Przyroda

Samica traszki grzebieniastej
Samica traszki grzebieniastej
Kampinoski Park Narodowy jest miejscem występowania 13 gatunków płazów oraz 6 rodzimych gatunków gadów. Na przestrzeni ostatnich lat nie odnotowano zmian w składzie gatunkowym rodzimych przedstawicieli tych grup zwierząt. Pomimo podejmowanych prób, nie udało się potwierdzić występowania na terenie Puszczy Kampinoskiej żółwia błotnego (Emys orbicularis), miały natomiast miejsce obserwacje żółwia czerwonolicego (Trachemys scripta elegans). Obecność tego ostatniego gatunku jest najprawdopodobniej wynikiem wypuszczania osobników pochodzących z domowych hodowli. O ile skład gatunkowy batracho/herpetofauny Parku nie uległ wyraźnym zmianom, to liczebność populacji wielu gatunków płazów uległa znacznemu zmniejszeniu najprawdopodobniej, jako efekt niekorzystnych zmian środowiskowych (obniżenie poziomu wód). Dwa gatunki płazów: traszka grzebieniasta (Triturus cristatus) i kumak nizinny (Bombina bombina) występujące w Parku figurują w Dyrektywie Siedliskowej UE.

Więcej zdjęć ...

Według obecnego stanu wiedzy Kampinoski Park Narodowy zamieszkiwany jest przez 27 gat. ryb. W stosunku do danych z roku 1995 przybyło osiem gatunków są to: jesiotr sp. (Acipenser sp.), krąp (Blicca bjoerkna), leszcz (Abramis brama), różanka (Rhoedus sericeus), tołpyga biała (Hypophthalmichthys molitrix), koza sp. (Cobitis sp.), sumik karłowaty (Ictalurus nebulosus), trawianka (Perccottus glenii). Pojawienie się pewnych gatunków (jesiotr sp., tołpyga biała) jest efektem wprowadzenia ich do stawów hodowlanych znajdujących się na terenie Parku, podczas gdy inne (sumik karłowaty, trawianka) są gatunkami obcymi dla polskich wód, kolonizując kolejne obszary kraju dotarły również do ekosystemów KPN. Krąp, leszcz, różanka i koza z pewnością już wcześniej zasiedlały teren parku, jednak dopiero ostatnie badania nad ichtiofauną Puszczy Kampinoskiej zaowocowały ich stwierdzeniem. Z gatunków tych różanka, piskorz i koza chronione są prawem unijnym i wymienione w II załączniku Dyrektywy Siedliskowej UE, jednak występowanie tego ostatniego gatunku wymaga potwierdzenia badaniami cytogenetycznymi. Najciekawszym i najbardziej zróżnicowanym ichtiologicznie środowiskiem w KPN jest Kanał Łasica zwłaszcza jego zachodnia część.

Jesiotr

Tygrzyk paskowany
Tygrzyk paskowany
Obecna liczba bezkręgowców znanych z terenu KPN wynosi 3864 gatunków. W stosunku do danych zawartych w monografii KPN i operatu z roku 1995 liczba ta jest większa o ponad 700 taksonów.W ostatnich latach znacznemu rozwinięciu uległa wiedza faunistyczna o mięczakach, pijawkach i niektórych grupach owadów – chrząszczach, motylach, ważkach i błonkówkach. Szacuje się, iż fauna bezkręgowa Kampinoskiego Parku Narodowego, typowa dla niżu europejskiego, jest znacznie liczniejsza od obecnie podawanej. Już można powiedzieć, iż wiele elementów puszczańskiej fauny bezkręgowej wskazuje na unikalny charakter parku, szczególnie wysoki poziom naturalności lasów tego terenu i ich wielowiekowe trwanie. W KPN występują bezkręgowce podlegające ochronie zgodnie z prawem krajowym, Unii Europejskiej (3 gat. ślimaków, 2 gat. ważek, 6 gat. motyli i 3 gat. chrząszczy) oraz figurujące w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt.


 

Tabela 1. Wykaz liczby gatunków bezkręgowców poszczególnych rodzin występujących w KPN.

Typ

Gromada

Rząd

Rodzina

Liczba gatunków

Nicienie (Nematoda)      

103

Pierścienice (Annelida) Skąposzczety (Oligochaeta) Haplotaxida Dżdżownice (Lumbricidae)

9

Tubificida Wazonkowce (Enchytraeidae)

16

Pijawki (Hirudinida) Pijawki szczękowe (Arhynchobdellida)  Erpobdellidae 

5

Haemopidae

1

Hirudinidae

1

Pijawki ryjkowe (Rhynchobdellida) Glossiphinidae

6

Mięczaki (Mollusca) Ślimaki (Gastropoda) Prapłucodyszne (Archaeopulmonata) Białkowate (Ellobiidae)

2

Nasadooczne (Basommatophora) Przytulikowate (Ancylidae)

1

Rozdętkowate (Physidae)

2

Błotniarkowate (Lymnaeidae)

6

Zatoczkowate (Planorbidae)

13

Trzonkooczne (Stylommatophora) Błyszczotkowate (Cochlicopidae)

3

Bursztynkowate (Succineidae)

4

Krążałkowate (Endodontidae)

2

Poczwarkówkowate (Vertiginidae)

6

Poczwarówki beczułkowate (Pupilidae)

1

Przeźrotkowate (Vitrinidae)

1

Pomrowcowate (Limacidae)

2

Szklarkowate (Zonitidae)

7

Ślimaczkowate (Vallonidae)

2

Ślimakowate (Helicidae)

8

Ślinikowate (Arionidae)

1

Świdrzykowate (Clausiliidae)

4

Zaroślarkowate (Bradybaenidae)

1

Stożeczkowate (Euconulidae)

2

Architaenioglossa Żyworodkowate (Viviparidae)

2

Zawójkowate (Valvatidae)

4

Neotaenioglossa Zagrzebkowate (Bithyniidae)

2

Małże (Bivalvia) Unionoida Skójkowate (Unionidae)

3

Veneroida Kulkowate (Sphaeriidae)

11

Stawonogi (Arthropoda) Skorupiaki (Crustacea)  Widłonogi (Copepoda)   

24

Liścionogi (Branchiopda)  

3

Równonogi (Isopoda)  

3

Wioślarki (Cladocera)  

40

Pajęczaki (Arachnida) Zaleszczotki (Pseudoscorpionidea)   

5

Kosarze (Opilionidea)  

9

Pająki (Araneida)  

306

Roztocza (Acarina)  

111

Pareczniki (Chilopoda)    

17

Dwuparce (Diplopda)    

8

Owady (Insecta) Skoczogonki (Colembola)   

97

Ważki (Odonata) Świteziankowate (Callopterygidae) 

1

Łątkowate (Coenagrionidae)

11

Pióronogowate (Platycenemididae)

1

Pałątkowate (Lestidae)

7

Żagnicowate (Aeshnidae)

8

Gadziogłówkowate (Gomphidae)

3

Szklarkowate (Corduliidae)

3

Ważkowate (Libellulidae)

13

Jętki (Ephemeridae) Murzyłkowate (Baetidae) 

4

Nibochotkowate (Caenidae)

3

Jętkówkowate (Ephemerellidae)

1

Jętkowate (Ephemeridae)

1

Zmarwlocikowate (Heptagenidae)

2

Szczecielowate (Leptophlebidae)

3

Szczątkówkowate (Siphlonuridae)

1

Pluskwiaki (Hemiptera) Smukleńcowate (Berytidae)

1

Wtykowate (Coreidae)

5

Wioślaki (Corixiidae)

10

Nartniki (Gerridae)

6

Poślizgowate (Hydrometridae)

1

Velidae

1

Zwińcowate (Lygaeidae)

11

Tasznikowate (Miridae)

21

Zażartkowate (Nabidae)

3

Żyrytwy (Naucoridae)

1

Płoszczycowate (Nepidae)

2

Pluskolce (Notonectidae)

2

Tarczówkowate (Pentatomidae)

17

Płaszczyńcowate (Piesmatidae)

1

Żółwinkowate (Scutellaridae)

7

Prześwietlikowate (Tingidae)

7

Korowcowate (Aradidae)

2

Alydidae

1

Rhopalidae

9

Stenocephalidae

2

Kowalowate (Pyrchocoridae)

1

Puklicowate (Acanthosomatidae)

2

Ziemikowate (Cydnidae)

2

Thyreocoriodae

1

Pienikowate (Aphrophoridae)

5

Skoczkowate (Cicadellidae)

24

Mszyce (Aphididae)

5

Zabielicowate (Ortheziidae)

1

Czerwcowate (Margarodidae)

1

Czerwce mączne (Pseudococcidae)

4

Pilśnikowate (Eriococcidae)

1

Misecznikowate (Coccidae)

5

Gwiazdosze (Asterolecaniidae)

2

Tarczniki (Diaspididae)

5

Koliszki (Psyllidae)

2

Cixiidae

1

Szydlakowate (Delpahacidae)

9

Mączliki (Aleyrodidae)

8

Karaczany (Blattodea) Zadomki (Ectobiidae) 

1

Przyszbyszki (Blattidae)

1

Skorki (Dermaptera) Forficulidae 

1

Labiduridae

1

Wojsiłki (Mecoptera) Wojsiłkowate (Panorpidae) 

5

Boreidae

1

Wielkoskrzydłe (Megaloptera) Żylenice (Sialidae) 

1

Siatkoskrzydłe (Neuroptera) Złotookowate (Chrysopidae) 

15

Bielotkowate (Conopterygidae)

8

Życiorkowate (Hamerobiidae)

15

Mrówkolwowate (Myrmeleontidae)

2

Prostoskrzydłe (Orthoptera) Świerszcze (Gryllidae) 

1

Turkucie (Gryllotalpidae)

1

Mrowiszczaki (Myrmecophilidae)

1

Mieczniki (Conocephalidae)

2

Nadrzewki (Meconematidae)

1

Phaneropteridae

3

Pasikoniki (Tettigoniidae)

10

Szarańczaki (Acrididae)

22

Skakuny (Tetrigidae)

5

Wielbłądki (Raphidioptera) Inocelliidae 

1

Wielbłądkowate (Raphididae)

4

Pchły (Siphonaptera) Ceratopsyllidae 

4

Ctenophthalmidae

6

Hystrichopsyllidae

1

Ischnopsyllidae

2

Leptopsyllidae

3

Pulicidae

1

Wciornastki (Thysanoptera) Aelothripidae 

4

Phlaeothripidae

13

Thripidae

37

Chruściki(Trichoptera)  Limnephilidae 

14

Hydropsychidae

1

Leptoceridae

2

Polycentropodidae

1

Phrygaenidae

1

Motyle (Lepidoptera) Pawicowate (Saturniidae) 

1

Zawisakowate (Sphingidae)

9

Pochwikowate (Coleophoridae)

4

Miernikowcowate (Geometriidae)

88

Wycinkowate (Drepanidae)

10

Kibitnikowate (Gracillariidae)

3

Powszelatkowate (Hesperiidae)

8

Pasynkowate (Nepticulidae)

20

Niedźwiedziówkowate (Arctiidae)

22

Nolidae

1

Sówkowate (Noctuidae)

114

Garbatkowate (Notodontidae)

24

Pantheidae

1

Barczatkowate (Lasiocampidae)

8

Brudnicowate (Lymantriidae)

6

Modraszkowate (Lycaenidae)

28

Rusałkowate (Nymphalidae)

36

Paziowate (Papilionidae)

2

Bielinkowate (Pieridae)

10

Omacnicowate (Pyralidae)

6

Zwójkówkowate (Tortricidae)

1

Bucculatricidae

2

Wachlarzykowate (Crambidae)

1

Psychidae

3

Nasierszczycowate (Endromididae)

1

Lyonetiidae

1

Muchówki (Diptera) Leniowate (Bibionidae) 

4

Pryszczarki (Cecidomyidae)

6

Kuczmany (Ceratopogonidae)

2

Ochotkowate (Chironomidae)

2

Komary (Culicidae)

31

Ptychopteridae

1

Sygaczowate (Limoniidae)

46

Ślepaki (Tabanidae)

22

Lwinkowate (Stratiomyidae)

9

Xylomyidae

1

Łowiki (Asilidae)

37

Dziewierkowate (Therevidae)

1

Bujankowate (Bombyliidae)

1

Błyskleniowate (Dolichopodidae)

36

Wujkowate (Empididae)

13

Zadrowate (Phoridae)

1

Pipunculidae

18

Bzygowate (Syrphidae)

63

Wyślepkowate (Conopidae)

16

Nasionnicowate (Tephritidae)

5

Miniarki (Agromyzidae)

23

Phaeomyidae

1

Sciomyzidae

8

Zgniłówkowate (Faniidae)

2

Anthomyidae

1

Dryomyzidae

2

Muchowate (Muscidae)

25

Cuchnowate (Scatophagidae)

1

Plujki (Calliphoridae)

28

Stonoginie (Rhinophoridae)

2

Ścierwice (Sarcophagidae)

48

Rączyce (Tachnidae)

45

Gzy żołądkowe (Gasterophilidae)

1

Mrokawkowate (Nycteribiidae)

2

Wpleszczowate (Hippoboscidae)

1

Błonkówki (Hymenoptera) Męczelkowate (Braconidae) 

24

Gąsienicznikowate (Ichneumonidae)

3

Pszczoły (Apidae)

240

Złotolitki (Chrysididae)

48

Crabronidae

117

Galasówkowate (Cynipidae)

31

Cephidae

1

Eucharitidae

1

Eurytomidae

3

Evaniidae

1

Figitidae

1

Mrówki (Formicidae)

44

Żronkowate (Mutilidae)

3

Nastecznikowate (Pompilidae)

41

Siercinkowate (Pteromalidae)

1

Wysmugowate (Sapygidae)

3

Smukwowate (Scoliidae)

1

Grzebaczowate (Sphecidae)

6

Tiphiidae

4

Raniszkowate (Torymidae)

6

Osy (Vespidae)

43

Chrząszcze (Coleoptera) Biegaczowate (Carabidae)

188

Pływakowate (Dytiscidae)

45

Krętakowate (Gyrinidae)

3

Flisakowate (Haliplidae)

3

Noteridae

1

Kołatkowate (Anobiidae)

5

Kapturnikowate (Bostrichidae)

1

Skórnikowate (Dermestidae)

11

Kózkowate (Cerambycidae)

27

Stonkowate (Chrysomelidae)

111

Megalopodidae

1

Przekraskowate (Cleridae)

1

Melyridae

16

Pawężnikowate (Trogossitidae)

1

Cerylonidae

3

Biedronkowate (Coccinellidae)

48

Cryptophagidae

1

Wygłodkowate (Endomychidae)

2

Zadrzewkowate (Erotylidae)

2

Wymiecinkowate (Latridiidae)

2

Obumierkowate (Monotomidae)

4

Łyszczynkowate (Nitidulidae)

1

Kateretidae

1

Spichlerzowate (Silvanidae)

1

Sphindidae

1

Pędrusiowate (Apionidae)

17

Ryjkowcowate (Curculionidae)

50

Dryophthoridae

1

Erirhinidae

3

Nanophyidae

1

Rhynchitidae

3

Ciidae

1

Śniadkowate (Melandryidae)

9

Schylikowate (Mordellidae)

3

Ścierowate (Mycetophagidae)

4

Zalęszczycowate (Oedemeridae)

7

Ogniczkowate (Pyrochroidae)

1

Zgniotkowate (Cucujidae)

1

Rozmiazgowate (Pythidae)

1

Salpingidae

4

Scraptiidae

6

Czarnuchowate (Tenebrionidae)

30

Tetratomidae

2

Bogatkowate (Buprestidae)

17

Dzierożnicowate (Dryopidae)

3

Omomiłkowate (Cantharidae)

17

Sprężykowate (Elateridae)

45

Goleńczykowate (Eucnemidae)

5

Świetlikowate (Lampyridae)

2

Karmazynkowate (Lycidae)

3

Podrywkowate (Throscidae)

2

Scirtidae

1

Żukowate (Geotrupidae)

1

Poświętnikowate (Scarabaeidae)

16

Jelonkowate (Lucanidae)

1

Modzelatkowate (Trogidae)

1

Gnilikowate (Histeridae)

11

Kałużnicowate (Hydrophilidae)

9

Hydraenidae

2

Grzybinkowate (Leiodidae)

13

Pióroskrzydłe (Ptilidae)

3

Scydmaenidae

1

Omarlicowate (Silphidae)

7

Kusakowate (Staphylinidae)

244

Wachlarzoskrzydłe (Strepsiptera) Halictophagidae

1

Elenchidae

1

 


Tabela 2. Liczba gatunków poszczególnych rzędów owadów występujących w KPN w porównaniu z liczbą gatunków występujących w Polsce (na podstawie Fauna Polski charakterystyka i wykaz gatunków Tom I-III).

Rząd

Liczba gat. w KPN na podstawie bibliografii, stan na dzień 31.12.2010

Liczba gat. w Polsce

% fauny krajowej

Skoczogonki

97

468

20.73

Jętki

15

117

12.82

Ważki

47

73

64.38

Karaczany

2

8

25.00

Prostoskrzydłe

46

82

56.10

Skorki

2

6

33.33

Wciornastki

54

217

24.88

Pluskwiaki

189

2286

8.27

Chrząszcze

1028

6068

16.94

Wachlarzoskrzydłe

2

7

28.57

Wielkoskrzydłe

1

4

25.00

Siatkoskrzydłe

40

86

46.51

Wielbłądki

5

10

50.00

Błonkówki

622

6466

9.62

Wojsiłki

6

10

60.00

Chruściki

19

273

6.96

Motyle

410

3184

12.88

Muchówki

505

6903

7.32

Pchły

17

68

25.00

Suma

3107

26336

11.80

 


Tabela 3. Wykaz bezkręgowców chronionych, figurujących w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt lub wymienianych w Dyrektywie Siedliskowej (92/43/EWG).

Lp. Gatunek Szacowana liczebność populacji Obserwowana i przewidywana tendencja zmian liczebności („+” - wzrost, „-” - spadek, „0” - stabilizacja) Miejsce występowania Kategoria zagrożenia wg. Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt Ściśle chroniony prawem krajowym Chroniony w ramach Dyrektywy 92/43/EWG (Dyrektywa Siedliskowa)

Pijawki (Hirudinida)

1. Pijawka lekarska (Hirudo medicinalis) Trudna do określenia

0

Zbiorniki wodne, w tym niewielkie, trwałe zbiorniki śródpolne i śródłąkowe

VU

+

-

Ślimaki (Gastropda)
1. Błotniarka otułka (Lymnaea glutinosa) Nieznana, trudna do określenia

-

Osady czwartorzędowe pasa bagien oraz zalewane łąki turzycowe na terenie zlewni Pożary

-

+

-

2. Zatoczek łamliwy

(Anisus vorticulus)

Nieznana, trudna do określenia

0

Kanał Łasica i zalewane łąki turzycowe wzdłuż Kanału Olszowieckiego (zlewnia Pożary)

-

+

+

3. Bursztynka piaskowa (Catinella arenari) Nieznana, trudna do określenia

+

Łąki turzycowe na terenie zlewni Pożary

-

+

-

4. Poczwarówka jajowata (Vertigo moulinsiana) Nieznana, trudna do określenia

0

OOŚ Sieraków, szuwary i zalewane łąki turzycowe na terenie zlewni Pożary

CR

+

+

5. Poczwarówka zwężona (Vertigo angustior) Nieznana, trudna do określenia

0

Osady czwartorzędowe pasa bagien oraz zalewane łąki turzycowe na tereniOOŚ Sieraków, szuwary i zalewane łąki turzycowe na terenie zlewni Pożary zlewni Pożary

EN

+

+

6. Zawójka rzeczna (Borysthenia naticina) Nieznana, trudno określić

0

Szuwary wzdłuż Kanału Olszowieckiego i zalewane łąki turzycowe na terenie zlewni Pożary

CR

+

-

Pajęczaki (Arachnida)
1. Poskocz krasny (Eressus cinnaberinus) Nieznana, trudno określić, czy gatunek nie wymarł na terenie KPN

-

Suche murawy oraz silnie przerzedzone bory suche z wychodniami piaszczystymi

EN

+

-

2. Strojniś nadobny (Philaeus chrysops) Na terenie KPN obecnie znana jest jedna populacja tego gatunku

0

Suche, piaszczyste, porośnięte murawami stoki wydm

EN

+

-

3. Tygrzyk paskowany (Argiope bruennichi) Trudna do określenia

+

Łąki suche i wilgotne, terenu ruderalne oraz w otoczeniu domostw ludzkich

-

+

-

Owady (Insecta)
Ważki (Odonata)
1. Łątka zielona (Coenagrion armatum) Nieznana, trudno określić, czy gatunek nie wymarł na terenie KPN

-

Stwierdzony tylko raz w okolicach Łaz Leśnych, drobne kanały i rowy melioracyjne

CR

+

-

2. Straszka północna (Sympecma paedisca) Prawdopodobnie wymarł

-

Gatunek notowany w latach 50 XX wieku w okolicach Zaborowa,

-

+

-

3. Gadziogłówka żółtonoga (Gomphus flavipes) W KPN obserwowane są jedynie osobniki zalatujące z Wisły

+

Duże rzeki nizinne o piaszczystym dnie, w strefie ochronnej bardzo pospolita w Wiśle

-

+

-

4. Trzepla zielona (Ophiogomphus cecilia) W KPN obserwowane są jedynie osobniki zalatujące z Wisły i Bzury

0

Duże i średnie rzeki nizinne o piaszczystym dnie, w strefie ochronnej pospolita w Wiśle i Bzurze

-

+

+

5. Zalotka większa (Leucorrhinia pectoralis) Trudna do określenia

+

Zbiorniki z czystą, przejrzystą wodą, niezarośnięte przez makrofity i roślinność zanurzoną, w tym niewielkie, trwałe zbiorniki śródpolne i śródłąkowe

-

+

+

6. Żagnica zielona (Aeshna viridis) Prawdopodobnie obserwowane są jedynie osobniki zalatujące z otuliny

-

Stwierdzona jedynie w jeziorze na południowym końcu Łąk Kazuńskich, w granicach KPN nie stwierdzona

-

+

-

Motyle (Lepidoptera)
1. Czerwończyk nieparek (Lycaena dispar) Trudna do określenia, gatunek niezwykle pospolity

+

Wilgotne łąki, brzegi rowów melioracyjnych i małych kanałów, pobrzeża drobnych zbiorników w terenach otwartych, turzycowiska

LC

+

+

2. Czerwończyk fioletek (Lycaena helle) Trudna do określenia, gatunek skrajnie rzadki

-

Wilgotne łąki z rdestem wężownikiem, na terenie KPN nie ma populacji rozrodczej, jedyna znana populacja znajduje się na granicy KPN w okolicy wsi Wólka

VU

+

+

3. Modraszek alkon (Maculinea alkon) Trudna do określenia

0

Wilgotne łąki z goryczką wąskolistną i mrówką Myrmica ruginodis, M. scabronidis, M. rubra

VU

+

-

4. Modraszek arion (Maculinea arion) Trudna do określenia

-

Suche śródleśne łąki, pobrzeża lasów z macierzankami i mrówka Myrmica sabuleti. Na terenie KPN znane jest tylko 1 stanowisko tego gatunku

EN

+

-

5. Modraszek nausitous

(Maculinea nausitous)

Nieznana, trudno określić, czy gatunek nie wymarł na terenie KPN

-

Wilgotne łąki z krwiściągiem lekarskim i mrówką Myrmica rubra, na terenie KPN nie ma populacji rozrodczej, jedyna znana populacja znajduje się na granicy KPN w okolicy wsi Wólka

LC

+

+

6. Modraszek telejus (Maculinea teleius) Trudna do określenia

+

Wilgotne łąki z krwiściągiem lekarskim i mrówką Myrmica scabrinodis, M. rubra, M. gallieni

LC

+

+

7. Strzępotek soplaczek (Coenonympha tullia) Nieznana, trudno określić, czy gatunek nie wymarł na terenie KPN

-

Wilgotne łąki, turzycowiska

-

+

-

8. Przeplatka aurinia (Euphydryas aurinia) Trudna do określenia, gatunek na skraju wymarcia

-

Wilgotne łąki, w tym ze związku Molinion, wymaga czarcikęsu łąkowego

EN

+

+

9. Paź żeglarz (Iphiclides podalirius) Trudna do określenia

+

Murawy i zarośla, zadrzewienia śródpolne, sady

VU

+

-

10. Szlaczkoń szafraniec (Colias myrmidone) Prawdopodobnie wymarły

-

Gatunek stwierdzany w pierwszej połowie XX wieku

VU

+

+

Błonkówki (Hymenoptera)
1. Porobnica włochatka (Anthophora plumipes) Trudna do określenia

0

Różnorodne środowiska obfitujące w kwiaty

-

+

-

2. Trzmiel wąskopaskowy (Bombus cryptarum) Trudna do określenia

0

Lasy

-

+

-

3. Trzmiel ogrodowy (Bombus hortorum) Trudna do określenia

0

Zadrzewienia, zakrzaczenia, parki, ogrody

-

+

-

4. Trzmiel drzewny (Bombus hypnorum) Trudna do określenia

0

Lasy, parki, pojedyncze, stare stojące drzewa

-

+

-

5. Trzmiel wrzosowiskowy (Bombus jonellus) Trudna do określenia

0

Lasy, wrzosowiska, torfowiska

-

+

-

6. Trzmiel gajowy (Bombus lucorum) Trudna do określenia

0

Lasy

-

+

-

7. Trzmiel kołnierzykowy (Bombus magnus) Trudna do określenia

0

Środowiska otwarte

-

+

-

8. Trzmiel żółty (Bombus muscorum) Trudna do określenia

0

Środowiska otwarte

-

+

-

9. Trzmiel rudy (Bombus pascuorum) Trudna do określenia

0

Zarośla, nieużytki, zakrzaczenia, tereny otwarte

-

+

-

10. Trzmiel rdzawoodłowkowy (Bombus pomorum) Trudna do określenia

0

Środowiska otwarte

-

+

-

11. Trzmiel leśny (Bombus pratorum) Trudna do określenia

0

Lasy

-

+

-

12. Trzmiel rudonogi (Bombus ruderarius) Trudna do określenia

0

Środowiska otwarte, zarośla

-

+

-

13. Trzmiel ciemnopasy (Bombus ruderatus) Trudna do określenia

0

Środowiska otwarte, pobrzeża lasów

-

+

-

14. Trzmiel wschodni (Bombus semenoviellus) Trudna do określenia

0

Środowiska otwarte, murawy kserotermiczne, pobrzeża lasów

-

+

-

15. Trzmiel różnobarwny (Bombus soroeensis) Trudna do określenia

0

Lasy

-

+

-

16. Trzmiel paskowany (Bombus subterraneus) Trudna do określenia

0

Środowiska otwarte

-

+

-

17. Trzmiel rudoszary (Bombus sylvarum) Trudna do określenia

0

Środowiska otwarte

-

+

-

18. Trzmiel szary (Bombus veteranus) Trudna do określenia

0

Lasy

-

+

-

19. Trzmiel kamiennik (Bombus lapidarius) Trudna do określenia

0

Środowiska otwarte

-

+ częściowo

-

20. Trzmiel ziemny (Bombus terrestris) Trudna do określenia

0

Środowiska otwarte

-

+ częściowo

-

21. Rozrożka chabrowa (Tetralonia dentata) Trudna do określenia

0

Środowiska otwarte

-

+

-

22. Sawczynka piaskowa (Parnopes grandior) Trudna do określenia

0

Tereny otwarte – skrajnie suche

CR

-

-

23. Klecanka rdzaworożna (Polistes gallicus) Trudna do określenia

0

Tereny otwarte – skrajnie suche

CR

-

-

24. Mrówka północna (Formica aquilonia) Trudna do określenia

0

Lasy

VU

+

-

25. Mrówka łąkowa (Formica pratensis) Trudna do określenia

0

Środowiska otwarte, suche

-

+

-

26. Mrówka pniakowa (Formica truncorum) Trudna do określenia

0

Lasy

-

+

-

27. Mrówka ćmawa (Formica polyctena) Trudna do określenia

0

Lasy

-

+ częściowo

-

28. Mrówka rudnica (Formica rufa) Trudna do określenia

0

Lasy

-

+ częściowo

-

Chrząszcze (Coleoptera)
1. Tęcznik mniejszy (Calosoma inquisitor) Trudna do określenia

0

Lasy

-

+

-

2. Biegacz polny (Carabus arvensis) Trudna do określenia

0

Lasy

-

+

-

3. Biegacz wręgaty (Carabus cancellatus) Trudna do określenia

0

Cały park

-

+

-

4. Biegacz wcięty (Carabus convexus) Trudna do określenia

0

Lasy

-

+

-

5. Biegacz skórzasty (Carabus coriaceus) Trudna do określenia

0

Lasy

-

+

-

6. Biegacz bagienny (Carabus clathratus) Trudna do określenia

0

Lasy - olsy

EN

+

-

7. Biegacz gładki (Carabus glabratus) Trudna do określenia

0

Lasy

-

+

-

8. Biegacz granulowany (Carabus granulatus) Trudna do określenia

0

Cały park

-

+

-

9. Biegacz ogrodowy (Carabus hortensis) Trudna do określenia

0

Lasy

-

+

-

10. Biegacz gajowy (Carabus nemoralis) Trudna do określenia

0

Cały park

-

+

-

11. Biegacz szykowny (Carabus nitens) Trudna do określenia

0

Tereny otwarte, suche

-

+

-

12. Biegacz fioletowy (Carabus violaceus) Trudna do określenia

0

Lasy, wilgotne łąki

-

+

-

13. Kreślinek nizinny (Graphoderus bilineatus) Trudna do określenia

-

Wody stojące, na terenie KPN prawdopodobnie nie występuje, stwierdzany w jeziorach nadwiślańskich

-

+

+

14. Pachnica dębowa (Osmoderma eremita) Trudna do określenia

+

Lasy, pojedyncze stare drzewa

VU

+

+

15. Kruszczyca okazała (Protaetia aeruginosa) Trudna do określenia

0

Lasy z dużym udziałem starodrzewia liściastego

-

+

-

16. Ciołek matowy (Dorcus parallelipiedus) Trudna do określenia

0

Lasy z dużym udziałem starodrzewia liściastego

-

+

-

17. Zgniotek cynobrowy (Cucujus cinnaberinnus) Trudna do określenia

0

Lasy z dużym udziałem starodrzewia

-

+

+

18. Velleius dilatatus Trudna do określenia

0

Lasy z dużym udziałem starodrzewia z gniazdami szerszeni

0

+

-

19. Laemostenus terricola Trudna do określenia

-

Piwnice domów z podłożem gliniastym

CR

-

-

20. Lixus cylindrus Trudna do określenia

0

Suche siedliska z goryszem pagórkowym

CR

-

-

Prostoskrzydłe (Orthoptera)
1. Trajkotka czerwona (Psophus stridulus) Nieznana, trudno określić, czy gatunek nie wymarł na terenie KPN

-

Tereny otwarte – skrajnie suche

VU

-

-

Muchówki (Diptera)
1. Antipalus sinuatus Trudna do określenia

0

Tereny otwarte – skrajnie suche

VU

-

-

 

 


Tabela 4. Wykaz gatunków owadów notowanych w Kampinoskim Parku Narodowym, figurujących w Polskiej Czerwonej Liście Zwierząt oraz Europejskiej Czerwonej Liście Chrząszczy Saproksylicznych.

 

Rząd

Rodzina

Gatunek

Polska Czerwona Lista Zwierząt/Red List of Threatened Animals in Poland

Europejska Czerwona Lista Chrząszczy Saproksylicznych/European Red List of Saproxylic Beetles

EX?

CR

EN

VU

NT

LC

DD

Kategoria w Europie

Kategoria w państwach UE

Ephemeroptera

Caenidae

Brachycercus harrisella

 

 

 

 

 

+

 

 

 

Caenis pseudorivulorum

 

 

 

 

+

 

 

 

 

Heptagenidae

Heptagenia sulphurea

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Odonata

Coenagrionidae

Coenagrion armatum

 

+

 

 

 

 

 

 

 

Dermaptera

Labiduridae

Labidura riparia

 

 

 

 

 

+

 

 

 

Orthoptera

Acrididae

Aiolopus thalassinus

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Locusta migratoria

+

 

 

 

 

 

 

 

 

Oedipoda coerulescens

 

 

 

 

+

 

 

 

 

Psophus stridulus

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Sphingonotus coerulans

 

 

 

 

+

 

 

 

 

Stetophyma grossus

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Gryllidae

Gryllus campestris

 

 

 

 

+

 

 

 

 

Phaneropteridae

Phaneroptera falcata

 

 

 

 

+

 

 

 

 

Tetrigidae

Tetrix caperoi jarocki

 

 

+

 

 

 

 

 

 

Lepidoptera

Arctiidae

Arctia festiva

 

+

 

 

 

 

 

 

 

Hyphoraia aulica

 

 

+

 

 

 

 

 

 

Hesperidae

Heteropterus morpheus

 

 

 

 

+

 

 

 

 

Lycaenidae

Glaucopsyche alexis

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Lycaena dispar

 

 

 

 

 

+

 

 

 

Lycaena helle

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Maculinea alcon

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Maculinea arion

 

 

+

 

 

 

 

 

 

Maculinea nausitous

 

 

 

 

 

+

 

 

 

Maculinea telejus

 

 

 

 

 

+

 

 

 

Nepticulidae

Ectoedmia viridissimella

 

 

+

 

 

 

 

 

 

Stigmella sanguisorbae

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Notodontidae

Spatalia argentina

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Nymphalidae

Apatura ilia

 

 

 

 

 

+

 

 

 

Apatura iris

 

 

 

 

 

+

 

 

 

Coenonympha tullia

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Euphydryas aurinia

 

 

+

 

 

 

 

 

 

Hipparchia statilinus

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Melitaea diamina

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Melitaea didyma

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Nymphalis xanthomelas

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Papilionidae

Iphiclides podalirius

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Papilio machaon

 

 

 

 

 

+

 

 

 

Pieridae

Colias myrmidone

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Pyralidae

Agriphila aeneociliella

 

 

 

 

+

 

 

 

 

Diptera

Asilidae

Asilus crabroniformis

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Dasypogon diadema

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Holopogon fumipennis

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Conopidae

Dalmannia aculeata

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Stratiomyidae

Odontomyia hydroleon

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Stratiomys chamaeleon

 

 

 

 

+

 

 

 

 

Stratiomys singularior

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Syrphidae

Brachypalpus chrysites

 

 

 

 

 

+

 

 

 

Chalcosyrphus femoratus

 

 

 

 

+

 

 

 

 

Chrysotoxum lineare

 

 

 

 

 

+

 

 

 

Eriozona syrphoides

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Eristalis cryptarum

 

 

+

 

 

 

 

 

 

Rhingia borealis

 

 

 

 

 

+

 

 

 

Spilomyia diophthalma

 

 

 

 

+

 

 

 

 

Hymenoptera

Apidae

Andrena alfkenella

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Andrena assimilis

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Andrena florea

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Andrena vulvida

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Andrena limata

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Andrena nasuta

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Andrena nycthemera

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Andrena pusilla

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Andrena sueriensis

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Andrena symphyti

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Andrena synadelpha

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Andrena tarsata

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Andrena viridescens

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Anthocopa papaveris

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Biastes emarginatus

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Bombus cryptarum

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Bombus jonellus

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Bombus magnus

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Bombus pomorum

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Bombus ruderatus

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Bombus soroeensis

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Bombus subterraneus

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Bombus veteranus

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Chelostoma distinctum

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Coelioxys afra

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Coelioxys alata

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Coelioxys polycentris

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Colletes floralis

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Colletes impunctatus

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Colletes inexpectatus

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Colletes similis

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Epeoloides coecutiens

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Eucera interrupta

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Halictus compressus

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Halictus simplex

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Hylaeus cornutus

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Hylaeus gredleri

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Hylaeus pectoralis

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Hylaeus pictipes

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Hylaeus punctulatissimus

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Hylaeus signatus

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Hylaeus styriacus

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Megachile pilidens

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Melecta luctuosa

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Nomada distinguenda

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Nomada moeschleri

 

 

 

 

 

+

 

 

 

Nomada obscura

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Nomada zonata

 

 

 

 

 

+

 

 

 

Proanthidium oblongatum

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Psithyrus norvegicus

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Seladonia semitheca

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Sphecodes cristatus

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Sphecodes marginatus

+

 

 

 

 

 

 

 

 

Sphecodes spinulosus

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Stelis ornatula

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Chrysididae

Chrysis angustula

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Chrysis bicolor

 

 

 

 

 

+

 

 

 

Chrysis gracillima

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Chrysis graelsi sybarita

 

 

 

 

 

+

 

 

 

Chrysis iris

 

 

 

 

 

+

 

 

 

Chrysis pseudobrevitarsis

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Chrysis succincta

 

 

 

 

 

+

 

 

 

Chrysura radians

 

 

 

 

 

+

 

 

 

Cleptes nitidulus

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Cleptes semicyaneus

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Hedychridium integrum

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Hedychridium purpurascens

+

 

 

 

 

 

 

 

 

Hedychridium zelleri

 

 

 

 

 

+

 

 

 

Hedychrum aureicolle niemelai

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Hedychrum chalybaeum

 

 

 

 

 

+

 

 

 

Holopyga chrysonota

 

 

 

 

 

+

 

 

 

Omalus biaccinctus

 

 

 

 

 

+

 

 

 

Parnopes grandior

 

+

 

 

 

 

 

 

 

Crabronidae

Ammoplanus handlirschi

 

 

 

 

 

+

 

 

 

Astata kashmirensis

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Bembecinus tridens

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Bembix rostrata

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Crabro ingricus

 

 

 

 

+

 

 

 

 

Crossocerus congener

 

 

 

 

+

 

 

 

 

Didineis lunicornis

 

 

 

 

+

 

 

 

 

Dryudella pinguis

 

 

 

 

+

 

 

 

 

Gorytes fallax

 

 

 

 

+

 

 

 

 

Harpactus elegans

 

 

 

 

+

 

 

 

 

Harpactus formosus

 

 

 

 

+

 

 

 

 

Harpactus moravicus

 

 

 

 

+

 

 

 

 

Lestica alata

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Miscophus ater

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Nysson niger

 

 

 

 

+

 

 

 

 

Oxybelus argentatus

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Passaloecus brevilabris

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Passaloecus clypealis

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Pephredon austriacus

 

 

 

 

 

+

 

 

 

Polemistus abnormis

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Tachysphex psammobius

 

 

 

 

+

 

 

 

 

Formicidae

Camponotus fallax

 

 

 

 

+

 

 

 

 

Dolichoderus quadripunctatus

 

 

 

 

+

 

 

 

 

Formica aquilonia

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Formica exsecta

 

 

 

 

 

+

 

 

 

Formica polyctena

 

 

 

 

+

 

 

 

 

Formica pratensis

 

 

 

 

+

 

 

 

 

Formica pressilabris

 

 

 

 

 

+

 

 

 

Formica rufa

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Formica truncorum

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Myrmica karavaievi

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Ponera coarctata

 

 

 

 

+

 

 

 

 

Strobylognathus testaceus

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Pompilidae

Anoplius ceviventris

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Cryptocheilus fabricii

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Evagetes littoralis

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Evagetes proximus

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Homonotus sanguinolentus

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Priocnemis agilis

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Priocnemis gracilis

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Priocnemis hankoi

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Priocnemis pusilla

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Priocnemis vulgaris

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Sphecidae

Ammophila pubescens

 

 

 

 

+

 

 

 

 

Vespidae

Allodynerus delphinalis

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Euodynerus dantici

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Euodynerus notatus

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Polistes gallicus

 

+

 

 

 

 

 

 

 

Stenodynerus xanthomelas

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Symmorphus connexus

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Symmorphus crassicornis

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Symmorphus murarius

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Coleoptera

Bostrychidae

Bostrychus capucinus

 

 

 

 

 

 

 

LC

LC

Buprestidae

Sphenoptera substriata

 

 

+

 

 

 

 

 

 

Carabidae

Badister dorsiger

 

+

 

 

 

 

 

 

 

Blethisa multicpunctata

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Broscus cephalotes

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Carabus clathratus

 

 

+

 

 

 

 

 

 

Carabus convexus

 

 

 

 

+

 

 

 

 

Carabus nitens

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Demetrias imperialis

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Harpalus zabroides

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Laemostenus terricola

 

+

 

 

 

 

 

 

 

Masoreus wetterhallii

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Miscodera arctica

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Omophron limbatum

 

 

 

 

+

 

 

 

 

Oodes gracilis

 

 

+

 

 

 

 

 

 

Ooodes helopioides

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Patrobus septentrionis

 

+

 

 

 

 

 

 

 

Trechus austriacus

 

+

 

 

 

 

 

 

 

Cerambycidae

Chlorophorus varius

 

 

 

 

 

 

 

LC

LC

Glaphyra umbellatarum

 

 

 

 

 

 

 

LC

LC

Molorchus minor

 

 

 

 

 

 

 

LC

LC

Nathrius brevipennis

 

 

 

 

 

 

 

DD

DD

Obrium cantharinum

 

 

 

 

 

 

 

LC

LC

Prionus coriarius

 

 

 

 

 

 

 

LC

LC

Saperda perforata

 

 

 

 

 

 

 

LC

LC

Cucujidae

Cucujus cinnaberinus

 

 

 

 

 

+

 

NT

NT

Curculionidae

Lixus cylindrus

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Elateridae

Ampedus balteatus

 

 

 

 

 

 

 

LC

LC

Ampedus cinnabarinus

 

 

 

 

 

 

 

LC

LC

Ampedus elegantulus

 

 

 

 

 

 

 

LC

LC

Ampedus erythrogonus

 

 

 

 

 

 

 

LC

LC

Ampedus nigrinus

 

 

 

 

 

 

 

LC

LC

Ampedus nigroflavus

 

 

 

 

 

 

 

LC

LC

Ampedus pomonae

 

 

 

 

 

 

 

LC

LC

Ampedus pomorum

 

 

 

 

 

 

 

LC

LC

Ampedus sanguineus

 

 

 

 

 

 

 

LC

LC

Ampedus sanguinolentus

 

 

 

 

 

 

 

LC

LC

Calambus bipustulatus

 

 

 

 

 

 

 

LC

LC

Cardiophorus ruficollis

 

 

 

 

 

 

 

LC

LC

Denticollis linearis

 

 

 

 

 

 

 

LC

LC

Hypoganus inunctus

 

 

 

 

 

 

+

LC

LC

Melanotus castanipes

 

 

 

 

 

 

 

LC

LC

Melanotus villosus

 

 

 

 

 

 

 

LC

LC

Stenagostus rufus

 

 

 

 

+

 

 

LC

LC

Erotylidae

Dacne bipustulata

 

 

 

 

 

 

 

LC

LC

Tritoma bipustulata

 

 

 

 

 

 

 

LC

LC

Eucnemidae

Eucnemis capucina

 

 

 

 

 

 

 

LC

LC

Hylis foveicollis

 

 

 

 

 

 

 

LC

LC

Hylis procerulus

 

 

 

 

 

 

 

LC

LC

Melasis buprestoides

 

 

 

 

 

 

 

LC

LC

Xylophilus testaceus

 

 

 

 

 

 

 

NT

NT

Leiodidae

Platypsyllus castoris

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Lucanidae

Dorcus parallelipiedus

 

 

 

+

 

 

 

LC

LC

Mycetophagidae

Litargus connexus

 

 

 

 

 

 

 

LC

LC

Mycetophagus multipunctatus

 

 

 

 

 

 

 

LC

LC

Mycetophagus populi

 

 

 

 

 

 

 

LC

LC

Mycetophagus quadripustulatus

 

 

 

 

 

 

 

LC

LC

Pythidae

Pytho depressus

 

 

 

 

 

 

 

LC

LC

Rhynchitidae

Rhynchites bacchus

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Salpingidae

Salpingus aeneus

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Scarabaeidae

Gnorimus variabilis

 

 

 

+

 

 

 

NT

NT

Osmoderma eremita

 

 

 

+

 

 

 

NT

NT

Protaetia aeruginosa

 

 

 

+

 

 

 

NT

NT

Staphylinidae

Reichenbachia juncorum

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Stenus flavipalpis

 

 

+

 

 

 

 

 

 

Velleius dilatatus

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Tenebrionidae

Neomida haemorrhoidalis

 

 

 

 

+

 

 

 

 

Trogossitidae

Grynocharis oblonga

 

 

 

 

 

 

 

LC

LC


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

EX?

CR

EN

VU

NT

LC

DD


 


 


 


 

SUMA

3

8

10

67

30

27

65


 


 

OGÓŁEM

210


 

 

EX? – gatunki prawdopodobnie wymarłe

 

CR – gatunki skrajnie zagrożone

 

EN – gatunki bardzo wysokiego ryzyka, silnie zagrożone

 

VU – gatunki wysokiego ryzyka, narażone na wyginięcie

 

NT – gatunki niższego ryzyka, ale bliskie zagrożenia

 

LC – gatunki na razie nie zagrożone wyginięciem

 

DD – gatunki o nieokreślonym stopniu zagrożenia

 

Wykaz najpospolitszych gatunków ptaków lęgowych występujących na terenie KPN.

Lp.

Gatunek

Status

Szacowana liczebność populacji

Kategoria zagrożenia wg. Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt

Chroniony prawem krajowym

Chroniony w ramach Dyrektywy 79/409/EWG (Dyrektywa Ptasia)

1

Łabędź niemy (Cygnus olor)

l

bardzo nieliczny

-

Ś

Art. 4.2

2

Gęgawa (Anser anser)

l

bardzo nieliczna

-

-

Art. 4.2

3

Cyraneczka (Anas crecca)

l

nieliczna

-

-

Art. 4.2

4

Krzyżówka (Anas platyrhynchos)

L

średnio liczna

-

-

Art. 4.2

5

Cyranka (Anas querquedula)

L

średnio liczna

-

Ś2

Art. 4.2

6

Czernica (Aythya fuligula)

l

bardzo nieliczna

-

-

Art. 4.2

7

Kuropatwa (Pedrix pedrix)

l

bardzo nieliczna

-

-

-

8

Przepiórka (Coturnix coturnix)

L

średnio liczna

-

Ś

Art. 4.2

9

Bażant (Phasianus colchicus)

L

liczny

-

-

-

10

Perkozek (Tachybaptus ruficollis)

l

średnio liczny

-

Ś

Art. 4.2

11

Perkoz rdzawoszyi (Podiceps grisegena)

l

bardzo nieliczny

-

Ś

Art. 4.2

12

Bąk (Botaurus stellaris)

l

nieliczny

LC

Ś

Zał. I

13

Czapla siwa (Ardea cinerea)

l

nieliczna, opuszczona od 2008 r. kolonia w zachodniej części parku

-

Cz

Art. 4.2

14

Bocian czarny (Ciconia nigra)

L

średnio liczny

-

Ś1,2

Zał. I

15

Bocian biały (Ciconia ciconia)

L

średnio liczny

-

Ś2

Zał. I

16

Trzmielojad (Pernis apivorus)

L

średnio liczny

-

Ś

Zał. I

17

Bielik (Haliaeetus albicilla)

l

Średnio liczny
(od 2 do 4 par)

LC

Ś1

Zał. I

18

Błotniak stawowy (Circus aeruginosus)

L

średnio liczny

-

Ś2

Zał. I

19

Błotniak łąkowy (Circus pygargus)

l

bardzo nieliczny, (1-4 pary)

 

Ś2

Zał. I

20

Jastrząb (Accipiter gentilis)

L

liczny (40-55 par)

 

Ś

-

21

Krogulec (Accipiter nisus)

L

liczny (50-60 par)

-

Ś

-

22

Myszołów (Buteo buteo)

L

liczny (90-150 par)

-

Ś

-

23

Orlik krzykliwy (Aquila pomarina)

l

nieliczny (2-4 par)

LC

Ś1

Zał. I

24

Pustułka (Falco tinnunculus)

l

bardzo nieliczna (2-5 par)

-

Ś2

Art. 4.2

25

Kobuz (Falco subbuteo)

l

bardzo nieliczny (3-5 par)

-

Ś2

-

26

Wodnik (Rallus aquaticus)

L

lokalnie liczny (co najmniej 70 par)

-

Ś

Art. 4.2

27

Kropiatka (Porzana porzana)

L

lokalnie liczna (30-70 samców)

-

Ś2

Zał. I

28

Zielonka (Porzana parva)

l

bardzo nieliczna
(1-20 samców)

NT

Ś

Zał. I

29

Derkacz (Crex crex)

L

lokalnie liczny (90-230 samców)

-

Ś2

Zał. I

30

Kokoszka (Gallinula chloropus)

l

nieliczna

-

Ś

Art. 4.2

31

Łyska (Fulica atra)

L

lokalnie średnio liczna

-

-

Art. 4.2

32

Żuraw (Grus grus)

L

Średnio liczny (ok.60 par)

-

Ś

Zał. I

33

Sieweczka rzeczna (Charadrius dubius)

l

wyjątkowo

-

Ś

Art. 4.2

34

Czajka (Vanellus vanellus)

L

nieliczna (30-50 par)

-

Ś2

Art. 4.2

35

Kszyk (Gallinago gallinago)

L

liczny, co najmniej 60 par

-

Ś2

Art. 4.2

36

Słonka (Scolopax rusticola)

L

bardzo liczny

-

-

Art. 4.2

37

Rycyk (Limosa limosa)

l

nieliczny (6-12 par)

-

Ś2

Art. 4.2

38

Krwawodziób (Tringa totanus)

l

nieliczny (5-10 par)

-

Ś2

Art. 4.2

39

Samotnik (Tringa ochropus)

L

średnio liczny

-

Ś2

Art. 4.2

40

Śmieszka (Larus ridibundus)

l

1 kolonia (80 os.)

-

Ś

Art. 4.2

41

Gołąb miejski (Columba livia f. Urbana)

l

nieliczny, tereny zurbanizowane

-

-

-

42

Siniak (Columba oenas)

l

nieliczny

-

Ś

Art. 4.2

43

Grzywacz (Columba palumbus)

L

liczny

-

-

-

44

Sierpówka (Streptopelia decaocto)

l

nieliczna

-

Ś

-

45

Turkawka (Streptopelia turtur)

l

bardzo nieliczna

-

Ś

-

46

Kukułka (Cuculus canorus)

L

liczna

-

Ś

-

47

Puszczyk (Strix aluco)

L

średnio liczny, lokalnie liczny

-

Ś

-

48

Uszatka (Asio otus)

L

nieliczna

-

Ś

-

49

Włochatka (Aegolius funereus)

l

bardzo nieliczna, (1-2 pary)

LC

Ś2

Zał. I

50

Lelek (Caprimulgus europaeus)

L

średnio liczny
(20-50 par)

-

Ś

Zał. I

51

Dudek (Upupa epops)

L

średnio liczny
(ok.50 par)

-

Ś2

Art. 4.2

52

Krętogłów (Jynx torquilla)

L

średnio liczny

-

Ś

-

53

Dzięcioł zielony (Picus viridis)

L

średnio liczny

-

Ś2

-

54

Dzięcioł czarny (Dryocopus martius)

L

liczny
(100-140 par)

-

Ś2

Zał. I

55

Dzięcioł duży (Dendrocopos major)

L

liczny, lokalnie bardzo liczny

-

Ś

-

56

Dzięcioł średni (Dendrocops medius)

L

średnio liczny
(60-100 par)

-

Ś2

Zał. I

57

Dzięciołek (Dendrocopos minor)

L

średnio liczny

-

Ś

-

58

Lerka (Lullula arborea)

L

bardzo liczna, (250-300 par)

-

Ś

Zał. I

59

Skowronek (Alauda arvensis)

L

bardzo liczny

-

Ś

-

60

Brzegówka (Riparia riparia)

l

Od 0 - do 100 par (kolonia)

-

Ś

Art. 4.2

61

Dymówka (Hirundo rustica)

L

średnio liczna

-

Ś

-

62

Oknówka (Delichon urbicum)

L

średnio liczna

-

Ś

-

63

Świergotek polny (Anthus campestris)

l

bardzo nieliczny (1-2 pary)

-

Ś

Zał. I

64

Świergotek drzewny (Anthus trivialis)

L

bardzo liczny

-

Ś

-

65

Świergotek łąkowy (Anthus pratensis)

l

nieliczny

-

Ś

-

66

Pliszka żółta (Motacilla flava)

L

średnio liczna

-

Ś

-

67

Pliszka siwa (Motacilla alba)

L

bardzo liczna

-

Ś

-

68

Strzyżyk (Troglodytes troglodytes)

L

bardzo liczny

-

Ś

-

69

Pokrzywnica (Prunella modularis)

L

nieliczna

-

Ś

-

70

Rudzik (Erithacus rubecula)

L

bardzo liczny

-

Ś

-

71

Słowik szary (Luscinia luscinia)

L

średnio liczny

-

Ś

Art. 4.2

72

Słowik rdzawy (Luscinia megarhynchos)

l

bardzo nieliczny

-

Ś

-

73

Kopciuszek (Pchoenicurus ochruros)

L

liczny

-

Ś

-

74

Pleszka (Pchoenicurus pchoenicurus)

L

liczna

-

Ś

-

75

Pokląskwa (Saxicola rubetra)

L

liczna

-

Ś

-

76

Kląskawka (Saxicola rubicola)

l

nieliczna (3-4 pary)

-

Ś

-

77

Białorzytka (Oenanthe oenanthe)

l

nieliczna

-

Ś

-

78

Kos (Turdus merula)

L

bardzo liczny

-

Ś

-

79

Kwiczoł (Turdus pilaris)

L

średnio liczny

-

Ś

-

80

Śpiewak (Turdus philomelos)

L

bardzo liczny

-

Ś

-

81

Paszkot (Turdus visc
viscivorus)

L

średnio liczny

-

Ś

-

82

Świerszczak (Locustella naevia)

L

średnio liczny
(50-90 par)

-

Ś

Art. 4.2

83

Strumieniówka (Locustella fluviatilis)

L

średnio liczna
(40-70 par)

-

Ś

Art. 4.2

84

Brzęczka (Locustella luscinioides)

L

nieliczna

-

Ś

Art. 4.2

85

Rokitniczka (Acrocephalus schoenobaenus)

L

liczna

-

Ś

Art. 4.2

86

Łozówka (Acrocephalus palustris)

L

średnio liczna

-

Ś

-

87

Trzcinniczek (Acrocephalus scirpaceus)

l

średnio liczny

-

Ś

Art. 4.2

88

Trzciniak (Acrocephalus arundinaceus)

l

nieliczny

-

Ś

-

89

Zaganiacz (Hippolais icterina)

L

liczny

-

Ś

-

90

Jarzębatka (Sylvia nisoria)

l

nieliczna
(ok. 50 par)

-

Ś

Zał. I

91

Piegża (Sylvia curruca)

L

liczna

-

Ś

-

92

Cierniówka (Sylvia communis)

L

liczna

-

Ś

-

93

Gajówka (Sylvia borin)

L

średnio liczna

-

Ś

-

94

Kapturka (Sylvia atricapilla)

L

bardzo liczna

-

Ś

-

95

Świstunka leśna (Phyllopscopus sibilatrix)

L

liczna

-

Ś

-

96

Pierwiosnek (Phylloscopus collybita)

L

liczny

-

Ś

-

97

Piecuszek (Phylloscopus trochilus)

L

liczny

-

Ś

-

98

Mysikrólik (Regulus regulus)

l

nieliczny

-

Ś

-

99

Muchołówka szara (Muscicapa striata)

L

średnio liczna

-

Ś

-

100

Muchołówka mała (Ficedula parva)

l

nieliczna

-

Ś

Zał. I

101

Muchołówka żałobna (Ficedula hypoleuca)

L

średnio liczna

-

Ś

-

102

Raniuszek (Aeghitalos caudatus)

l

średnio liczna

-

Ś

-

103

Sikora uboga (Poecile palustris)

L

średnio liczna

-

Ś

-

104

Czarnogłówka (Poecile montanus)

L

nieliczna

-

Ś

-

105

Czubatka (Lophophanes cristatus)

L

liczna

-

Ś

-

106

Sosnówka (Periparus ater)

L

liczna

-

Ś

-

107

Modraszka (Cyanistes caeruleus)

L

bardzo liczna

-

Ś

-

108

Bogatka (Parus major)

L

bardzo liczna

-

Ś

-

109

Kowalik (Sitta europaea)

L

średnio liczny

-

Ś

-

110

Pełzacz leśny (Certhia familiaris)

L

Średnio liczny

-

Ś

-

111

Pełzacz ogrodowy (Certhia brachydactyla)

L

średnio liczny

-

Ś

-

112

Remiz (Remiz pendulinus)

l

bardzo nieliczny

-

Ś

Art. 4.2

113

Wilga (Oriolus oriolus)

L

liczna

-

Ś

-

114

Gąsiorek (Lanius collurio)

L

liczny (około 200 par)

-

Ś

Zał. I

115

Srokosz (Lanius excubitor)

L

średnio liczny (koło 25 par)

-

Ś

Art. 4.2

116

Sójka (Garrulus glandarius)

L

liczna

-

Ś

-

117

Sroka (Pica pica)

L

liczna

-

Cz

-

118

Kawka (Corvus monedula)

l

tereny zurbanizowane

-

Ś

-

119

Wrona siwa (Corvus cornix)

L

-

-

Cz

-

120

Kruk (Corvus corax)

L

średnio liczny (ok.30 par)

-

Cz

-

121

Szpak (Sturnus vulgaris)

L

liczny

-

Ś

-

122

Wróbel (Passer domesticus)

L

średnio liczny

-

Ś

-

123

Mazurek (Passer montanus)

L

średnio liczny

-

Ś

-

124

Zięba (Fringilla coelebs)

L

bardzo liczna

-

Ś

-

125

Kulczyk (Serinus serinus)

L

średnio liczny

-

Ś

-

126

Dzwoniec (Carduelis chloris)

L

liczny

-

Ś

-

127

Szczygieł (Carduelis carduelis)

L

średnio liczny

-

Ś

-

128

Czyż (Carduelis spinus)

l

nieliczna

-

Ś

-

129

Makolągwa (Carduelis cannabina)

l

nieliczna

-

Ś

-

130

Dziwonia (Carpodacus erythrinus)

l

nieliczna
(20-30 par)

-

Ś

Art. 4.2

131

Gil (Pyrrhula pyrrhula)

l

nieliczny

-

Ś

-

132

Grubodziób (Coccothraustes coccothraustes)

L

średnio liczny

-

Ś

-

133

Trznadel (Emberiza citrinella)

L

bardzo liczny

-

Ś

-

134

Ortolan (Emberiza hortulana)

l

bardzo nieliczny (0-2 pary)

-

Ś

Zał. I

135

Potrzos (Emberiza schoeniclus)

L

średnio liczny

-

Ś

-

136

Potrzeszcz (Emberiza calandra)

l

bardzo nieliczny (1-5 par)

-

Ś

-

Ś – ścisła ochrona gatunkowa
1 – nie stosuje się dla nich odstępstw od zakazów zawartych w §8 rozporządzenia MŚ w sprawie
2 – gatunki zwierząt wymagające ochrony czynnej
L- regularnie lęgowy na znacznym obszarze KPN lub w większości odpowiednich dla gatunku biotopów
l – lęgowy lokalnie lub sporadycznie
EXP – gatunek wymarły w Polsce
CR – gatunki skrajnie zagrożone
EN – gatunki bardzo wysokiego ryzyka, silnie zagrożone
VU – gatunki wysokiego ryzyka, narażone na wyginięcie
NT – gatunki niższego ryzyka, ale bliskie zagrożenia
LC – gatunki na razie nie zagrożone wyginięciem

 

Ryś
Ryś

Kampinoski Park Narodowy stanowi wyjątkową ostoję fauny w Centralnej Polsce. Stwierdzono tu występowanie blisko 4 000 gatunków bezkręgowców (szacuje się, że liczba gatunków tej grupy zwierząt w Puszczy Kampinoskiej może wynosić nawet kilkanaście tysięcy), blisko 30 gatunków ryb, 13 gatunków płazów, 6 rodzimych gatunków gadów, ponad 200 gatunków ptaków (w tym blisko 150 lęgowych) i ponad 50 gatunków ssaków. Oprócz gatunków powszechnych, Puszczę Kampinoską zamieszkują chronieni prawem krajowym i europejskim przedstawiciele wszystkich w/w grup systematycznych. Symbolem Kampinoskiego Parku Narodowego jest łoś (Alces alces) , dla którego Puszcza Kampinoska jest drugą co wielkości (po bagnach biebrzańskich) ostoją w Polsce. Obecność łosi na tym terenie, podobnie jak bobrów i rysi, jest efektem programów reintrodukcji. Niestety wśród większości grup kampinoskich zwierząt znaleźć można gatunki obce, pochodzące z innych kontynentów, i stanowiące dla zagrożenie dla rodzimej fauny. Przykładami takich zwierząt jest azjatycka biedronka Harmonia axiridis, ryba trawianka (Perccottus glenii), żółw czerwonolicy (Trachemys scripta elegans) czy norka amerykańska (Neovison vison).

 

Opis szczegółowy:
Typ - Nicienie Nemathelminthes: 103 gatunki, około 10% nicieni fauny Polski.

Typ - Mięczaki Mollusca: 59 gatunków, 15 % fauny Polski.Więcej zdjęć ...

Typ - Pierścienice Annelida: 25 gatunków, 22% fauny Polski.

Typ - Bezkręgowce Arthropoda: 2529 gatunków, 

Gromada: Skorupiaki Crustacea: 93 gatunki, 20% fauny Polski.
Gromada: Pajęczaki Arachnida: 390 gatunków, 26% fauny Polski.
Gromada: Pareczniki Chilopoda: 14 gatunków, 25% fauny Polski.
Gromada: Dwuparce Diplopoda: 8 gatunków, 10% fauny Polski.
Gromada: Owady Insecta: 2045 gatunków, 7% fauny Polski.

Typ - Kręgowce, Vertebrata:

Gromada: Ryby Osteichtyes : 27 gatunków, 47% fauny Polski.
Gromada: Płazy, Amphibia : 13 gatunków, 72% fauny Polski.
Gromada: Gady, Reptilia : 6 gatunków, 67% fauny Polski.
Gromada: Ptaki, Avies : 153 gatunki lęgowe (z 16 rzędów) 70% fauny Polski oraz 27 gatunków ptaków nielęgowych (z 11 rzędów).

Wśród gatunków lęgowych do szczególnie cennych zaliczyć należy: bąka, bociana białego, bociana  czarnego, trzmielojada, błotniaka stawowego, błotniaka łąkowego, orlik krzykliwego, włochatkę, kropiatkę, zielonkę, żurawia, lelka, dzięcioła czarnego, dzięcioła średniego, jarzębatkę, muchołówkę małą.

Gromada: Ssaki, Mammalia : 52 gatunki, 65% fauny Polski, z czego 3 gatunki są efektem reintrodukcji:
• łoś Alces alces - 11.08.1951 r., przywiezione z Białorusi 2 byki, klępę i 2 łoszaki zapoczątkowały powstanie stabilnej populacji, która obecnie liczy około 115-120 osobników)
• bóbr europejski Castor fiber - w kwietniu 1980 r. wypuszczonych zostało 7 osobników (1 para starych, 1 para dwuletnich, 2 roczne samice i 1 roczny samiec) odłowionych na Pojezierzu Suwalskim. Obecnie na terenie KPN mamy 26 stanowisk bobra (szacunkowo około 80 osobników).
• ryś Lynx lynx - w grudniu 1992 r. rozpoczęto program reintrodukcji w ramach którego osobniki rysia (urodzone w ogrodach zoologicznych i bezpłatnie przekazane KPN) były po wcześniejszej aklimatyzacji w leśnej wolierze uwalniane w środowisku naturalnym. Celem programu jest stwierdzenie, czy drapieżniki urodzone i wychowane w niewoli są w stanie zaadoptować się w naturze i wypełnić niszę wielkiego drapieżnika.

Podkategorie

 • Przyroda nieożywiona

  Przyroda nieożywiona to wszystkie czynniki abiotyczne, kształtujące miejsce życia organizmów, które przystosowują się do nich. Składają się nań miedzy innymi takie czynniki, jak:

  • klimat (temperatury powietrza, opady atmosferyczne, wilgotność powietrza, wiatry, ciśnienie atmosferyczne, światło)
  • ukształtowanie powierzchni terenu,
  • podłoże skalne,
  • wody powierzchniowe i podziemne (miejsca występowania, zasoby, przepływy, temperatury)
  • czynniki chemiczne (skład chemiczny atmosfery i wód).

  Elementem przyrody, który leży na styku przyrody nieożywionej i ożywionej jest gleba. Gleby zależą od budowy geologicznej, ukształtowania terenu, stosunków wodnych, roślinności, grzybów i zwierząt oraz działalności człowieka.

  Przyroda nieożywiona jest jednym z wielu elementów monitorowanych i chronionych przez Kampinoski Park Narodowy.

  {nomultithumb}

 • Flora
 • Fauna
Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo