Edukacji ekspozycji stałej „Przyroda i historia Puszczy Kampinoskiej” oraz wystaw czasowych, a także zaopatrzyć się w przewodnik do ścieżki.
Na ścieżce dzieci wraz z rodzicami mogą wziąć udział  w terenowej grze edukacyjnej pt. „Las bez tajemnic”. Na ochotników czekają specjalne torby przyrodnika, z lornetką, lupą, kompasem, przewodnikiem do oznaczania roślin i zwierząt oraz z kartami wiedzy, które odkryją przed Wami sekrety lasu. Do wykonania jest wiele ciekawych zadań, jest też szansa napisać wiersz o lesie, który potem może zostać opublikowany w naszym kwartalniku dla dzieci i młodzieży  „Łoszak”.
Materiały są dostępne codziennie w godzinach pracy Centrum Edukacji, czyli od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30 oraz w weekendy od 10:00 do 16:00.

długość: 3,5 km (w obie strony)
czas przejścia: 1 h 15 min
trudność: bardzo łatwa
ścieżka zatacza pętlę
parking przy Dyrekcji KPN, plac zabaw, ławy i wiaty turystyczne
dojazd ZTM linią 708 z Metra Młociny- przystanek Urząd Gminy

4. Ścieżka „Do Karczmiska”

Początek ścieżki świetnie umiejscowiony. Można tu dojechać z Warszawy autobusem ZTM 708 z Metra Młociny lub przyjechać samochodem i zostawić go na parkingu tuż przy lesie. Na polance znajduje się plac zabaw dla dzieci. Ścieżka bardzo dobrze prezentuje wydmowo – bagienny charakter krajobrazu Kampinoskiego Parku Narodowego. Prowadzi przez łąkę, grąd, łęg, las bagienny oraz bór sosnowy. Doskonała na pierwszą wycieczkę po Puszczy Kampinoskiej.
długość: ok. 2,3 km
czas przejścia: 40 min
trudność: łatwa, ale w okresie deszczowym może być częściowo zalana
istnieje możliwość powrotu innym szlakiem
parking w Truskawiu, plac zabaw
dojazd ZTM linia 708 z Metra Młociny przystanek Truskaw Skibińskiego
5. Ścieżka „Dolinką Roztoki”

Jedna z najbardziej atrakcyjnych ścieżek w parku. Biegnie początkowo przez wał wydmowy porośnięty borem sosnowym, a następnie opada ku malowniczym łąkom wsi Łubiec. Dalej prowadzi wzdłuż Kanału Zaborowskiego, w pobliżu którego rośnie ponad 150 – letni drzewostan dębowy. Przy kanale możemy zauważyć ślady żerowania bobrów.
długość: 1,5 km
czas przejścia: 30 min
trudność: łatwa
ścieżka zatacza pętlę
parking w Roztoce
6. Ścieżka „Wokół Bieli”

Ścieżka wiedzie wokół obszaru ochrony ścisłej „Biela”, o niezwykle zróżnicowanej rzeźbie terenu. Wspina się na wał wydmowy, jeden z najwyższych na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego i dalej prowadzi przez bory sosnowe z fragmentem starodrzewia w obszarze ochrony ścisłej „Wilków”, brzeziny, lasy olchowe i zarośla wierzbowe. W czasie wycieczki możemy zaobserwować zmiany jakie zaszły w przyrodzie w ostatnich dekadach.
długość: ok. 4,4 km
czas przejścia: 1 h 45 min
trudność: średnio trudna, może być błoto, kilka podejść pod górę
ścieżka zatacza pętlę
parking leśny przy schronisku ZHP


7. Ścieżka „Skrajem Puszczy”

Ścieżka biegnie przez bardzo urozmaicony krajobraz, począwszy od Olszowieckiego Błota po piękny las wchodzący w skład obszaru ochrony ścisłej „Granica”. Oprócz niewątpliwych wartości przyrodniczych, znajdziemy tu pamiątki kultury i historii związane z terenem Puszczy Kampinoskiej. Po drodze można obejrzeć skansen budownictwa puszczańskiego, wystawę fotograficzną „Parki narodowe”, a także zwiedzić Muzeum Puszczy Kampinoskiej.
długość: ok. 4 km
czas przejścia: ok. 1 h 30 min
trudność: łatwa
ścieżka stanowi pętlę
parking w Granicy
8. Ścieżka „Przez Wilczą Górę”

Ścieżka ma swój początek przy końcowej stacji kolejki wąskotorowej w Wilczych Tułowskich. Początkowo trasa biegnie przez lasy liściaste rosnące na terenach dawnych łąk, a następnie wspina się na wydmę i biegnie borem sosnowym.
długość: ok. 2,5 km
czas przejścia: ok. 1 h
trudność: łatwa
ścieżka zatacza pętlę
parking w połowie trasy ścieżki


9. Ścieżka „Wokół Palmir”

Jest to ścieżka przyrodniczo – historyczna. Na trasie ścieżki bogactwo przyrody przeplata się z historią związaną z tragicznymi wydarzeniami II wojny światowej. Trasa kończy się przy cmentarzu w Palmirach, przy którym znajduje się muzeum http://www.mhw.pl/muzeum/lokalizacje/muzeum-miejsce-pamieci-palmiry/
długość: ok. 1,7 km
czas przejścia: 35 min
trudność: bardzo łatwa
w weekendy podczas sezonu letniego możliwy dojazd ZTM z Metra Młociny linia 800 przystanek Muzeum
parking przy muzeum również dla autokarów


POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMINU:

1. Teren parku udostępniany jest w porze dziennej (od świtu do zmierzchu; świt – jedna godzina przed wschodem słońca, zmierzch – jedna godzina po zachodzi słońca). Dopuszcza się możliwość udostępnienia parku po zmierzchu dla celów realizacji badań naukowych, ćwiczeń wojskowych, realizacji zdjęć filmowych, organizacji imprez cyklicznych, a także spotkań o charakterze patriotycznym przeprowadzanych przez instytucje, organizacje i osoby współpracujące z parkiem, mających na celu uczczenie pamięci poległych. Wymienione przedsięwzięcia mogą się odbywać jedynie w zakresie i na warunkach uzgodnionych z dyrektorem parku.

2. Na terenie parku dopuszcza się:

a) działalność naukową, w tym badania naukowe i monitoring;

b) działalność edukacyjną, w tym: prowadzenie zajęć edukacyjnych, szkoleń, kursów, warsztatów, seminariów, wyjazdów studialnych itp.;

c) działalność turystyczną, w tym krajoznawczą turystykę pieszą, rowerową, narciarską i konną po wyznaczonych szlakach, trasach turystycznych, drogach publicznych i na obszarach udostępnionych;

d) działalność rekreacyjną na szlakach turystycznych, drogach publicznych oraz na obszarach udostępnionych;

e) działalność sportową na szlakach turystycznych, drogach publicznych oraz na obszarach udostępnionych;

f) działalność związaną z realizacją zdjęć filmowych i fotograficznych;

g) działalność zarobkową.

3. Wysokość opłat za wstęp do niektórych obiektów parku, udostępnianie parku lub niektórych jego obszarów określona jest w Załączniku nr 3.

4. Osoby korzystające z parku lub niektórych jego obszarów i obiektów na podstawie zezwolenia dyrektora parku lub umowy określającej zakres udostępniania zobowiązane są posiadać je przy sobie i okazać na wezwanie pracowników parku i innych uprawnionych służb.

5. Używanie pojazdów mechanicznych i konnych na terenie parku poza drogami publicznymi jest zabronione. Nie dotyczy to pojazdów parku, pojazdów osób i instytucji wykonujących działania ochronne w parku oraz osób i instytucji posiadających pisemne zezwolenie dyrektora parku na wjazd związany z realizacją celu, dla którego park został udostępniony.

6. W przypadku wystąpienia zdarzeń mogących zagrozić przyrodzie lub bezpieczeństwu ludzi oraz w przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu udostępniania na przyrodę parku, dyrektor może ze skutkiem natychmiastowym odwołać zezwolenie, wymówić umowę lub wprowadzić zakaz przebywania osób na terenie parku lub jego części.

7. Użytkownicy przebywający na terenie parku zobowiązani są do przestrzegania zakazów i nakazów obowiązujących w parku oraz wskazówek pracowników parku, przewodników lub innych osób upoważnionych przez dyrektora parku, a w szczególności zakazów:

a) chwytania lub zabijania dziko występujących zwierząt, zbierania lub niszczenia jaj, postaci młodocianych i form rozwojowych zwierząt, umyślnego płoszenia zwierząt, zbierania poroży, niszczenia nor, gniazd, legowisk i innych schronień zwierząt oraz ich miejsc rozrodu;

b) pozyskiwania, niszczenia lub umyślnego uszkadzania roślin oraz grzybów;

c) użytkowania, niszczenia, umyślnego uszkadzania, zanieczyszczania i dokonywania zmian obiektów przyrodniczych, obszarów oraz zasobów, tworów i składników przyrody;

d) pozyskiwania skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt;

e) niszczenia gleby lub zmiany przeznaczenia i użytkowania gruntów;

f) palenia ognisk, używania grilli i wyrobów tytoniowych oraz światła o otwartym płomieniu poza miejscami do tego wyznaczonymi;
g) prowadzenia działalności wytwórczej, handlowej i rolniczej, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych w planie ochrony lub planie zadań ochronnych;

h) zbioru dziko występujących roślin i grzybów oraz ich części, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych w planie ochrony lub planie zadań ochronnych;

i) połowu ryb i innych organizmów wodnych, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych w planie ochrony lub zadaniach ochronnych;

j) ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego i jazdy konnej wierzchem, z wyjątkiem szlaków i tras wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego;

k) wprowadzania psów, za wyjątkiem psów na krótkiej smyczy w miejscach wyznaczonych w planie ochrony lub zadaniach ochronnych;

l) wspinaczki, eksploracji obiektów budowlanych lub zbiorników wodnych, z wyjątkiem miejsc udostępnionych przez dyrektora parku;

m) ruchu pojazdów mechanicznych poza drogami publicznymi oraz poza drogami położonymi na nieruchomościach będących własnością parku lub będących  w użytkowaniu wieczystym parku, wskazanymi przez dyrektora parku;

n) umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków, z wyjątkiem znaków drogowych i znaków dotyczących ochrony bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego oraz innych znaków na warunkach uzgodnionych z dyrektorem parku;

o) zakłócania ciszy;

p) używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego, uprawiania sportów wodnych i motorowych, pływania i żeglowania;

q) biwakowania, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez dyrektora parku;

r) wprowadzania gatunków roślin, zwierząt lub grzybów bez zgody ministra właściwego do spraw środowiska;

s) wprowadzania organizmów genetycznie zmodyfikowanych;

t) organizacji imprez turystycznych, rekreacyjnych, sportowych i kulturowych bez zgody dyrektora parku.

 

Turystyka,rekreacja i sport

Zasady udostępniania w celach turystycznych, rekreacyjnych i sportowych.

1. Poruszanie się po terenie parku dozwolone jest wyłącznie po oznakowanych szlakach turystycznych, ścieżkach edukacyjnych, spacerowych i drogach publicznych oraz po innych obszarach udostępnionych.

2. Organizowanie imprez turystycznych, rekreacyjnych i sportowych wymaga uzyskania pisemnej zgody dyrektora parku.

3. Parkowanie pojazdów mechanicznych dopuszcza się wyłącznie na wyznaczonych parkingach.

4. Na szlakach turystycznych obowiązuje ruch prawostronny.

5. Jeżeli szlak turystyki pieszej został udostępniony równocześnie dla turystyki rowerowej, narciarskiej lub konnej obowiązuje zasada pierwszeństwa ruchu pieszego.

6. W okresie występowania pokrywy śnieżnej szlaki turystyki pieszej są udostępnione do turystyki narciarskiej. W tym przypadku turystów pieszych, rowerowych i konnych obowiązuje zasada nie niszczenia założonych śladów narciarskich, a turystów poruszających się na nartach zakładanie śladów poza ścieżką pieszą.

7. Uprawnianie turystyki i rekreacji konnej na terenie parku wymaga uzyskania pisemnej zgody dyrektora parku.

8. Osoby korzystające ze szlaków i innych obszarów udostępnionych zobowiązane są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa własnego oraz wszystkich innych użytkowników szlaków.

9. Palenie ognisk, grilli oraz używanie innych otwartych źródeł ognia dozwolone jest wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych, po uzyskaniu pisemnej zgody dyrektora parku.

10. Organizator imprezy turystycznej, rekreacyjnej lub sportowej powinien zapewnić udział terenowego przewodnika turystycznego w obsłudze grupy liczącej powyżej 20 osób jeżeli program imprezy obejmuje zwiedzanie parku narodowego, muzeów i obiektów zabytkowych, w których nie oprowadza uprawniony pracownik.

11. Dopuszcza się rekreacyjny połów ryb na warunkach uzgodnionych z dyrektorem parku

 

Realizacja zdjęć filmowych

Zasady udostępniania w celach realizacji zdjęć filmowych i fotograficznych.

1. Dopuszcza się wykonywanie amatorskich zdjęć fotograficznych i filmowych ze szlaków turystycznych bez ograniczeń.

2. Wykonywanie zdjęć fotograficznych i filmowych poza szlakami turystycznymi wymaga uzyskania zgody dyrektora parku.

3. Wykonywanie zdjęć fotograficznych i filmowych poza szlakami turystycznymi jest odpłatne. Wysokość opłaty określa obowiązujący cennik.

4. Realizacja zdjęć filmowych poza szlakami turystycznymi wymaga zawarcia pisemnej umowy z parkiem.

5. Przeprowadzanie przedrealizacyjnej dokumentacji filmowej może się odbywać wyłącznie za zgodą dyrektora parku i w obecności wyznaczonego pracownika parku.

6. Fotografowanie i filmowanie mogące powodować płoszenie lub niepokojenie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową wymaga uzyskania pisemnej zgody regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

wzór umowy w sprawie udostępniania terenu parku dla potrzeb realizacji zdjęć filmowych

Formalności wymagane w celu uzyskania zezwolenia na realizację zdjęć filmowych na terenie KPN

Należy napisać podanie do Dyrektora Parku z prośbę o udostępnienie terenu.

W podaniu należy podać:

- zakres i opis scen,

- dokładny termin i czas trwania zdjęć,

- liczbę uczestników zamierzenia (ekipy filmowej, w tym osób do obsługi technicznej),

- środki techniczne wykorzystywane do przygotowania i realizacji zdjęć,

- charakter produkcji (komercyjny / niekomercyjny, edukacyjny / reklamowy / inny...),

- kontakt do osoby odpowiedzialnej za realizację / organizatora (adres, telefon, fax lub mail)

- dane do faktury.

Podanie można przesłać pocztą, faxem na numer 022 722-65-60, mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub złożyć osobiście w sekretariacie KPN, ul. Tetmajera 38, 05-080 Izabelin.

Podanie należy złożyć, zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960 Nr 30 poz. 168), tak aby zapewnić czas 14 dni na podjęcie stosownej decyzji przez Dyrektora Parku.

UWAGA: Przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań na terenie KPN należy umówić się telefonicznie na dokumentację przedrealizacyjną (tel. 0 22 722-60-01 lub 722-60-21 wew. 325). Wyznaczony zostanie konsultant ze strony parku, który będzie nadzorował prace i pomoże w wyborze właściwej lokalizacji, odpowiadającej wymogom filmu a jednocześnie ochrony przyrody.

Opłaty za udostępnienie terenu ustalane są indywidualnie przed uzyskaniem zgody i sporządzeniem stosownej umowy. Wzór umowy stanowi załącznik do Zarządzenia dyrektora KPN w sprawie udostępniania Kampinoskiego Parku Narodowego. Opłatę należy wnieść przed rozpoczęciem zdjęć filmowych.

wzór umowy w sprawie udostępniania terenu parku dla potrzeb realizacji zdjęć filmowych

 

Urządzanie pikniku

FORMALNOŚCI WYMAGANE W CELU UZYSKANIA ZEZWOLENIA NA ORGANIZACJĘ IMPREZ NA TERENIE KPN

Należy napisać podanie do Dyrektora Parku z prośbę o udostępnienie.

W podaniu należy podać:

- nazwę miejsca,

- liczbę osób biorących udział w imprezie,

- kontakt (adres, telefon, fax lub mail) do osoby odpowiedzialnej,

- datę i godziny przeprowadzenia imprezy,

- cel spotkania (piknik, ognisko, grill itp.),

- dane do faktury.

Podanie można przesłać pocztą, faxem na numer 022 722-65-60, mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub złożyć osobiście w sekretariacie KPN, ul. Tetmajera 38, 05-080 Izabelin.

Podanie należy złożyć, zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960 Nr 30 poz. 168), tak aby zapewnić czas 14 dni na podjęcie stosownej decyzji przez Dyrektora Parku.

UWAGA: Przed złożeniem podania należy sprawdzić telefonicznie dostępność polan.

Tel. 022 722-60-01 lub 722-60-21 wew. 325. {/slide}

Zasady udostępniania parku w celach turystycznych, rekreacyjnych i sportowych, cennik płat za udostępnienie KPN oraz aneks do Zarządzenie Dyrektora KPN, wprowadzający zmiany z zakresie opłat rocznych i półrocznych na przejazdy konne wierzchem

Uwaga! Opłaty nie obejmują kosztu drewna ani przygotowania ogniska - dotyczą jedynie udostępnienia terenu.

Przepisy przeciwpożarowe obowiązujące na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego

Na stałe miejsca na posługiwanie się otwartym ogniem przez cały rok wyznacza się pola wypoczynkowe: Granica, Jakubów, Lipków, Opaleń, Roztoka, Pociecha.

Na Terenie Parku do dyspozycji odwiedzających udostępniono 13 toalet przenośnych, które zlokalizowane są w miejscowościach:

Granica - 3 szt.,

Roztoka - 2 szt.,

Zaborów Leśny - 1 szt.,

Pociecha - 1 szt.,

Truskaw - 1 szt.,

Izabelin - 2 szt.,

Opaleń - 2 szt.,

Posada Sieraków - 1 szt.

Miejsca na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego, gdzie posługiwanie się otwartym ogniem jest dopuszczalne, za zgodą, w zakresie i na warunkach uzgodnionych z Dyrektorem KPN:

1. Na stałe miejsca na posługiwanie się otwartym ogniem przez cały rok wyznacza się pola wypoczynkowe: Granica, Jakubów, Lipków, Opaleń, Roztoka, Pociecha.
2. Na czasowe miejsca na posługiwanie się otwartym ogniem tj. w okresie od 1 października do ostatniego dnia lutego wyznacza się polany wypoczynkowe: Dąbrowa Leśna, Posada Łubiec, Posada Sieraków, Zaborów Leśny, Piaski Królewskie.
3. Na polanach wypoczynkowych wymienionych w pkt. 1 i pkt. 2 można rozpalać ogniska, grille i kuchenki turystyczne za pisemną zgodą dyrektora parku..
4. Na rozpalanie ognisk, używanie grilli i kuchenek turystycznych w okresie od 1 marca do 30 września na polanach wymienionych w pkt. 2 może zostać wydane zezwolenie dyrektora parku tylko przy 0 lub I stopniu zagrożenia pożarowego lasu.
5. Ogniska można rozpalać wyłącznie w miejscach technicznie zagospodarowanych do tego celu, a grille i kuchenki turystyczne w pobliżu tych miejsc. Żar i popiół z grilla należy wyrzucać do paleniska.
6.O wydaniu zgody na użycie otwartego ognia każdorazowo powiadamiani są pracownicy Służby Parku i osoba sprawująca nadzór nad polaną wypoczynkową.

W okresie obowiązywania zakazu wstępu na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego, zezwolenia na rozpalanie ognisk, używanie grilli oraz kuchenek turystycznych tracą ważność z chwilą ogłoszenia zakazu.

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo