ZARZĄDZENIE NR 15/2020
DYREKTORA Kampinoskiego Parku Narodowego z dnia 31.07.2020 r. w sprawie UDOSTĘPNIANIA KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

ANEKS NR 1 z dnia 31.03.2022 r


Zarządzenie - REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Na podstawie art. 8e ust. 1 i art. 12 Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. 2020 poz. 55 Dz. U. 2021 poz. 1098, z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§1
Kampinoski Park Narodowy zwany dalej „parkiem” jest udostępniany w celach edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, sportowych, filmowania i fotografowania, w sposób, który nie wpłynie negatywnie na przyrodę w parku.


§2
W związku ze stanem epidemii ośrodki edukacyjne oraz toalety przenośne pozostają nieudostępnione dla turystów i odwiedzających.


§3
Ustala się regulamin udostępniania i zasady udostępniania. Wyznacza się miejsca na terenie parku, określone w Załączniku nr 4, gdzie posługiwanie się otwartym ogniem jest dopuszczalne.


§4
Za wstęp do niektórych obiektów parku oraz za udostępnianie parku lub niektórych jego obszarów mogą być pobierane opłaty. Cennik opłat stanowi Załącznik nr 1.


§5
Za szkody powstałe w wyniku korzystania z zasobów parku odpowiedzialność wobec parku ponosi korzystający. Za bezpieczeństwo uczestników imprez edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, sportowych, w tym postępowanie zgodnie z wytycznymi związanymi z zapobieganiem rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych, w szczególności SARS-COVID 2, odpowiada organizator lub opiekun grupy. Obowiązek zawarcia stosownych umów ubezpieczeniowych leży po stronie organizatora imprezy.


§6
Traci moc Zarządzenie nr 13/2020 Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego z dnia 02.06.2020 r. w sprawie udostępniania Kampinoskiego Parku Narodowego.


§7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.08.2020 roku.

Postanowienia ogólne


ROZDZIAŁ 1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Teren parku udostępniany jest w porze dziennej (od świtu do zmierzchu; świt – jedna godzina przed wschodem słońca, zmierzch – jedna godzina po zachodzie słońca). Dopuszcza się możliwość udostępnienia parku po zmierzchu wyłącznie za zgodą dyrektora parku.

2. Na terenie parku dopuszcza się:

a) działalność edukacyjną, turystyczną i rekreacyjną, w tym krajoznawczą turystykę pieszą, rowerową, narciarską i konną po wyznaczonych szlakach, ścieżkach edukacyjnych, spacerowych oraz po drogach publicznych);

b) działalność sportową na szlakach turystycznych oraz na obszarach udostępnionych;

c) działalność rekreacyjną na szlakach turystycznych oraz na obszarach udostępnionych;

d) działalność związaną z realizacją zdjęć filmowych i fotograficznych.

3. Osoby korzystające z parku lub niektórych jego obszarów i obiektów na podstawie zezwolenia dyrektora parku lub umowy określającej zakres udostępniania zobowiązane są posiadać je przy sobie i okazać na wezwanie pracowników parku i innych uprawnionych służb. Upoważnieni pracownicy Służby Parku Narodowego mają prawo kontrolowania dowodów wniesienia opłat z tytułu udostępnienia.

4. W przypadku wystąpienia zdarzeń mogących zagrozić przyrodzie lub bezpieczeństwu ludzi oraz w przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu udostępniania na przyrodę parku, dyrektor może ze skutkiem natychmiastowym odwołać wydane zezwolenie, wymówić umowę lub wprowadzić zakaz przebywania osób na terenie parku lub jego części.

5. Użytkownicy przebywający na terenie parku zobowiązani są do przestrzegania zakazów i nakazów obowiązujących w parku oraz wskazówek pracowników parku, przewodników lub innych osób upoważnionych przez dyrektora parku, a w szczególności zakazów:

a) chwytania lub zabijania dziko występujących zwierząt, zbierania lub niszczenia jaj, postaci młodocianych i form rozwojowych zwierząt, umyślnego płoszenia zwierząt, zbierania poroży, niszczenia nor, gniazd, legowisk i innych schronień zwierząt oraz ich miejsc rozrodu;

b) pozyskiwania, niszczenia lub umyślnego uszkadzania roślin oraz grzybów;

c) użytkowania, niszczenia, umyślnego uszkadzania, zanieczyszczania i dokonywania zmian obiektów przyrodniczych, obszarów oraz zasobów, tworów i składników przyrody;

d) pozyskiwania skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt;

e) niszczenia gleby lub zmiany przeznaczenia i użytkowania gruntów;

f) palenia ognisk, używania grilli i wyrobów tytoniowych oraz światła o otwartym płomieniu, poza miejscami do tego wyznaczonymi;

g) prowadzenia działalności wytwórczej, handlowej i rolniczej;

h) zbioru dziko występujących roślin i grzybów oraz ich części;

i) połowu ryb i innych organizmów wodnych, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych w zadaniach ochronnych;

j) ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego i jazdy konnej wierzchem, z wyjątkiem szlaków i tras wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego;

k) wprowadzania psów na obszary objęte ochroną ścisłą i czynną, za wyjątkiem psów asystujących;

l) wspinaczki, eksploracji obiektów budowlanych lub zbiorników wodnych, z wyjątkiem miejsc udostępnionych przez dyrektora parku;

m) ruchu pojazdów mechanicznych poza drogami publicznymi oraz poza drogami położonymi na nieruchomościach będących własnością parku lub będących w użytkowaniu wieczystym parku, wskazanymi przez dyrektora parku;

n) umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków, z wyjątkiem znaków drogowych i znaków dotyczących ochrony bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego oraz innych znaków na warunkach uzgodnionych z dyrektorem parku;

o) zakłócania ciszy;

p) używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego, uprawiania sportów wodnych i motorowych, pływania i żeglowania;

q) biwakowania;

r) organizacji imprez edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, sportowych i kulturowych bez zgody dyrektora parku.


Szczegółowe zasady udostępniania parku w celach turystycznych, rekreacyjnych i sportowych


ROZDZIAŁ 2
SZCZEGÓŁOWE ZASADY UDOSTĘPNIANIA PARKU W CELACH TURYSTYCZNYCH, REKREACYJNYCH I SPORTOWYCH

1. Organizowanie imprez turystycznych, rekreacyjnych i sportowych wymaga uzyskania pisemnej zgody dyrektora parku.

2. Na szlakach turystycznych, ścieżkach edukacyjnych i spacerowych obowiązuje ruch prawostronny.

3. Jeżeli szlak turystyki pieszej został udostępniony równocześnie dla turystyki rowerowej lub jazdy konnej wierzchem lub przejazdów zaprzęgami konnymi, obowiązuje zasada pierwszeństwa ruchu pieszego.

4. Jeżeli szlak turystyki rowerowej został udostępniony równocześnie do jazdy konnej wierzchem lub przejazdów zaprzęgami konnymi, obowiązuje zasada pierwszeństwa ruchu rowerowego.

5. Uprawnianie jazdy konnej wierzchem na terenie parku wymaga uzyskania pisemnej zgody dyrektora parku i wniesienia opłaty (jeżeli jest wymagana, zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia).

6. Przejazdy zaprzęgami konnymi poza drogami publicznymi na terenie parku wymagają uzyskania pisemnej zgody dyrektora parku i wniesienia opłaty (jeżeli jest wymagana, zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia).

7. Osoby korzystające ze szlaków i innych obszarów udostępnionych zobowiązane są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa własnego oraz wszystkich innych użytkowników.

8. Palenie ognisk, grilli oraz używanie innych otwartych źródeł ognia dozwolone jest wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych i określonych w załączniku nr 4, po uzyskaniu pisemnej zgody dyrektora parku i wniesieniu opłaty (jeżeli jest wymagana zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia), za wyjątkiem 4 małych grilli bezkominowych na polanie Lipków, z których można korzystać bez pisemnej zgody dyrektora parku.

9. Organizator imprezy turystycznej, rekreacyjnej lub sportowej powinien zapewnić udział terenowego przewodnika turystycznego w obsłudze grupy liczącej powyżej 20 osób jeżeli program imprezy obejmuje zwiedzanie parku narodowego, muzeów i obiektów zabytkowych, w których nie oprowadza uprawniony pracownik.

10. Dopuszcza się rekreacyjny połów ryb na warunkach uzgodnionych z dyrektorem parku.


Szczegółowe zasady udostępniania parku w celach realizacji zdjęć filmowych i fotograficznych


ROZDZIAŁ 3
SZCZEGÓŁOWE ZASADY UDOSTĘPNIANIA PARKU W CELACH REALIZACJI ZDJĘĆ FILMOWYCH I FOTOGRAFICZNYCH

1. Dopuszcza się wykonywanie amatorskich zdjęć fotograficznych i filmowych ze szlaków turystycznych i miejsc udostępnionych dla turystyki i edukacji bez ograniczeń.

2. Wykonywanie zdjęć fotograficznych i filmowych poza szlakami turystycznymi i miejscami udostępnionymi wymaga uzyskania zgody dyrektora parku i zawarcia pisemnej umowy z parkiem (wzór w załączniku nr 2).

3. Wykonywanie zdjęć fotograficznych i filmowych poza szlakami turystycznymi i miejscami udostępnionymi jest odpłatne. Wysokość opłaty określa obowiązujący cennik stanowiący załącznik nr 1.

4. Wykonywanie zdjęć fotograficznych poza szlakami turystycznymi oraz profesjonalnych/komercyjnych ze szlaków turystycznych związane jest z obowiązkiem przekazania na rzecz Kampinoskiego Parku Narodowego wybranych fotografii i wymaga zawarcia pisemnej umowy licencyjnej z parkiem (wzór w załączniku nr 3).

5. Przeprowadzanie dokumentacji przedrealizacyjnej do filmów może się odbywać wyłącznie za zgodą dyrektora parku i w obecności wyznaczonego pracownika parku.

6. Fotografowanie i filmowanie mogące powodować płoszenie lub niepokojenie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową wymaga uzyskania zgód na podstawie obowiązujących przepisów.

7. Fotografowanie i filmowanie przy użyciu bezzałogowych statków powietrznych wymaga uzyskania zgody dyrektora parku.


Formalności w celu uzyskania zgody na udostępnienie terenu KPN dla potrzeb realizacji zdjęć filmowych

Należy napisać podanie do dyrektora parku z prośbą o udostepnienie terenu KPN dla potrzeb realizacji zdjęć filmowych. W podaniu należy zawrzeć następujące informacje:

 • Dane osoby, firmy z którą będzie podpisywana umowa (jeśli osoba podpisująca umowę działa na podstawie pełnomocnictwa, należy załączyć skan pełnomocnictwa) 
 • Dane osoby odpowiedzialnej za realizację zdjęć filmowych - imię, nazwisko, seria i nr dowodu osobistego, nr telefonu
 • rodzaj i tytuł produkcji
 • ew. dokumenty potwierdzające rodzaj produkcji
 • termin realizacji: data, godziny
 • opis scen (storyboard / scenopis / scenariusz)
 • środki techniczne
 • zakres prac scenograficznych
 • wielkość ekipy (max. liczba osób)
 • ilość pojazdów w tym prywatnych
 • umieścić dopisek: Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych na potrzeby wykonania umowy udostępnienia parku (link do klauzuli)

Podanie można przesłać pocztą, e-PUAPem, faxem na numer 22 722-65-60, e-mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub złożyć osobiście w sekretariacie KPN, ul. Tetmajera 38, 05-080 Izabelin

Podanie należy złożyć, zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960 Nr 30 poz. 168 z późn. zm.), tak aby zapewnić minimalny czas 14 dni na rozpatrzenie i podjęcie stosownej decyzji przez dyrektora parku. Jeżeli podanie zostanie złożone w krótszym terminie, szczególnie jeżeli jest to mniej niż 5 dni roboczych przed planowanym wydarzeniem, KPN nie daje gwarancji wydania stosownego zezwolenia.

Odpłatność zgodnie z cennikiem (link)

W przypadku poszukiwań lokacji do realizacji zdjęć filmowych należy przesłać nim.:

 • wymagania scenograficzne 
 • opis scen
 • opis spodziewanych prac scenograficznych (jeśli planowane)

Na tej podstawie zostaną wytypowane lokacje, które zostaną okazane. UWAGA! dokumentacja przed realizacyjna może być realizowana wyłącznie w obecności wyznaczonego pracownika KPN


Szczegółowe zasady udostępniania parku dla celów działalności edukacyjnej

ROZDZIAŁ 4
SZCZEGÓŁOWE ZASADY UDOSTĘPNIANIA PARKU DLA CELÓW DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ

1. Obszar parku jest udostępniany dla celów edukacyjnych.

2. Ze względu na stan epidemii działalność edukacyjna może być prowadzona wyłącznie w przestrzeni otwartej tj. na szlakach turystycznych, na ścieżkach edukacyjnych i spacerowych, na polanach wypoczynkowych.

3. W szczególnych wypadkach zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone poza obszarami wymienionymi w pkt 2, wyłącznie przez pracowników parku.

4. Udział w zajęciach edukacyjnych jest możliwy wyłącznie po uzgodnieniu tematu zakresu i terminu zajęć z Centrum Edukacji lub Ośrodkiem Dydaktyczno-Muzealnym.

5. Zajęcia edukacyjne na obszarach wymienionych w pkt 2 mogą być prowadzone samodzielnie przez nauczycieli szkolnych i akademickich, przewodników turystycznych oraz pracowników instytucji i organizacji prowadzących działalność edukacyjną, po uzyskaniu zgody dyrektora parku wydanej na pisemny wniosek złożony do dyrekcji parku z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

6. Organizowanie imprez edukacyjnych wymaga uzyskania pisemnej zgody dyrektora parku.

7. Organizator imprezy edukacyjnej powinien zapewnić udział terenowego przewodnika turystycznego w obsłudze grupy liczącej powyżej 20 osób, jeżeli program imprezy obejmuje zwiedzanie parku narodowego, muzeów, obiektów zabytkowych, w których nie oprowadza przewodnik.Cennik opłat - aktualizacja 31.03.2022 r.

Aneks nr 1
z dnia 31.03.2022 r.
do Zarządzenia nr 15/2020 Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego z dnia 31.07.2020 r.
w sprawie udostępniania Kampinoskiego Parku Narodowego

Cennik opłat za wstęp na niektóre obszary Kampinoskiego Parku Narodowego
oraz za udostępnianie parku lub niektórych jego obszarów


I. Wstęp do parku - bezpłatny

II. Udostępnianie niektórych obiektów i obszarów KPN

1. Imprezy przy wykorzystaniu istniejącego zagospodarowania terenu na polanach wypoczynkowych:
Opaleń, Pociecha, Jakubów, Roztoka, Dąbrowa Leśna, Piaski Królewskie, Posada Łubiec, Posada Sieraków, Zaborów Leśny, Nowa Dąbrowa, Zielona Karczma, Granica i Lipków.
    a) piknikowe, w tym ogniska:
-        grupa do 5 osób                                        24,39 zł + 23% VAT = 30,00 zł
-        grupa do 10 osób                                      45,53 zł + 23% VAT = 56,00 zł
-        grupa od 11 do 20 osób                              65,04 zł + 23% VAT = 80,00 zł
-        grupa od 21 do 50 osób                            101,63 zł + 23% VAT = 125,00 zł
-        grupa od 51 do 100 osób                          170,73 zł + 23% VAT = 210,00 zł
-        grupa od 101 do 500 osób                         284,55 zł + 23% VAT = 350,00 zł
    b) innego typu niż piknikowe np. festyny, spotkania integracyjne, starty rajdów, uroczystości wymagające dodatkowego przystosowania polany (namioty, agregaty prądotwórcze, ustawienie sceny itp.) i/lub wjazdu samochodów, a także imprezy o szacowanej liczbie uczestników przekraczającej 500 osób – cena umowna uzależniona od liczby uczestników i zakresu udostępnienia parku.

2. Rajdy rowerowe, piesze, nordic walking i inne, w tym wymagające przystosowania szlaków turystycznych (oznakowanie tras, organizacja punktów kontrolnych, postojowych, żywieniowych, obsługi technicznej i in., ograniczenie bądź wyłączenie innego ruchu turystycznego na czas trwania rajdu itp.) – cena umowna uzależniona od liczby uczestników i zakresu udostępnienia parku.
Udostępnienie terenu do rajdów o charakterze rywalizacji sportowej, a także każdego liczącego powyżej 500 uczestników dopuszczalne jest tylko w sytuacjach wyjątkowych, związanych z realizacją celów statutowych parku oraz działalnością służącą promocji i rozwojowi turystyki, sportu i wsparciem społeczności lokalnej. Tego typu imprezy wymagają dodatkowych ustaleń, w tym czasowego wyłączenia szlaków z ruchu turystycznego, a uzgodniona oplata musi kompensować ewentualne straty i ryzyko.

3. Wykonywanie zdjęć:
    a) fotograficznych i filmowych amatorskich (na użytek własny, bez przygotowania planu zdjęciowego, wykorzystywania specjalistycznego sprzętu do rejestrowania, w tym oświetlenia, dekoracji, scenografii, aktorów, zwierząt itp.) ze szlaków turystycznych i innych miejsc udostępnionych do ruchu turystycznego (np. parkingi, polany, miejsca pamięci i in.) – bezpłatne
    b) fotograficznych – sesje zdjęciowe (opłata za dzień zdjęciowy) – cena umowna uzależniona od zakresu udostępnienia parku; stawki minimalne:
-        sesje do materiałów o charakterze edukacyjnym i naukowym związane z ochroną przyrody – bezpłatne
-        sesje do prasy informacyjnej / reportażowe – od 100,00 zł + 23% VAT = 123,00 zł / godzina
-        sesje komercyjne (kampanie reklamowe, modelingowe, sesje do czasopism itp.) – od 500,00 zł + 23% VAT = 615,00 zł / dzień
-        sesje inne, w tym ślubne, okolicznościowe, pamiątkowe, rodzinne itp. – od 100,00 zł + 23% VAT = 123,00 zł / godzina
    c) filmowych profesjonalnych / komercyjnych poza szlakami turystycznymi – cena umowna uzależniona od zakresu udostępnienia parku; stawki minimalne (opłata za dzień zdjęciowy):
-        filmy edukacyjne, naukowe i popularno-naukowe związane z ochroną przyrody – od 100,00 zł + 23% VAT = 123,00 zł
-        reportaże, serwisy informacyjne, programy publicystyczne – od 100,00 zł + 23% VAT = 123,00 zł
-        filmiki do publikacji wyłącznie w serwisach społecznościowych niewymagające specjalnego przystosowania terenu na np. YouTube, TikTok, Facebook – od 100,00 zł + 23% VAT = 123,00 zł
-        prace dyplomowe, zaliczeniowe itp. (wymagane potwierdzenie promotora pracy, opiekuna roku lub osoby prowadzącej zajęcia) – od 100,00 zł + 23% VAT = 123,00 zł
-        filmy komercyjne, fabularne, seriale – od 5 000,00 zł + 23% VAT = 6 150,00 zł
-        reklamy, teledyski, programy rozrywkowe i in. – od 10 000,00 zł + 23% VAT = 12 300,00 zł

Opłata za wykonywanie zdjęć filmowych dotyczy każdego dnia obecności ekipy filmowej na gruncie, w tym dni przygotowawczych, dni z pozostawieniem scenografii i innych elementów produkcji na gruncie oraz dni przeznaczonych na uprzątnięcie terenu po zakończeniu zdjęć.

Przed każdą produkcją filmową musi zostać przeprowadzona dokumentacja przedrealizacyjna w obecności upoważnionego pracownika parku.

4. Wykonywanie lotów w strefie EP R12:
    a) bezzałogowym statkiem powietrznym:
wlot w strefę – 100,00 zł + 23% VAT = 123,00 zł / godzina
W przypadku wykonywania zdjęć fotograficznych i filmowych z BSP, ponad opłatę za wlot w strefę EP R12 obowiązują opłaty wskazane w punkcie 3 cennika.
    b) innym statkiem powietrznym, określonym w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie klasyfikacji statków powietrznych – cena umowna uzależniona od rodzaju statku i zakresu udostępnienia
W wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach, z opłaty mogą być zwolnione osoby i instytucje wykonujące loty na rzecz KPN, związane z ochroną przyrody i promocją regionu, loty patrolowe linii energetycznych, loty związane z bezpieczeństwem i obronnością kraju oraz wykonywane w celach niekomercyjnych nad gruntami prywatnymi (za zgodą właściciela).
Z wymogu uzyskania zgody dyrektora parku na loty w strefie EP R12 zwolnione są osoby i instytucje wykonujące loty określone w § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 marca
2019 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące, w tym wykonywane na zlecenie KPN oraz wykonywane w celu udzielania pomocy w przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt.

5. Przejazdy konne po wyznaczonych trasach:
    a) jazda konna wierzchem (opłata od jednego konia):
-        opłata jednodniowa                                24,39 zł + 23% VAT = 30,00 zł
-        opłata tygodniowa                                 48,78 zł + 23% VAT = 60,00 zł
-        opłata miesięczna                                  97,56 zł + 23% VAT = 120,00 zł
-        opłata kwartalna                                  219,51 zł + 23% VAT = 270,00 zł
-        opłata półroczna                                  341,46 zł + 23% VAT = 420,00 zł
-        opłata roczna                                      487,80 zł + 23% VAT= 600,00 zł
Opłaty muszą być wniesione każdorazowo za cały wnioskowany okres czasu. Opłata dotyczy konkretnej liczby dni/miesięcy liczonej od daty podanej w zezwoleniu: opłata tygodniowa – 7 kolejnych dni, miesięczna – 30 kolejnych dni, kwartalna – 90 kolejnych dni, półroczna – 6 kolejnych miesięcy, roczna – 12 kolejnych miesięcy, w ramach bieżącego roku (zezwolenia wydawane są maksymalnie do ostatniego dnia roku).
    b) jednorazowe przejazdy zaprzęgami konnymi (zaprzęg, bryczka, sanie):
-        grupa do 10 osób                                        32,52 zł + 23% VAT = 40,00 zł
-        grupa od 11 do 20 osób                                65,04 zł + 23% VAT = 80,00 zł
-        grupa od 21 do 50 osób                                97,56 zł + 23 % VAT = 120,00 zł
-        grupa od 51 do 100 osób                             243,90 zł + 23% VAT = 300,00 zł
-        grupa od 101 osób                                     406,50 zł + 23% VAT = 500,00 zł
W uzasadnionych sytuacjach, w przypadku wniesienia okresowej opłaty za przejazdy konne wierzchem, zgodnie z punktem a, dopuszcza się możliwość wniesienia opłaty ryczałtowej za okresowe przejazdy zaprzęgami konnymi. Wysokość opłaty w takim wypadku ustalana jest indywidualnie, na zasadach negocjacji i uzależniona od ilości przejazdów oraz wielkości grupy w okresie udostępnienia.    

6. Udostępniane obiektów i obszarów parku poza szlakami turystycznymi do innych celów, w tym nagrywania dźwięków, amatorskiego połowu ryb, wjazdu pojazdem silnikowym na szlaki turystyczne i drogi leśne, przeprowadzenia plenerów malarskich i innych działań artystycznych, działalności handlowej – cena umowna uzależniona od zakresu udostępnienia parku, ustalana indywidualnie.

III. Informacje dodatkowe

1. Z opłat mogą być zwolnione instytucje, organizacje i osoby aktualnie współpracujące
z Kampinoskim Parkiem Narodowym na rzecz jego ochrony lub funkcjonowania.

2. W szczególnych i uzasadnionych przypadkach z opłat mogą być zwolnione także instytucje, organizacje i osoby nie wskazane w punkcie 1.

3. Opłatę należy wnieść najpóźniej dzień roboczy przed rozpoczęciem udostępnienia (terminu obowiązywania zezwolenia).

4. Wystąpienie z podaniem o zezwolenie na realizację zamierzenia związanego z udostępnieniem niektórych obiektów i obszarów KPN jest równoznaczne z deklaracją wniesienia odpowiedniej, zgodnej z cennikiem opłaty. Ewentualna rezygnacja z zamierzenia musi być zgłoszona telefonicznie i pisemnie Dyrekcji KPN, przed jego rozpoczęciem, w godzinach urzędowania parku.

5. Korzystając z udostępnianych obiektów i obszarów KPN należy posiadać ze sobą dokument tożsamości, zezwolenie lub umowę oraz dowód wpłaty zawierający informację, za co opłata została wniesiona, przez kogo, na jaki okres, a także sygnaturę zezwolenia lub umowy zgodnie, z którą opłata została wniesiona.

6. Pracownicy Służby Parku Narodowego mają prawo kontroli w zakresie posiadania zezwoleń i wniesienia opłaty.

Zarządzenie w formacie pdf [link]

Lista przewodników, którzy ukończyli szkolenie przeprowadzone przez Kampinoski Park Narodowy, znajduje się na stronie Warszawskiego Oddziału Przewodników PTTK pod adresem: http://www.wop-pttk.pl/przewodnicy-po-kampinoskim-parku-narodowym.

JAK DOJECHAĆ Z WARSZAWY

Do dyrekcji parku i Centrum Edukacji w Izabelinie

- samochodem

dojazd od strony Bielan i Żoliborza (od granicy Warszawy ok. 10 min. jazdy; ze Śródmieścia ok. 35 min. jazdy)

ul. Wólczyńską do skrzyżowania z Arkuszową, następnie ul. Arkuszową do skrzyżowania z Estrady, dalej ul. 3 Maja przez Mościska, Laski i Izabelin do skrzyżowania z ul. Tetmajera (przy „witaczu” zapraszającym do centrum edukacji). Następnie ok. 750 m prosto.


- transportem publicznym

bezpośredni dojazd autobusem ZTM 210 jadącym z pętli Metro Młociny (ok. 20 min jazdy). Wysiąść należy na przystanku Urząd Gminy w Izabelinie, a następnie dojść ulicą Tetmajera ok. 750 m. Autobusem ZTM L-7 (wyłącznie w dni powszednie, tylko 6 razy dziennie) można dojechać do przystanku Urząd Gminy z Łomianek oraz Ożarowa Mazowieckiego.

Do Muzeum-Miejsce Pamięci Palmiry oraz parkingu i polany rekreacyjnej Pociecha

- samochodem (uwaga, kocie łby!)

dojazd od strony Bielan i Żoliborza (od granicy Warszawy ok. 30 min. jazdy; ze Śródmieścia ok. 50 min. jazdy)

ul. Wólczyńską do skrzyżowania z Arkuszową, następnie ul. Arkuszową do skrzyżowania z Estrady, dalej ul. 3 Maja przez Mościska, Laski, Izabelin i Truskaw,

przy pętli autobusowej w Truskawiu skręcić w prawo w ul. Skibińskiego, następnie tzw. Drogą Palmirską do parkingu w Pociesze lub przy muzeum.

dojazd od strony Łomianek (od granicy Warszawy ok. 25 min. jazdy; ze Śródmieścia ok. 40 min. jazdy)

ul. Marymoncką lub Wybrzeże Gdyńskie do ul. Pułkowej, a następnie ul. Kolejowej przez Łomianki, Dziekanów Leśny, i Nowy Dziekanów (trasa E77), skręcić na skrzyżowaniu w ul. Kusocińskiego, następnie tzw. Drogą Palmirską do parkingu w Pociesze lub przy muzeum.

- transportem publicznym

W okresie od maja do października bezpośredni dojazd do Muzeum okresowym autobusem 800 z przystanku Metro Młociny. Brak możliwości bezpośredniego dojazdu w pozostałych miesiącach. Dojazd autobusem ZTM 210 do pętli w Truskawiu a następnie należy dojść do polany ok. 2 km i do muzeum ok. 4 km. W sezonie

Do Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego w Granicy

- samochodem

dojazd od strony Bemowa i Woli (od granicy Warszawy ok. 40 min. jazdy; ze Śródmieścia ok. 1 godz. jazdy)

ul. Górczewską do ul. Warszawskiej przez Blizne Jasińskiego, Latchorzew, Zielonki, Koczargi, Borzęcin Duży, Zaborów, Zaoborówek, Leszno, gdzie ulica zmienia nazwę na Sochaczewska a następnie Chopina, którą należy jechać przez Grądy, Wiejcę i Kampinos (cały czas drogą nr 580), aż do skrzyżowania w Komorowie, gdzie należy skręcić w prawo (tu znak kierunkowy na ODM w Granicy, przy przystanku) i drogą dojechać do parkingu w Granicy.

 - transportem publicznym

busem przewoźnika Motobuss kursującym na linii Sochaczew-Kampinos-Warszawa, z przystanku Warszawa, Marszałkowska – Sawa do Kampinos, ul. Chopina – park. Podróż busem trwa ok. 1 godz. Następnie dojść niebieskim szlakiem turystycznym do Granicy ok. 3 km.

Autobusem ZTM 719 z przystanku Os. Górczewska do przystanku Leszno, następnie przesiąść się do autobusu przewoźnika PKS Grodzisk Mazowiecki Sp. z o.o. i z przystanku Leszno dojechać do przystanku Kampinos. Podróż autobusami trwa ok. 1 godz. Następnie dojść niebieskim szlakiem turystycznym do Granicy ok. 3 km.

Do parkingu i polany rekreacyjnej Opaleń

 - samochodem

dojazd od strony Bielan i Żoliborza (od granicy Warszawy ok. 2 min. jazdy; ze Śródmieścia ok. 25 min. jazdy)

podobnie jak w przypadku dojazdu do dyrekcji w Izabelinie, tylko na skrzyżowaniu z ul. Estrady należy skręcić w prawo, a następnie za Gościńcem pod Łosiem, przy „witaczu” w ul. Rękopis. Następnie ok. 0,5 km prosto do parkingu.

dojazd od strony Bielan-Młociny (od granicy Warszawy ok. 2 min. jazdy; ze Śródmieścia ok. 30 min. jazdy)

ul. Marymoncką lub Wybrzeże Gdyńskie do ul. Pułkowej, a następnie skręcić w lewo w ul. Dzierżoniowską lub Wóycickiego na wysokości Parku Mlocinskiego. Ul. Wóyciciego, przejechać wzdłuż Cmentarza Północnego, dojechać do skrzyżowania z ul. Wólczyńska, skręcić w prawo a następnie w lewo w ul. Estrady. Przed Gościńcem pod Łosiem, przy „witaczu” skręcić w ul. Rękopis. Następnie ok. 0,5 km prosto do parkingu.

- transportem publicznym

bezpośredni dojazd autobusem ZTM 110 jadącym z pętli Metro Marymont (ok. 20 min jazdy). Wysiąść należy na przystanku Energetyczna, a następnie dojść ulicą Rękopis ok. 0,5 km. Autobusem ZTM L-7 (wyłącznie w dni powszednie, tylko 6 razy dziennie) można dojechać do przystanku Energetyczna z Łomianek oraz Ożarowa Mazowieckiego.

Do parkingu i polany rekreacyjnej Lipków

- samochodem

dojazd od strony Bielan i Żoliborza (od granicy Warszawy ok. 15 min. jazdy; ze Śródmieścia ok. 40 min. jazdy)

ul. Wólczyńską do skrzyżowania z Arkuszową, następnie ul. Arkuszową do skrzyżowania z Estrady, dalej ul. 3 Maja przez Mościska, Laski i Izabelin do skrzyżowania z ul. Fedorowicza (przy Parafii św. Franciszka z Asyżu). Dojechać do pętli w Hornówku i dalej prosto ul. Lipkowską i Jakubowicza, gdzie skręcić w lewo przy Parafii Św. Rocha i dalej ok. 100 m do parkingu.

dojazd od strony Bemowa i Woli (od granicy Warszawy ok. 15 min. jazdy; ze Śródmieścia ok. 35 min. jazdy)

ul. Górczewską do ul. Warszawskiej przez Blizne Jasińskiego i Latchorzew. W Babicach Nowych skręcić w prawo w ul. Okulickiego a następnie przejechać ul. Sienkiewicza przez Stare Babice, dalej ul. Mościckiego i w Lipkowie ul. Jakubowicza, gdzie skręcić w prawo przy Parafii Św. Rocha i dalej ok. 100 m do parkingu.

- transportem publicznym

bezpośredni dojazd autobusem ZTM 714 jadącym z pętli Os. Górczewska (ok. 20 min jazdy). Wysiąść należy na końcowym przystanku Lipków-Muzeum, a następnie dojść ulicą Jakubowicza oraz szlakiem turystycznym ok. 0,5 m. Ponadto autobusem ZTM L18 można dojechać do przystanku Lipków ze Starych Babic. Z przystanku Lipków następnie należy dojść do polany ok. 1 km. Autobusem ZTM L-6 można dojechać do przystanku Lipków-Muzeum ze Starych Babic i Borzęcina. Z przystanku Lipków następnie należy dojść do polany ok. 0,5 km. Do Starych Babic – przystanek Rynek, z kolei można dojechać autobusem ZTM 712 z pętli Metro Młociny (ok. 30 min jazdy) lub 719 z pętli Os. Górczewska (ok. 10 min. jazdy). Autobusem ZTM L-7 (wyłącznie w dni powszednie, tylko 6 razy dziennie) można dojechać do przystanku Lipków z Łomianek oraz Ożarowa Mazowieckiego.

Do parkingu i polany rekreacyjnej Roztoka

- samochodem

dojazd od strony Bemowa i Woli (od granicy Warszawy ok. 35 min. jazdy; ze Śródmieścia ok. 50 min. jazdy)

ul. Górczewską do ul. Warszawskiej przez Blizne Jasińskiego, Latchorzew, Zielonki, Koczargi, Borzęcin Duży, Zaborów i Zaoborówek do Leszna (drogą nr 580), gdzie skręcić w prawo w ul. Partyzantów i drogą nr 579 do Roztoki; parking i punkt gastronomiczny będą widoczne po prawej stronie.

- transportem publicznym

brak bezpośredniego dojazdu. Dojazd autobusem ZTM 719 jadącym z pętli Os. Górczewska (ok. 40 min jazdy). Wysiąść należy na przystanku Leszno, a następnie dojść wzdłuż drogi nr 579 do Roztoki (uwaga, bardzo duży ruch samochodowy) ok. 6 km lub szlakami turystycznymi przez las – żółtym i czerwonym od strony zachodniej względem drogi 579 ok. 8,5 km lub żółtym i zielonym od strony wschodniej względem drogi 579 ok. 9,5 km.

Do Tułowic, Osady Puszczańskiej PTTK w Borku Tułowickim

- samochodem

dojazd od strony Bemowa i Woli (od granicy Warszawy ok. 55 min. jazdy; ze Śródmieścia ok. 1 godz. 10 min. jazdy)

tak jak do ODM w Granicy, tylko w Komorowie należy jechać dalej prosto drogą nr 580, aż do Woli Pasikońskiej, gdzie odbić w prawo na Brochów, omijając Sochaczew. Przejechać prosto przez Strojec, Mokas, Las Wólka Smolarna do Malanowa, gdzie skręcić w prawo w drogę nr 705 i jechać do Tułowic.

dojazd od strony Bielan-Młociny (od granicy Warszawy ok. 50 min. jazdy; ze Śródmieścia ok. 1 godz. 10 min. jazdy)

ul. Marymoncką lub Wybrzeże Gdyńskie do ul. Pułkowej, następnie Kolejowej i Warszawskiej drogą nr 7 do Kazunia Nowego, dalej drogą nr 575 przez Stare Grochale, Gniewniewice, Wilków, Secymin Polski, Kromnów i w Śladowie skręcić w lewo w drogę nr 705 na Sochaczew, dalej przez Las do Wilczy Tułowskich i Tułowic.

- transportem publicznym

brak bezpośredniego dojazdu. Dojazd do Sochaczewa pociągiem Kolei Mazowieckich lub PKP Intercity ze stacji Warszawa Wschodnia lub busem przewoźnika Motobuss kursującym na linii Sochaczew-Kampinos-Warszawa, z przystanku Warszawa, Marszałkowska – Sawa. Przejazd ok. 1 godz. Z Sochaczewa należy się przesiąść do autobusu PKS Grodzisk Mazowiecki i wysiąść na przystanku Tułowice (ok. 30 min jazdy). Dalej pieszo ok. 200 m na północ w stronę Borku Tułowickiego.

Na organizację imprez, rajdów, zlotów itp., a także ognisk na polanach wypoczynkowych konieczne jest pisemne zezwolenie dyrektora parku.

FORMALNOŚCI WYMAGANE W CELU UZYSKANIA ZEZWOLENIA NA ORGANIZACJĘ IMPREZ NA TERENIE KPN:

Należy napisać podanie do dyrektora parku z prośbą o udostępnienie terenu.
W podaniu należy podać:

 • nazwę miejsca,
 • maksymalną liczbę osób biorących udział w imprezie,
 • dane kontaktowe (telefon, fax i/lub adres e-mail) do osoby odpowiedzialnej,
 • datę i godziny przeprowadzenia imprezy (uwaga, czas udostępnienia obszaru parku obejmuje także czas potrzebny na przygotowanie terenu przed wydarzeniem oraz czas potrzebny na uprzątniecie terenu po imprezie),
 • cel spotkania (piknik, ognisko, grill itp.),
 • wszelkie inne szczególne warunki do zezwolenia, jak np. rozstawienie namiotów, montaż dodatkowych toalet lub kontenerów na śmieci, instalacja urządzeń zabawowych i in. (w wyjątkowych przypadkach, podając uzasadnienie),
 • wskazanie czy potrzebna jest faktura - jeżeli tak to dane do faktury, w tym adres pocztowy i NIP,
 • umieścić dopisek: Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych na potrzeby wykonania umowy udostępnienia parku.
KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca przetwarzania danych osobowych na potrzeby wykonania umowy udostępnienia parku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 informujemy, że:
 1. administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest Kampinoski Park Narodowy, z siedzibą w Izabelinie, ul Tetmajera 38;
 2. w Kampinoskim Parku Narodowym wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (iod@kampinoski-pn.gov.pl);
 3. Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia umowy na udostępnianie parku;
 4. odbiorcą Pani(a) danych osobowych są: Pani(a) dane nie będą przekazywane innym podmiotom;
 5. Pani(a) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 6. Pani(a) dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat;
 7. posiada Pani(-) prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. posiada Pani(-) prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uzna Pani(-), że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 9. podanie przez Panią(a) danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niewydanie zgody na udostępnianie parku;
 10. przetwarzanie podanych przez Panią(a) danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie można przesłać pocztą, faxem na numer 22 722-65-60, e-mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub złożyć osobiście w sekretariacie KPN, ul. Tetmajera 38, 05-080 Izabelin.

Podanie należy złożyć, zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960 Nr 30 poz. 168), tak aby zapewnić minimalny czas 14 dni na rozpatrzenie i podjęcie stosownej decyzji przez dyrektora parku. Jeżeli podanie zostanie złożone w krótszym terminie, szczególnie jeżeli jest to mniej niż 5 dni roboczych przed planowanym wydarzeniem, KPN nie daje gwarancji uzyskania stosownego zezwolenia.

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość odwołania zaplanowanej imprezy oraz zwrotu wpłaconej kwoty, pod warunkiem wcześniejszego poinformowania telefonicznego oraz pisemnego (może być e-mail), co najmniej 1 dzień roboczy przed planowaną imprezą, pod tel. 22 722-60-21 wew. 2, ew. 325 lub 326, w godzinach pracy parku. Proszę mieć na uwadze, że nie ma możliwości anulowania obciążenia w przypadku zgłoszenia o nieodbyciu się zamierzenia, po wskazanym w zezwoleniu terminie udostępnienia.

UWAGA! Przed złożeniem podania należy sprawdzić telefonicznie dostępność polan i dokonać rezerwacjitel. 22 722-60-01 lub 722-60-21 wew. 2, ew. 325, 326 lub 374.

Udostępnienie polan jest odpłatne, według stawek określonych w aktualnym regulaminie [CENNIK].

Opłaty nie obejmują kosztu drewna ani przygotowania ogniska - dotyczą jedynie udostępnienia terenu. Zapewnienie drewna i przygotowanie ogniska leży po stronie organizatora imprezy.

Formalności w celu uzyskania zgody na lot dronem w strefie EP R12

Należy napisać podanie do dyrektora parku z prosba o wydanie zgody na lot dronem. W podaniu należy podać:
- datę i godziny wykonywania lotów
- lokalizację
- dane operatora / pilota (imie i nazwisko, numer identyfikacyjny pilota, nr rejestracyjny operatora)
- rodzaj statku powietrznego
- wysokość lotu
- cel i uzasadnienie
- wskazanie czy potrzebna jest faktura - jeżeli tak to - dane do faktury, w tym NIP
- umiescic dopisek: Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych na potrzeby wykonania umowy udostępnienia parku.

Podanie można przesłać pocztą, faxem na numer 22 722-65-60, e-mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub złożyć osobiście w sekretariacie KPN, ul. Tetmajera 38, 05-080 Izabelin.

Podanie należy złożyć, zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960 Nr 30 poz. 168), tak aby zapewnić minimalny czas 14 dni na rozpatrzenie i podjęcie stosownej decyzji przez dyrektora parku. Jeżeli podanie zostanie złożone w krótszym terminie, szczególnie jeżeli jest to mniej niż 5 dni roboczych przed planowanym wydarzeniem, KPN nie daje gwarancji uzyskania stosownego zezwolenia.

Adresy przydatne odwiedzającym park i okolice

Wypożyczalnie rowerów i nart

Wypożyczalnia rowerów Kampinos Bike Mieczysław Falaciński
ul. Kusocińskiego 25
05-152 Palmiry
tel. 603 899 198 lub 603 774 975
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
kampinosbike.pl

Cozmo Bike
ul. 3 Maja 84
05-080 Izabelin
tel: 606 374 730 lub 500 126 156
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
https://cozmobike.pl/content/wypozyczalnia-rowerow.html

Food Bike Truskaw – Wypożyczalnia & Grill Bar
3 Maja 235
05-080 Truskaw
tel. 517 143 924
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.facebook.com/rowerowytruskaw

Stajnia Rowerowa
ul. Jacka Decowskiego 4
05-082 Latchorzew
tel. 22 230 22 07 lub 570 637 510
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.stajniarowerowa.pl

Julinek Park - wypożyczalnia sprzętu sportowego
Julinek 1
05-084 Leszno
tel. 22 611 61 09
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.julinek.com.pl/pl-wypozyczalnia-sprzetu-sportowego

Biegówki na Młocinach
ul. Żubrowa 15a
01-978 Warszawa
tel. 882 983 139
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.facebook.com/BiegowkiNaMlocinach

Noclegi

B&B Julinek Park
Julinek 1
05-084 Leszno
tel. 22 611 61 16 lub 781 810 037
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.bbjulinek.pl

Dwór Strzyżew
Kampinos, Strzyżew Parcele 17
tel. 537-739-591
www.strzyzew.pl

Hotel Stawisko Klaudyn
ul. Plut. Ciećwierza 14
05-080 Klaudyn
tel. 728 324 927
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.stawisko.com.pl

Hotel Zielonki
ul. Warszawska 372
05-082 Zielonki-Parcela
tel. 22 722 99 52 lub 602 320 409
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.hotelzielonki.pl

Splendor Hotel i Restauracja
ul. Warszawska 197e
05-082 Babice Nowe
tel. 22 350 47 70 lub 575 354 770
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.hotelsplendor.com.pl

Hedera Hotel i Restauracja
ul. Warszawska 344
05-082 Stare Babice
tel. 22 722 91 87
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.hotelhedera.pl

Osada Puszczańska Tułowice
Tułowice 48
05-088 Brochów
tel. 888 063 905 lub 22 551 98 50
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.osadapuszczanska.pl

Ośrodek Szkolenia Wolontariuszy Chorągwi Stołecznej ZHP w Starej Dąbrowie
Stara Dąbrowa 17
05-155 Leoncin
tel. 883 591 450
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.staradabrowa.stoleczna.zhp.pl

Hotel u Witaszka
ul. W. Lercha 5
05-152 Czosnów
tel. 22 785 02 02 lub 728 487 210
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.uwitaszka.pl

Wyspa Kampinos
Wólka Smolana 34a
05-088 Brochów
tel. 501 442 002
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.wyspakampinos.pl

Moto Przystań
Plecewice 78
05-088 Brochów
tel. 512 190 022 lub 534 103 450
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.motoprzystan.pl

Pałac pod Kampinosem
ul. Fabryczna 1
05-084 Leszno
tel. 22 725 67 00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.palacpodkampinosem.pl

Chamedafne Guesthouse
Górki 5A
05-088 Brochów
tel. 518 240 640
www.facebook.com/ChamedafneGuestHouse

Baza Baranówka
ul. Spokojna 45
05-152 Czosnów
tel. 534 934 274
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.bazabaranowka.pl

Zdrowisko
Brzozówka 52
05-152 Czosnów
tel. 509 152 059
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.zdrowisko.com.pl

Restauracje

Bar Hanka Halina Szpuda
Roztoka
tel. 22 796-24-13

Pizzeria Fiorentina
Izabelin, ul. Sienkiewicza 1
tel. 22 722-71-43
www.fiorentina.pl

Restauracja Syta
Izabelin, 3 Maja 66
tel. 510 132 157
www.facebook.com/restauracjasyta

Pizza Loreto
Mościska, ul. 3 Maja 29
tel. 22 424-57-57
www.pizzerialoreto.pl

Karczma w Janowie
Janów, ul. Andersa 74
tel. 22 752-93-83, 668-766-328
www.karczmawjanowie.pl

Przepis na kompot
Sochaczew, Żelazowa Wola 14
tel. 22 863-21-68
www.przepisnakompot.pl

Dwór Strzyżew
Kampinos, Strzyżew Parcele 17
tel. 537-739-591
www.strzyzew.pl

Gospopda Kampinówka
ul. Tetmajera 38, Izabelin (Obok Dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego)
tel. 22 721 07 73

Gościniec pod Łosiem
Mościska ul. Jodłowa 1 (wejście od ul. Estrady)
www.gosciniecpodlosiem.pl

Karczma Biesisko
ul. Sierakowska 55, Izabelin
www.karczmabiesisko.com.pl

Restauracja Dziupla
ul. Falińskiego 6a, Truskaw
http://www.restauracja-dziupla.pl/

Restauracja Bartek
ul. 3 Maja 48, Laski
www.restauracjabartek.pl

Bar Restauracyjny Kamrat
ul.Ogrodnicza 9 Babice Nowe
www.oit.pl/restauracjakamrat

Restauracja Sarenka
ul. Partyzantów 16, Leoncin

Restauracja Leśna
ul. Leśna 2, Leszno

Karczna Pod Dębem
Ul. Kolejowa 402, Dziekanów Nowy
www.karczma.oit.pl

Fat & Bike Truskaw - Wypożyczalnia & Grill Bar
3 Maja 210
05-080 Truskaw
tel. 517 143 924
www.facebook.com/rowerowytruskaw

Inne

Wioska Indiańska
KAMPINOS za boiskiem sportowym, przy trasie Warszawa- Żelazowa Wola,
tel. 698 551 115, 607 251 211

Wypożyczalnia kajaków, organizacja spływów kajakowych
Moto Przystań
Plecewice 78
05-088 Brochów
tel. 503 721 850, 512 190 022
www.motoprzystan.pl/splywy

Do turystycznych atrakcji Kampinoskiego Parku Narodowego należą:

- krajobraz kontrastujących ze sobą wydm i bagien, podkreślony przez różnicowaną i bogatą szatę roślinną. Są to szlaki na pograniczu Karpackich Gór i Pożarów, w okolicy Dębu Kobendzy w obszarze ochrony ścisłej Krzywa Góra,

- puszczański charakter niektórych fragmentów lasu z powalonymi drzewami i obszary ochrony ścisłej - Sieraków, Granica, Krzywa Góra, Nart,

- zabytkowe drzewa będące w większości pomnikami przyrody; niektóre z nich mają indywidualne nazwy związane z wydarzeniami historycznymi lub konkretnymi osobami np. Sosna Powstańców, Dąb Kobendzy,- miejsca pamięci narodowej: mogiły powstańcze z 1863 r. (Kampinos. Zaborów Leśny), cmentarze i mogiły oraz pomniki poległych we wrześniu 1939 r. (Brochów, Granica, Kiełpin, Laski, Leoncin, Leszno, Stare Babice, Trojanów, Tułowice, Witkowice, Zaborów oraz pojedyncze mogiły wśród lasów), miejsca martyrologii z czasów II wojny światowej (Kampinos, Palmiry, Nadłuże, Opaleń, Śladów, Zaborów) mogiły i cmentarze partyzanckie z 1944 r. (Laski, Wiersze),zabytki architektury znajdujące się w otulinie Parku: kościoły w Zaborowie, Lesznie i Brochowie, dwory i pałace w Kampinosie, Zaborowie i Tułowicach.

W otulinie Parku na uwagę zasługuje Muzeum Kolei Wąskotorowej oraz Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą w Sochaczewie oraz dworek, pałac i dom urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli.

W bliskim sąsiedztwie Puszczy, w gminach Czosnów, Kampinos i Leszno funkcjonuje 6 gospodarstw agroturystycznych.

Propozycje urozmaiconych wycieczek znajdą Państwo w broszurach turystycznych wydanych przez KPN. Dotychczas ukazały się się informatory: po Granicy i okolicach oraz Zaborowie Leśnym i okolicach. Zachęcamy do pobierania publikacji dostępnych w formie elektronicznej:

http://kampinoski-pn.gov.pl/do-sciagniecia/file/104-turystyka-skrajem-puszczy-z-korzyscia-dla-przyrody-informator-turystyczny-granica-i-okolice

http://kampinoski-pn.gov.pl/do-sciagniecia/file/168-turystyka-w-sercu-puszczy-informator-zaborow-lesny-i-okolice

b_200_150_16777215_00___images_turystyka_turyst_01.JPG

Teren Kampinoskiego Parku Narodowego udostępniany jest w celach naukowych, edukacyjnych, kulturowych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych w sposób, który nie wpłynie negatywnie na przyrodę parku. Poprzez udostępnianie rozumie się umożliwianie fotografowania lub filmowania w celach zarobkowych oraz korzystania z zasobów, tworów i składników przyrody w wyżej wymienionych celach.

W Kampinoskim Parku Narodowym możliwa jest do uprawiania turystyka piesza, rowerowa, narciarstwo biegowe oraz jazda konna wierzchem. Rowerem można poruszać się po szlakach pieszych jednak należy pamiętać o tym, że piesi mają pierwszeństwo. Dla strudzonych wędrowców przygotowano na szlakach turystycznych przygotowano miejsca wypoczynku gdzie można spożyć posiłek, schronić się przed deszczem lub słońcem.

Na terenie parku istnieje 12 polan wypoczynkowych, na których możliwe jest organizowanie pikników. Z uwagi na to, że Kampinoski Park Narodowym jest silnie narażony na pożary, każde użycie ognia wymaga uzyskania zgody dyrektora parku. Polany są wyposażone w wiaty, ławki, ławy. Na polanach Jakubów oraz Lipków są też place zabaw dla dzieci.

Polany wypoczynkowe
Polany wypoczynkowe
Polana Opaleń
Polana Opaleń
Polana Roztoka
Polana Roztoka
Polana Lipków
Polana Lipków

Ruch pojazdów silnikowych (samochody, quady, motocykle, i.in.) dopuszczony jest wyłącznie po drogach publicznych. Przyjeżdżając do parku samochodem należy go pozostawić na wyznaczonym parkingu. Są to parkingi niestrzeżone.

Ze względu na naturalne utrudnienia terenowe np. piaszczyste lub grząskie fragmenty szlaków turystyka terenowa nie jest polecana osobom niepełnosprawnym na wózkach inwalidzkich. Możemy natomiast polecić ścieżkę dydaktyczną z Izabelina, rozpoczynającą się na polanie Jakubów przy dyrekcji parku, do Leśnego Ogródka Botanicznego w Laskach.

Do problemów wynikających z użytkowania turystycznego parku należą:

 • zaśmiecanie szlaków turystycznych, parkingów i polan rekreacyjnych,
 • niszczenie infrastruktury turystycznej, tablic informacyjnych i urzędowych,
 • schodzenie ze szlaków turystycznych,
 • rozjeżdżanie wydm przez rowerzystów,
 • niszczenie dróg przez uprawiających turystykę konną,
 • niszczenie poboczy dróg przez turystów zmotoryzowanych.

 

Zasady dla turystów, o których należy bezwzględnie pamiętać:

 • uprawianie turystyki pieszej, rowerowej i narciarskiej dozwolone jest wyłącznie wyznaczonymi szlakami tylko w porze dziennej (od wschodu do zachodu słońca);
 • uprawianie turystyki konnej, biwakowanie, organizacja imprez zbiorowych (rajdy, zloty, złazy, itp. powyżej 20 osób), wykorzystywanie parku do celów edukacyjnych, naukowych, twórczości kulturalnej (malarstwo, fotografia, film, itp.), a także udostępnianie terenu na działalność handlową i usługową wymaga uzyskania stosownego zezwolenia w dyrekcji parku.

Szlaki turystyczne Puszczy Kampinoskiej

 

Szlaki znakowane pozwalają na zwiedzanie najładniejszych fragmentów Puszczy Kampinoskiej. Do dyspozycji jest około 360 km znakowanych pieszych szlaków turystycznych oraz 200 km szlaków rowerowych. Szlaki piesze uwzględniają pasowy układ Puszczy Kampinoskiej. Równoleżnikowo prowadzone są tzw. szlaki główne np. czerwony prowadzący od Dziekanowa Leśnego do Brochowa i łączący najbardziej atrakcyjne miejsca Parku, ukazując wszystkie typy i rodzaje krajobrazu. Na północnym i południowym pasie wydmowym przebiega szlak niebieski i zielony. Trzy szlaki równoleżnikowe łączą przystanki autobusów miejskich na granicach Warszawy z trzema miejscowościami w zachodniej części rejonu, gdzie znajdują się wartościowe zabytki architektoniczne - w Brochowie, Kampinosie i Żelazowej Woli. Kilka szlaków spełnia rolę tras łącznikowych wiodących od punktów wyjściowych w kierunku szlaków równoleżnikowych np. żółty z Wólki Węglowej, żółty z Nowin, czarny z Dąbrowy Leśnej. Część szlaków w rejonie położonym najbliżej Warszawy spełnia rolę tras przechadzkowych np. czerwony z Wólki Węglowej do Izabelina. Szlaki umożliwiają dowolne kombinacje tras wycieczkowych.

Szlaki dla pieszych w KPN znakuje się podobnie jak na terenie całej Polski: malowane farbą znaki maja kształt prostokąta składającego się z trzech pasków, z których dwa zewnętrzne są zawsze białe, a środkowy (wyznaczający kolor szlaku) ma barwę czerwona, niebieską, zielona, czarną lub żółta. Przyjęto zasadę, że znaki umieszcza się, co ok. 100 m. a na drogach wybitnych i prostych, którymi szlak wiedzie na dłuższym odcinku, nawet nieco rzadziej. Gęściej znaki są rozmieszczane przy skrzyżowaniach dróg i na krętych odcinkach ścieżek. Znaki szlaku turystycznego maja służyć za pomoc w wędrówce. Nie będą jednak prowadzić turysty za rękę. W czasie wycieczki należy pamiętać, że przeoczenie znaku wskazującego zmianę kierunku może spowodować zabłądzenie. Niejeden znak mogą zakryć bujnie rozwijające się liście drzew i krzewów. Szlak łatwy do przebycia w pełni dnia może stać się mylny przy wędrówce nocą, gdy znaki znikną w ciemności, lub w zimie, gdy dróżki w lesie przykryje śnieg. Mokry śnieg potrafi również zalepić znaki na drzewach.
Koszty znakowania oraz wykonywania i ustawiania drogowskazów turystycznych ponosi Dyrekcja Kampinoskiego Parku Narodowego. Tu też należy zgłaszać zaobserwowane zniszczenia lub braki w oznakowaniu szlaków, najlepiej pisemnie.
Na kampinoskich szlakach nie ma bufetów i restauracji. Dlatego należy pamiętać o zabieraniu żywności, w zimie termosu z ciepłą herbatą, a w lecie napojów chłodzących i gaszących pragnienie.

 


Szlaki turystyczne piesze

 Główny Szlak Puszczy Kampinoskiej - czerwony

Główny Szlak Puszczy Kampinoskiej


Dziekanów Leśny - Brochów - 55,8 km - znaki czerwone

Szlak o znaczeniu ponadregionalnym, wiedzie przez cały Kampinoski Park Narodowy ze wschodu na zachód. Na trasie wszystkie charakterystyczne typy krajobrazu Puszczy, z wyjątkowo efektownymi odcinkami na pograniczu wydm i bagien. Bardzo dużo lasu z fragmentami starodrzewu, zwłaszcza w dwóch największych obszarach ochrony ścisłej: "Sieraków" i "Krzywa Góra". Wczesnośredniowieczne grodzisko "Zamczysko" i kilkusetletni Dąb Profesora Kobendzy. Słynna Sosna Powstańców 1863 r., pamiątki z okresu II wojny światowej: cmentarz-mauzoleum Palmiry i cmentarz partyzancki w Wierszach. W Brochowie obronny kościół renesansowy z XVI w., a w Tułowicach szlachecki dwór klasycystyczny z ok. 1800 r.
Na przebycie całego szlaku potrzeba, co najmniej dwóch dni. Przenocować można we własnym namiocie na polu biwakowym w Roztoce albo w całorocznym schronisku młodzieżowym PTSM we wsi Łubiec (20 min. drogi od szlaku). Z Roztoki można też podjechać autobusem do Julinka koło Leszna, gdzie działa hotel o standardzie turystycznym. Korzystając ze szlaków łącznikowych można podzielić trasę na kilka wycieczek jednodniowych i przebyć ją na raty.
Trasa interesująca przez cały rok, najpiękniejsza wczesną wiosną, kolorową jesienią, śnieżną zimą. Szlak jest przydatny dla turystyki rowerowej, zimą narciarskiej, lecz przede wszystkim jest przeznaczony dla pieszych.

0,0 km  Dziekanów Leśny
0,7 km  Uroczysko Szczukówek, uroczysko Młynisko
0,5 km  Mogilny Mostek
5,5 km  Cmentarz Palmiry - muzeum pamięci narodowej
9,4 km  Ćwikowa Góra
10,3 km uroczysko Karczmisko, Warszawska Droga
15,4 km Wiersze, cmentarz, partyzancki
17,0 km Pod Wierszami
20,3 km Roztoka
23,5 km Posada Łubiec
25,2 km Karpaty
26,6 km Zamczysko, grodzisko średniowieczne
28,8 km Górki, Sosna Powstańców 1863 r.
34,5 km Posada Cisowe
35,2 km Demboskie Góry
38,0 km Dąb Kobendzy (obszar ochrony ścisłej "Krzywa Góra")
39,7 km Leśniczówka Krzywa Góra
44,3 km Famułki Królewskie, obszar ochrony ścisłej "Czapliniec"
50,8 km Tułowice, Osada Puszczańska PTTK (sezonowo).
55,8 km Brochów

Północny Szlak Leśny im. Teofila Lenartowicza - niebieski

 Północny Szlak Leśny im. Teofila Lenartowicza

Śladów - Janówek - 39,6 km - znaki niebieskie

Na odcinku do Cybulic Dużych szlak o znaczeniu ponadregionalnym. Nosi imię "lirnika mazowieckiego", poety Teofila Lenartowicza (1822--1893), który w młodości wędrował po Puszczy Kampinoskiej. Zaczyna się na brzegu Wisły w Śladowie, dokąd można przeprawić się przez rzekę łodzią z Czerwińska. Po kilku kilometrach wędrówki przez taras zalewowy wkracza w bory sosnowe północnego pasa wydmowego, które nadają charakter najładniejszemu odcinkowi trasy. Aż do Cybulic Dużych leśnymi drogami i ścieżkami. Pod Górkami i Starą Dąbrową przez porośnięty częściowo starodrzewem potężny zespół piaszczystych wydm śródlądowych, jakich nie ma nigdzie indziej w Polsce. Za Cybulicami polnymi drogami do następnego kompleksu lasów Parku. Uwaga: na wschód od Cybulic rozważane jest przeniesienie szlaku na trasę bardziej malowniczą, omijającą wieś Czeczotki.
Po telefonicznym uzgodnieniu można po drodze zanocować w budynku szkoły instruktorów ZHP w Starej Dąbrowie lub rozstawić obok niego namiot.
Szlak na każdą porę roku dla pieszych, zimą przyjemna trasa dla turystów na nartach śladowych. Kolarzom zaleca się raczej korzystanie z zielono oznakowanego szlaku kolarskiego, również łączącego Kromnów z Cybulicami Dużymi i Janówkiem.

0,0 km  Śladów, brzeg Wisły
6,0 km  Kromnów, Kurlancka Góra
10,8 km Piaski Królewskie
15,8 km Posada Cisowe
19,0 km Górki (Wilkowska Góra)
23,6 km Stara Dąbrowa środek ZHP
28,2 km Jakubowszczyzna
30,4 km CybuliceDuże
32,6 km Czeczotki
37,5 km Małocice
39,6 km Janówek

Północny Szlak Krawędziowy - zielony

 Północny Szlak Krawędziowy

Tułowice-Modlin, PKP - 41,0 km - znaki zielone

Wzdłuż północnych granic Kampinoskiego Parku Narodowego, malowniczymi drogami leśnymi, a od Nowych Grochal przez kampinoskie Powiśle, nad brzegami Wisły do Modlina. Dwa fascynujące rodzaje pejzażu Parku i jego otuliny. W części leśnej zabytkowe Poleskie Dęby i dwa obszary ochrony ścisłej: ‘czarna Woda’ i „Rybitew”. Nad Wisłą ornitologiczne rezerwaty przyrody; „Wikliny Wiślane”, „Zakole Zakroczymskie” i „Kępy Kazańskie”. Obok Kazunia potężne Topole Napoleońskie w rezerwacie „Ruska Kępa”.

0,0 km Tułowice, PKS
1,9 km Wilcze Tułowskie
6,5 km Kurlancka Góra koło Kromnowa
10,8 km Piaski, PKS
13,0 km Piaski Królewskie
18,8 km uroczysko Denny Las, Poleskie Dęby
20,4 km Wilków , leśniczówka, obszar ochrony ścisłej „Czarna Woda „
23,3 km Teofile, las
23,5 km obszar ochrony ścisłej „Rybitew”
28,5 km Grochale Nowe, PKS
30,0 km Grochale Nowe, brzeg Wisły, rez. „Wikliny Wiślane”,
36,2 km Kazuń Nowy, PKS
41,0 km Modlin, PKP

Południowy Szlak Leśny - zielony

Południowy Szlak Leśny


Żelazowa Wola - Dziekanów Leśny - 56,1 km " znaki zielone

Szlak znaczenia ponadregionalnego, o wyjątkowych walorach krajobrazowych i krajoznawczych, przebiegający od domu urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli przez Puszczę Kampinoską do granic Warszawy. Na trasie można zobaczyć wszystko, co najbardziej wartościowe w Kampinoskim Parku Narodowym. Różnorodny krajobraz: tereny rolnicze wokół Żelazowej Woli, łąki na torfowiskach dziczejące dzięki ochronie rezerwatowej, liściaste lasy bagienne, wyniosłe wydmy ze starym borem sosnowym, liczne i okazałe drzewa-pomniki przyrody i historii, obszary ochrony ścisłej, mateczniki dzikich zwierząt puszczańskich. W Granicy interesujący ośrodek dydaktyczno-muzealny KPN, pod Zaborowem Leśnym powstańcza mogiła z 1863 r., w Pocieszę mogiła żołnierzy Armii Krajowej.
Szlak przydatny dla wędrówki pieszej i zimą narciarskiej, do turystyki kolarskiej raczej się nie nadaje. Najładniej tu wiosną i latem. Trasa na dwa dni; we własnym namiocie można zanocować na polu biwakowym w Roztoce lub dojechać z Roztoki autobusem (5 min.) do Julinka koło Leszna, gdzie jest hotel klasy turystycznej.

0,0 km Żelazowa Wola, muzeum Chopina
5,7 km wieś Pindal, granica KPN
8,0 km Borowa Góra koło Lasocina
9,7 km Izabelin Leśny
13,5 km Dąb Powstańców 1863 r. koło Bielin
17,3 km Granica
17,8 km Granica, ośrodek dydaktyczno-muzealny KPN
18,8 km rez. "Granica"
25,4 km Górki, Sosna Powstańców 1863 r.
29,2 km Babska Górka
33,0 km Roztoka
35,5 km Wierszowska Droga pod Dębową Górą
37,2 km Ławska Góra
41,4 km Wyględy Górne - uroczysko Kalisko
43,8 km Zaborów Leśny
44,6 km Mogiła Powstańców 1863 r.
47,1 km Karczmisko
48,1 km Ćwikowa Góra
49,4 km Pociecha, Krzyż Jerzyków
52,7 km Stary Dąb w Posadzie Sieraków
54,2 km uroczysko Na Miny
55,4 km uroczysko Szczukówek
56,1 km Dziekanów Leśny

Południowy Szlak Krawędziowy - niebieski

Południowy Szlak Krawędziowy


Dąbrowa Leśna - Kampinos - 49,8 km - znaki niebieskie

Bardzo atrakcyjna trasa o ponadregionalnym znaczeniu, wzdłuż południowych obrzeży Kampinoskiego Parku Narodowego od granic Warszawy do najważniejszych miejsc kampinoskiej turystyki " puszczańskiego muzeum w Granicy i wsi Kampinos, "stolicy" Puszczy. Wiele fragmentów krajobrazu dużej urody, np. bagienne łąki w okolicach Zaborowa Leśnego i Kampinosu, lasy koło Zaborowa i Leszna. W rezerwacie "Nart" najstarszy w KPN zwarty drzewostan w wieku ponad 200 lat. Liczne pomniki przyrody, leśny ogródek botaniczny w Laskach, wczesnośredniowieczne grodzisko w Zamczysku, miejsca pamięci narodowej i zabytki w Lipkowie, Zaborowie, Lesznie i Kampinosie.
Szlak dla pieszych, godny poznania o każdej porze roku, najładniejszy jednak na przełomie przedwiośnia i wiosny oraz barwną jesienią.
Trasę można podzielić na kilka odcinków jednodniowych, korzystając z dojazdów autobusem do punktów etapowych (Lipków, Zaborów, Leszno, Kampinos). Zanocować można tylko w hotelu w Julinku koło Leszna.

0,0 km Dąbrowa Leśna
1,1 km Przedłużę
2,7 km uroczysko Łuża
4,5 km Góra Ojca
6,5 km Laski, ogródek leśny KPN
9,8 km Lipków
14,3 km Mały Truskaw
17,4 km Zaborów Leśny, leśniczówka, uroczysko Kalisko
19,8 km Wyględy Górne
23,6 km Zaborów
27,4 km uroczysko Zielona Karczma
32,6 km Leszno
38,3 km "Karpaty", obszar ochrony ścisłej
39,7 km "Zamczysko", obszar ochrony ścisłej, grodzisko
42,9 km "Nart", obszar ochrony ścisłej
44,9 km rez. "Granica"
45,9 km Granica, ośrodek dydaktyczno-muzealny KPN
46,4 km Granica
49,8 km Kampinos
 

Szlak im. Powstańców Warszawskich - żółty

Szlak im. Powstańców Warszawskich

Leszno - Wiersze - Truskaw - 19,5 km - znaki żółte

Wycieczka przez miejscowości i miejsca związane z polskimi powstaniami narodowymi i partyzantką. Jedna z najpopularniejszych jednodniowych tras warszawiaków. Zmienny krajobraz, wysokie wydmy, lasy o różnorodnym charakterze. Szlak interesujący o każdej porze roku, najładniejszy jesienią i śnieżną zimą. Dla turystów pieszych, przy ośnieżeniu także dla narciarzy na nartach śladowych. Dla rowerzystów tylko na odcinku do Wierszy.

0,0 km Leszno
4,4 km Rózin, "Debły", obszar ochrony ścisłej
7,4 km Wierszowska Droga
8,7 km Pod Wierszami, Wiersze, kościół
11,2 km Wiersze, cmentarz partyzancki, uroczysko Mosionka
14,7 km Mogiła Powstańców 1863 r.
15,5 km Zaborów Leśny, Truskawska Droga
18,8 km Truskaw, początek wsi
19,5 km Truskaw, centrum


Szlak im. Aleksandra Janowskiego - żółty

Szlak im. Aleksandra Janowskiego


Leoncin - Stara Dąbrowa - Leszno - znaki żółte, pieszo - ok. 21 km


Jest to szlak o znaczeniu ponadregionalnym, jeden z najbardziej reprezentatywnych dla Kampinoskiego Parku Narodowego. Jest to także wycieczka do Ľródeł zorganizowanej polskiej turystyki nizinnej. Tutaj właśnie się zaczęła w 907 r. I choć tamta, pierwsza wycieczka sprzed stu lat zaledwie dotknęła skraju Puszczy, nie wnikając zanadto w jej głąb, to zaczynający się w Leoncinie znakowany szlak turystyczny został nazwany imieniem głównego jej organizatora, Aleksandra Janowskiego (1866-1944), współzałożyciela Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego i pioniera krajoznawstwa w dzisiejszym tego słowa znaczeniu. Na jego grobowcu w Alei Zasłużonych na Powązkach wyryty jest symboliczny zarys drogi.
Trasa ta jest szczególnie interesująca, dlatego, że szlak przebiega południkowe przez wszystkie strefy puszczańskie: taras zalewowy, pasy wydmowe, bagienne i taras wysoki. Daje to możliwość ujrzenia w czasie jednej wędrówki wszystkich typów krajobrazu Kampinoskiego Parku Narodowego. Turyści o zainteresowaniach przyrodniczych znajdą tu niemal wszystko, co godne uwagi w Puszczy. Przy szlaku znajduje się aż pięć obszarów ochrony ścisłej: "Czarna Woda" z lasami łęgowymi i dąbrową świetlistą, "Rybitew" z lasami mieszanymi i grądami, "Wilków" ze starodrzewami sosnowymi, "Biel" z torfowiskami niskimi i przejściowymi, "Żurawiowe" z bagiennymi olsami i łanami zawilców na grądach. Ma się tutaj niemałe szansę spotkania oko w oko z potężnymi łosiami lub dzikami, zwinnymi kunami leśnymi, tajemniczymi czarnymi bocianami i królewskimi żurawiami. Jest to trasa sympatyczna o każdej porze roku, przydatna szczególnie dla pieszych. Da się nią przejechać zwykłym rowerem turystycznym (chociaż będą fragmenty nieco uciążliwe). Przy dobrym śniegu warto tędy wędrować na nartach biegowych. W Starej Dąbrowie, zwłaszcza poza sezonem wakacyjnym, można zanocować i zjeść obiad w budynku harcerskiej Chorągwianej Szkoły Instruktorów (koniecznie po uprzedniej rezerwacji telefonicznej: (0-22) 621 65 14). Choć trasa ma około 20 km długości, w praktyce może okazać się dłuższa, ze względu na bardzo ciekawe wypady boczne w obszarach ochrony ścisłej.0,0 km Leoncin
2,2 km Teofile, granica KPN
7,0 km ur. Bielą
8,3 km Stara Dąbrowa, szkoła instruktorów ZHP
8,5 km Stara Dąbrowa
11,5 km Nowa Dąbrowa, kanał Łasica, "Żurawiowe", obszar ochrony ścisłej
14,3 km Babska Górka
16,0 km Posada Łubiec
17,0 km Łubiec
21,0 km Leszno


Szlak im. Zygmunta Padlewskiego -żółty

Szlak im. Zygmunta Padlewskiego

Kampinos - Nowe Polesie - 16,3 km - znaki żółte

Szlak nosi imię Zygmunta Padlewskiego (1835-1863), jednego z przywódców powstania styczniowego, organizatora i dowódcy oddziałów na zachodnim Mazowszu, który przez jakiś czas miał siedzibę w dworku w Kampinosie. Wiedzie przez Puszczę Kampinoską z południa na północ, niemal cały czas lasem. Na trasie ośrodek dydaktyczno-muzealny KPN w Granicy, miejsca związane z walkami w 1939 r., zabytkowy dąb i obszary ochrony ścisłej w Granicy i pod Krzywą Górą. Trasa a każdą porę roku, o bardzo puszczańskim charakterze w pełni lata, o dużym uroku przedwiośniem i póĽną jesienią. Wycieczka dla pieszych i kolarzy, dla narciarzy mniej atrakcyjna, gdyż pozbawiona urozmaicających wzniesień.

0,0 km Kampinos
3,2 km Granica, muzeum KPN
3,8 km Granica
4,0 km Granica, cmentarz wojenny
8,5 km Kanał Łasica pod Rzepową Górą
10,7 km Demboskie Góry
11,4 km Posada Cisowe
15,0 km Denny Las
16,3 km Nowe Polesie Dworu Maz.

Szlaki łącznikowe i przechadzkowe w okolicach Wólki Węglowej, Lasek i Izabelina

Szlak im. Stefana Żeromskiego - żółty

Szlak im. Stefana Żeromskiego

Wólka Węglowa - ur. Na Miny - 7,3 km - znaki żółte

Jeden z najpopularniejszych podwarszawskich szlaków pieszych nosi imię wielkiego pisarza Stefana Żeromskiego (1864--1925), gorącego propagatora utworzenia parku narodowego w Puszczy Kampinoskiej. Wiedzie od granic Warszawy ku najpiękniejszemu obszarowi ochrony ścisłej w Parku. W uroczysku Łuża, na ubogich, piaszczystych glebach rosną przy szlaku karłowate sosny pospolite o fantastycznych kształtach i wysokie jałowce. Prawdziwa puszcza, w której bytują łosie i bobry, dochodzi do głosu w obszarze ochrony ścisłej "Sieraków", noszącym imię prof. Romana Kobendzy (1886-1955), dzięki któremu już w 1937 r. utworzono tam rezerwat. We wrześniu 1939 r. w tej okolicy toczone były krwawe walki, pełno jest okopów i lejów po bombach, są też miejsca pamięci narodowej, m.in. Kamień Ułanów Jazłowieckich w uroczysku Nadłuże. Szczególnie tu ładnie porą zimową, latem drogi są piaszczyste i uciążliwe. Trasa dla pieszych, zimą także dla narciarzy. Dla kolarzy szlak nieprzydatny.

0,0 km Wólka Węglowa, brama zachodnia Cmentarza Północnego
0,4 km granica lasu
0,7 km granica KPN
1,0 km Polana Turystyczna - miejsce na ognisko, plac sportowy, plac zabaw dla dzieci
1,7 km Opaleń, osada służbowa KPN
2,7 km uroczysko Michałówka
3,6 km uroczysko Łuża
5,4 km uroczysko Nadłuże
7,5 km uroczysko Na Miny - obszar ochrony ścisłej "Sieraków"

Podwarszawski Szlak Pamięci - czarny

Podwarszawski Szlak Pamięci
Laski - Wólka Węglowa - 11,7 km - znaki czarne


Osiedla i wioski, piaszczyste drogi, sosnowe bory podmiejskich lasów wokół tego szlaku pełne są miejsc pamięci związanych z dramatycznymi wydarzeniami II wojny światowej. Tutaj, na przedpolach Warszawy, pod Laskami i Sierakowem zacięte bitwy toczyli we wrześniu 1939 r. żołnierze polscy z wojskami hitlerowskimi. Tutaj, na polach pod Dąbrową i Wólką Węglową, miała miejsce słynna szarża Ułanów Jazłowieckich we wrześniu 1939 r. Są też liczne miejsca związane mocno z konspiracją i walką podziemną w okresie okupacji hitlerowskiej i Powstaniem Warszawskim 1944 r. Dla turystyki rowerowej trasa się nie nadaje. Tym szlakiem wędrować się powinno pieszo, ewentualnie zimą " przy dużym ośnieżeniu " na nartach śladowych. Ze względu na bliskość Warszawy i dogodne dojazdy autobusowe jest to wycieczka dobra szczególnie w porze roku, gdy dni są krótsze. Najbardziej stosowną porą będzie wrzesień, miesiąc większości wydarzeń, które miały tu miejsce, a także czas około Dnia Zadusznego " właściwy, aby zapaleniem lampki uczcić tych, którzy oddali w tej okolicy życie za Polskę. Jednak najładniej jest tutaj po świeżym opadzie zimowym, gdy gałęzie drzew okryje śnieżna okiść; najzwyklejsza nawet sosenka wygląda wtedy, jakby przybyła pod Warszawę ze świata baśni.

0,0 km Laski
1,2 km Uroczysko Jakubów
2,0 km Izabelin, dyrekcja i Centrum Edukacji KPN
4,0 km Sieraków
7,5 km Nadłuże
9,3 km Dąbrowa Leśna
10,4 km Uroczysko Przedłużę
11,7 km Wólka Węglowa, brama zachodnia Cmentarza Północnego
 

Szlak Przechadzkowy - czerwony

Szlak Przechadzkowy
Izabelin-Wólka Węglowa " 7,3 km " znaki czerwone

Pośród podmiejskich lasów na skraju Kampinoskiego Parku Narodowego, wzdłuż zamaskowanej wydmami i lasem krawędzi doliny Wisły. Kilka miejsc atrakcyjnych turystycznie. Liczne skrzyżowania z innymi szlakami. W Opaleniu przyjemnie zagospodarowane miejsce wypoczynku. Trasa wyłącznie do wędrówki pieszej, polecana dla turystyki rodzinnej.

0,0 km Izabelin, ul. 3 Maja, róg ul. Krasińskiego
2,2 km Góra Ojca, uroczysko Michałówka
4,7 km Jeziorko Opaleń
6,1 km Polana Turystyczna w Opaleniu
7,3 km Wólka Węglowa, ul. Estrady

Szlaki łącznikowe i przechadzkowe w okolicach Truskawia, Pociechy i Palmir

Szlak im. Antoniego Trębickiego -żółty

Szlak im. Antoniego Trębickiego
wieś Palmiry - Mogilny Mostek " 2,6 km " znaki żółte


Krótki szlak prowadzący przez dawną Puszczę Lomieńska " łączące się z Puszczą Kampinoską lasy prywatne dóbr Łomna, których dzierżawcą był w swoim czasie Antoni Trębicki (1764-1834), światły obywatel i propagator nowoczesnych form gospodarki rolnej.


0,0 km wieś Palmiry, granica KPN
       Sejmikowa Droga
2,6 km Mogilny Mostek (obszar ochrony ścisłej "Sieraków")


Szlak im. Kazimierza W. Wójcickiego - czarny

Szlak im. Kazimierza W. Wójcickiego

Truskaw- wieś Palmiry - 11,5 km - znaki czarne


Kazimierz W. Wójcicki (1807-1879), należał do pierwszych ludoznawców polskich, pisał powieści oparte na folklorze i notował baśnie i legendy, które opublikował w 1848 r. w Przejażdżce chwilowej po Mazowszu. Trasa wartościowa krajoznawcze i atrakcyjna krajobrazowe, prowadząca wśród zmiennej scenerii leśnej, zasługującej na poznanie o każdej porze roku. Za Truskawiem kładki nad okresowymi rozlewiskami, wśród wydm cmentarz-mauzoleum Palmiry, w końcowej części wspaniałe drzewostany sosnowe. Szlak tylko do wędrówki pieszej.

0,0 km Truskaw
0,7 km Truskaw, granica KPN, uroczysko Paśniki
3,1 km Uroczysko Karczmisko
4,0 km Ćwikowa Góra
4,9 km Cmentarz Palmiry
8,0 km Janówek, kapliczka, Kościelna Droga
11,5 km Wieś Palmiry, granica KPN


Palmirski Szlak Łącznikowy - niebieski

Palmirski Szlak Łącznikowy

Cmentarz Palmiry - Truskaw - 3,5 km - znaki niebieskie

W okolicy Pociechy wspaniałe, stare drzewostany obszarów ochrony ścisłej, przy drodze do Truskawia lasy w większości zasadzone już po utworzeniu Parku w
1959 r., częściowo na terenach porolnych i dawnych wiejskich pastwiskach. Obfitość miejsc związanych z wydarzeniami lat 1939-44. Szlak dla pieszych i rowerzystów. Uwaga: przewiduje się likwidację znakowania na publicznej drodze jezdnej łączącej Pociechę z Truskawiem.

0,0 km Cmentarz Palmiry, muzeum pamięci narodowej
1,4 km Pociecha, Krzyż Jerzyków
3,5 km Truskaw

Szlaki łącznikowe w zachodniej części Kampinoskiego Parku Narodowego

Szlak Borowy - żółty

Szlak Borowy

Nowiny - Krzywa Góra - 4 km - znaki żółte

Jeden z najbardziej praktycznych szlaków łącznikowych w Puszczy; dojście od końcowego przystanku autobusów z Warszawy do dwóch ważnych węzłów, przez które przebiegają główne szlaki turystyczne KPN.


0,0 km Nowiny
1,0 km Piaski Królewskie
4,0 km Krzywa Góra, leśniczówkaBrochowski Szlak Łącznikowy - niebieski

Brochowski Szlak Łącznikowy

Brochów - Borowa Góra - 8,3 km-" znaki niebieskie


Przez wsie, wśród pól, łąk, zagajników i lasu w krainę borów na wysokich wydmach; praktyczne dojście od zabytkowego kościoła obronnego w Brochowie do
Kampinoskiego Parku Narodowego. Trasa polecana pieszym turystom od kwietnia do października.

0,0 km Brochów, Sianno
7,0 km Famułki Brochowskie
8,3 km Borowa Góra koło Lasocina


Kampinoski szlak rowerowy

Szlak rowerowy został wyznaczony na istniejącej sieci szlaków pieszych, dróg leśnych, polnych oraz wiejskich. Przebieg szlaku jest efektem kompromisu między wymogami ochrony przyrody i możliwościami technicznymi istniejącej infrastruktury z jednej strony, a oczekiwaniami turystów - rowerzystów z drugiej. Starano się wyznaczyć trasę tak, aby jak najbardziej urozmaicić jazdę: odcinki leśne przeplatają się z drogami polnymi i asfaltowymi o małym ruchu samochodowym.

Całość trasy jest przejezdna cały rok, okresowo jednak mogą pojawić się na niektórych odcinkach trudności w postaci kałuży, luźnego piasku bądź śniegu. Dla rasowych cyklistów mogą być one dodatkowa atrakcją.Główny szlak (zielony) biegnie dookoła Puszczy Kampinoskiej, przeważnie na obszarze Parku, w pozostałej części w otulinie, tworząc pętlę o długości 145 km. Kilka szlaków łącznikowych (kolor żółty) pozwala na dojazd rowerem koleją lub samochodem do oddalonego punktu startowego. Dzięki nim można tez skrócić trasę wycieczki.

Szlak główny - zielony

0,0 – Wólka Węglowa (uroczysko Opaleń)
4,5 – Izabelin + (Łącznik Bemowski 7km)
7,5 – Lipków
15,5 – Mariew + (Łącznik Palmirski 13km)
22,0 – Zaborów
31,0 – Leszno
47,5 – Granica (ODM w Granicy)
52,0 – Grabnik + (Łącznik Szymanowski 11,5km)
61,5 – Żelazowa Wola + (Łącznik Sochaczewski 13km)
75,0 – Brochów
81,5 – Tułowice, Kromnów + (Łącznik Kromnowski 9km)
97,5 – Nowiny
98,5 – Piaski Królewskie + (Łącznik Secyminski 5km)
104,0 – Wilków leśniczówka + (Łącznik Wilkowski 8km)
105,0 – Nowy Wilków
110,5 – Leoncin
119,0 – Cybulice Duże
121,0 – Czeczotki + (Łącznik Modliński 10km)
126,0 – Małocice
126,5 – Kaliszki (Łącznik Czosnowski 6km)
133,5 – Palmiry
137,5 – Sadowa + (Łącznik Dziekanowski 4km)
139,0 – Dziekanów Leśny
141,0 – Dąbrowa Zachodnia „Biały Domek”
142,0 – Dąbrowa Leśna (parking) + (Łącznik Młociński 4km)
144,5 – Wólka Węglowa, uroczysko Opaleń (parking)


Szlaki łącznikowe łączące KSR z miejscowościami wokół KPN

Łącznik Bemowski (źółty)

0,0 – Izabelin
3,4 – Janów, Las Bemowski
7,0 – Bemowo, ul.Radiowa


Łącznik Palmirski

0,0 – Palmiry parking
6,2 – Cmentarz Palmiry
8,0 – Pociecha
9,8 – Truskaw (pętla autobusowa)
13,0 – Mariew

Łącznik Szymanowski

0,0 – Grabnik
4,8 – Zawady
9,9 – Paprotnia
11,5 – Szymanów PKP

Łącznik Sochaczewski

0,0 – Żelazowa Wola
6,6 – Kożuszki
9,9 – Sochaczew PKP

Łącznik Kromnowski

0,0 – Famułki Brochowskie
3,3 – Miszory
3,5 – Czapliniec
9,0 – Kromnów

Łącznik Secymiński

0,0 – Piaski Królewskie ,węzeł szlaków
1,2 – Nowiny PKS
2,5 – Secymin
3,5 – Secymin Nowy
5,0 – Secymin, wał Wiślany

Łącznik Wilkowski

0,0 – Górki, węzeł szlaków
1,2 – Górki kościół, Wilkowska droga
8,0 – leśniczówka Wilków

Łącznik Modliński

0,0 – Czeczotki
2,0 – Kazuń Polski
5,9 – Kazuń Nowy
9,7 – Modlin PKP

Łącznik Czosnowski

0,0 – Kaliszki
2,8 – Czosnów
6,0 – Wał Wiślany

Łącznik Dziekanowski

0,0 – Sadowa MZK
2,8 – Dziekanów Nowy
4,0 – Jeź. Dziekanowskie, wał Wiślany

Łącznik Młociński

0,0 – Dąbrowa Leśna, parking
3,5 – Buraków, skraj Parku Młocińskiego
4,5 – Buraków, sezonowa przeprawa promowa przez Wisłę


Ścieżki dydaktyczne

Oznakowanie ścieżki dydaktycznejIdąc naprzeciw oczekiwaniom prawie miliona turystów odwiedzających rocznie nasz park wyznaczyliśmy 10 ścieżek dydaktycznych, których różnorodność tematyczna pozwala poznać zakątki Puszczy Kampinoskiej pod względem przyrodniczym, geologicznym, kulturowym i historycznym.  Przebieg znacznej części ścieżek pokrywa się ze szlakami turystycznymi, większość rozpoczyna się przy parkingach, a część z nich posiada infrastrukturę turystyczną (wiaty, kładki). Wszystkie oznakowane są zgodnie z instrukcją znakowania szlaków turystycznych PTTK.

Osiem ścieżek posiada przystanki z tablicami informacyjnymi, a do sześciu wydane zostały przewodniki. Tablice umieszczone na ścieżkach są skarbnicą ciekawych informacji i stanowią nieocenioną pomoc dla indywidualnego turysty, a także dla nauczycieli, którzy chcieliby przeprowadzić lekcję przyrody w bezpośrednim kontakcie uczniów z naturą. Ze względu na charakter naszego parku, przed wyjściem w teren warto sprawdzić na naszej stronie internetowej, czy ścieżka jest dostępna, gdyż w okresach, gdy padają deszcze przejście może być utrudnione.

                         

 

1. Ścieżka „Do Starego Dębu”

Ścieżka wiedzie wzdłuż zielonego szlaku przez największy i niewątpliwie jeden z piękniejszych przyrodniczo obszarów ochrony ścisłej „Sieraków”. Aż trudno uwierzyć, że tak blisko Warszawy zachowały się tu  lasy o naturalnym charakterze- ponad stuletnie olsy, łęgi, na wydmach – bory sosnowe, a także ukwiecone letnią porą podmokłe łąki,  które są ostoją  łosi, bocianów czarnych czy żmij zygzakowatych.

długość:
ok. 3,7 km
czas przejścia: 1 h 15 min
trudność: łatwa, ale w okresie deszczowym może być częściowo zalana
istnieje możliwość powrotu innym szlakiem
Dziekanów Leśny (parking dla samochodów osobowych)
Możliwość dojazdu z Warszawy do Sierakowa komunikacją ZTM (linia 210)
Ols w OOŚ Sieraków2. Ścieżka „Wokół Opalenia”

Ścieżka wiedzie przez bory sosnowe, podmokłe lasy olchowe z sezonowymi zbiornikami wodnymi, gdzie można obserwować płazy. W pobliżu ścieżki znajduje się jedno z największych wzniesień wydmowych na terenie parku. Podczas wędrówki warto zwrócić uwagę na „Motylowe łąki” zamieszkałe przez rzadkie gatunki motyli dziennych.

długość: ok. 3,7 km
czas przejścia: 1 h 20 min
trudność: łatwa, ale w okresie deszczowym może być częściowo zalana
istnieje możliwość powrotu innym szlakiem
możliwy dojazd ZTM z Metra Marymont linia 110 przystanek Akcent, z Metra Młociny linia 250 przystanek Wólczyńska
Wólka Węglowa -parking ok. 200 m od ścieżki, polana z ławami i wiatami turystycznymi, plac zabaw
Bór świeży w okolicy Opalenia3. „Puszczańską Ścieżką do Leśnego Ogródka Botanicznego”


Ścieżka zaczyna się na polanie Jakubów, tuż przy budynku dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego. Wiedzie nas do Lasek przez bór sosnowy, obok dolinki suchej strugi, wykrotów i wielu mrowisk prezentując bogactwo lasu rosnącego zaledwie 5 km od Warszawy. Ścieżka nie jest zaopatrzona w tablice informacyjne, słupkami oznaczone są miejsca kolejnych przystanków. Przy okazji zapraszamy do odwiedzenia w Centrum Edukacji ekspozycji stałej „Przyroda i historia Puszczy Kampinoskiej” oraz wystaw czasowych.
Okolice Leśnego Ogródka Botanicznego


długość: 3,5 km (w obie strony)
czas przejścia: 1 h 15 min
trudność: bardzo łatwa
ścieżka zatacza pętlę
parking przy Dyrekcji KPN, plac zabaw, ławy i wiaty turystyczne
dojazd ZTM linią 210 z Metra Młociny- przystanek Urząd Gminy 


4. Ścieżka „Do Karczmiska”

Początek ścieżki świetnie umiejscowiony. Można tu dojechać z Warszawy autobusem ZTM 210 z Metra Młociny lub przyjechać samochodem i zostawić go na parkingu tuż przy lesie. Na polance znajduje się plac zabaw dla dzieci. Ścieżka bardzo dobrze prezentuje wydmowo – bagienny charakter krajobrazu Kampinoskiego Parku Narodowego. Prowadzi przez łąkę, grąd, łęg, las bagienny oraz bór sosnowy. Doskonała na pierwszą wycieczkę po Puszczy Kampinoskiej.

długość: ok. 2,3 km
czas przejścia: 40 min
trudność: łatwa, ale w okresie deszczowym może być częściowo zalana
istnieje możliwość powrotu innym szlakiem
parking w Truskawiu, plac zabaw
dojazd ZTM linia 210 z Metra Młociny przystanek Truskaw Skibińskiego
Obszar Ochrony Ścisłej "Cyganka"5. Ścieżka „Dolinką Roztoki”

Jedna z najbardziej atrakcyjnych ścieżek w parku. Biegnie początkowo przez wał wydmowy porośnięty borem sosnowym, a następnie opada ku malowniczym łąkom wsi Łubiec. Dalej prowadzi wzdłuż Kanału Zaborowskiego, w pobliżu którego rośnie ponad 150 – letni drzewostan dębowy. Przy kanale możemy zauważyć ślady żerowania bobrów.

długość: 1,5 km
czas przejścia: 30 min
trudność: łatwa
ścieżka zatacza pętlę
parking w Roztoce
Łąki w okolicy Roztoki6. Ścieżka „Wokół Bieli”

Ścieżka wiedzie wokół obszaru ochrony ścisłej „Biela”, o niezwykle zróżnicowanej rzeźbie terenu. Wspina się na wał wydmowy, jeden z najwyższych na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego i dalej prowadzi przez bory sosnowe z fragmentem starodrzewia w obszarze ochrony ścisłej „Wilków”, brzeziny, lasy olchowe i zarośla wierzbowe. W czasie wycieczki możemy zaobserwować zmiany jakie zaszły w przyrodzie w ostatnich dekadach.

długość: ok. 4,4 km
czas przejścia: 1 h 45 min
trudność: średnio trudna, może być błoto, kilka podejść pod górę
ścieżka zatacza pętlę
parking leśny przy schronisku ZHP
OOŚ Biela


7. Ścieżka „Skrajem Puszczy”

Ścieżka biegnie przez bardzo urozmaicony krajobraz, począwszy od Olszowieckiego Błota po piękny las wchodzący w skład obszaru ochrony ścisłej „Granica”. Oprócz niewątpliwych wartości przyrodniczych, znajdziemy tu pamiątki kultury i historii związane z terenem Puszczy Kampinoskiej. Po drodze można obejrzeć skansen budownictwa puszczańskiego, wystawę fotograficzną „Parki narodowe”, a także zwiedzić Muzeum Puszczy Kampinoskiej.

długość: ok. 4 km
czas przejścia: ok. 1 h 30 min
trudność: łatwa
ścieżka stanowi pętlę
parking w Granicy
Olszowieckie Błoto8. Ścieżka „Przez Wilczą Górę”

Ścieżka ma swój początek przy końcowej stacji kolejki wąskotorowej w Wilczych Tułowskich. Początkowo trasa biegnie przez lasy liściaste rosnące na terenach dawnych łąk, a następnie wspina się na wydmę i biegnie borem sosnowym.

długość: ok. 2,5 km
czas przejścia: ok. 1 h
trudność: łatwa
ścieżka zatacza pętlę
parking w połowie trasy ścieżki

Bór w okolicy Wilczy


9. Ścieżka „Wokół Palmir”

Jest to ścieżka przyrodniczo – historyczna. Na trasie ścieżki bogactwo przyrody przeplata się z historią związaną z tragicznymi wydarzeniami II wojny światowej. Trasa kończy się przy cmentarzu w Palmirach, przy którym znajduje się Muzeum Miejsce Pamięci Palmiry

długość: ok. 1,7 km
czas przejścia: 35 min
trudność: bardzo łatwa
w weekendy podczas sezonu letniego możliwy dojazd ZTM z Metra Młociny linia 800 przystanek Muzeum
parking przy muzeum również dla autokarów
Cmentarz w Palmirach


10. Ścieżka „Do Lipkowskiej Wody”

Ścieżka edukacyjna przybliża zarówno przyrodnicze, jak i historyczne walory Lipkowa – wsi położonej na skraju Puszczy Kampinoskiej w Gminie Stare Babice. Trasa rozpoczyna się przy Kościele św. Rocha. Prowadząc ścieżkami wśród unikatowych lasów grądowych i łęgowych, wiedzie wokół polany rekreacyjnej Lipków. Na trasie wyznaczono 7 przystanków z tablicami, spośród których część poświęcona jest m.in. faunie i florze okolicy oraz strumieniowi Lipkowska Woda, dwie z nich przybliżają dzieje wsi oraz istniejące do dziś zabytki, stanowiące materialne pamiątki po rodzinie Paschalisa Jakubowicza.

długość trasy: 1,4 km
czas przejścia: 30 min
trudność: łatwa
ścieżka zatacza pętlę wokół polany rekreacyjnej Lipków. Do dyspozycji turystów: parking, plac zabaw oraz grille.


Na Terenie Parku do dyspozycji odwiedzających udostępniono 13 toalet przenośnych, które zlokalizowane są w miejscowościach:

Granica - 3 szt.,

Roztoka - 2 szt.,

Zaborów Leśny - 1 szt.,

Pociecha - 1 szt.,

Truskaw - 1 szt.,

Izabelin - 2 szt.,

Opaleń - 2 szt.,

Posada Sieraków - 1 szt.

Miejsca na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego, gdzie posługiwanie się otwartym ogniem jest dopuszczalne, za zgodą, w zakresie i na warunkach uzgodnionych z Dyrektorem KPN:

1. Na stałe miejsca na posługiwanie się otwartym ogniem przez cały rok wyznacza się pola wypoczynkowe: Granica, Jakubów, Lipków, Opaleń, Roztoka, Pociecha.
2. Na czasowe miejsca na posługiwanie się otwartym ogniem tj. w okresie od 1 października do ostatniego dnia lutego wyznacza się polany wypoczynkowe: Dąbrowa Leśna, Posada Łubiec, Posada Sieraków, Zaborów Leśny, Piaski Królewskie.
3. Na polanach wypoczynkowych wymienionych w pkt. 1 i pkt. 2 można rozpalać ogniska, grille i kuchenki turystyczne za pisemną zgodą dyrektora parku..
4. Na rozpalanie ognisk, używanie grilli i kuchenek turystycznych w okresie od 1 marca do 30 września na polanach wymienionych w pkt. 2 może zostać wydane zezwolenie dyrektora parku tylko przy 0 lub I stopniu zagrożenia pożarowego lasu.
5. Ogniska można rozpalać wyłącznie w miejscach technicznie zagospodarowanych do tego celu, a grille i kuchenki turystyczne w pobliżu tych miejsc. Żar i popiół z grilla należy wyrzucać do paleniska.
6.O wydaniu zgody na użycie otwartego ognia każdorazowo powiadamiani są pracownicy Służby Parku i osoba sprawująca nadzór nad polaną wypoczynkową.

W okresie obowiązywania zakazu wstępu na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego, zezwolenia na rozpalanie ognisk, używanie grilli oraz kuchenek turystycznych tracą ważność z chwilą ogłoszenia zakazu.


Polana Lipków

POLANA LIPKÓW


 

Polana Opaleń

POLANA OPALEŃ


 

Polana Roztoka

POLANA ROZTOKA

Parkowanie pojazdów mechanicznych może odbywać się jedynie na wyznaczonych do tego celu

Miejscach, tzn. na niżej podanych parkingach.

 

Lp.

Lokalizacja parkingu

Maksymalna liczba jednocześnie parkujących samochodów

1

Dąbrowa Leśna

64

2

Dziekanów Leśny

65

3

Dziekanów Leśny Szpital

12

4

Granica

157

5

Izabelin

37

6

Laski

34

7

Lipków

60

8

Mariew

15

9

Opaleń

27

10

Palmiry- mały

17

11

Palmiry cmentarz

63

12

Palmiry wieś – duży

133

13

Piaski Królewskie

25

14

Pociecha

97

15

Roztoka

60

16

Sieraków

28

17

Stara Dąbrowa

50

18

Śladów

35

19

Truskaw

70

b_730 _700_16777215_00___images_turystyka_parkingi.jpg

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo