• image

Budynek muzeum w Granicy

Wieś Granica to jedno z najpopularniejszych miejsc turystycznych na mapie Kampinoskiego Parku Narodowego,położona w sąsiedztwie obszaru ochrony ścisłej z ponad 150-letnim drzewostanem. Atrakcyjność tego miejsca potwierdza rzesza turystów i odwiedzających park. Muzeum Puszczy Kampinoskiej w Granicy powstało w latach 60-tych XX w. w budynku dawnej kasjerówki. Przekształcone w roku 1990 jako jedna z pierwszych tego rodzaju placówek w polskich parkach narodowych w Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny (ODM). Wielu dawnych bywalców pamięta skromną ekspozycję przyrodniczą oraz lekcje muzealne, na które licznie ściągały dzieci i młodzieży zarówno z najbliższych jak dalszych szkół.

Czytaj więcej...

Prace wykończeniowe wewnątrz budynków idą pełną parą. Z każdym dniem wnętrza nabierają coraz większego smaku. W większości pomieszczeń ułożono już podłogi. Trwa montaż elementów drewnianych - lamperii i poręczy oraz oświetlenia. Niektóre elementy oświetlenia to oryginalne, blisko stuletnie lampy. Pozostałe, to wierna rekonstrukcja lamp z okresu międzywojennego. Wszystkie pomieszczenia zostały już pomalowane, z zachowaniem dawnego wykończenia w postaci odcięć. W jednym z pomieszczeń zachowany został tzw. „świadek”. To nic innego jak fragment odsłaniający warstwy historycznego malowania ścian. Niektórym osobom kolor ścian może wydać się zbyt odważny, ale tak właśnie wyglądały one przed wojną. Zgodnie z założeniami projektu wygląd i wystrój wnętrz nawiązywał będzie do lat 20 XX w., kiedy to powstały budynki Nadleśnictwa Kampinos.

Czytaj więcej...

Data

Przebieg prac

2017-04-19

 

Podpisanie umowy RPMA.05.03.00-14-6007/16-00 o dofinansowanie projektu "Rewitalizacja zabytkowych obiektów leśnej architektury drewnianej na terenie Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego Kampinoskiego Parku Narodowego w Granicy oraz ich adaptacja do celów muzealnych i edukacyjnych", zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego a Kampinoskim Parkiem Narodowym.

Całkowita wartość projektu 4 145 144,70 PLN, w tym wysokość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej wynosi 3 235 083,36 PLN, zakończenie realizacji projektu: 30.06.2018 r.

2017-11-16

Wydłużenie terminu realizacji projektu do 31.12.2018 r. / aneks nr RPMA.05.03.00-14-6007/16-02

2018-08-02

 

Podpisanie umowy na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej w ramach zadania, dla etapu I - remont, przebudowa i rozbudowa obiektów w zakresie architektury, konstrukcji oraz instalacji odgromowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania.

Zakres prac obejmuje:

1. Przygotowanie do zatwierdzenia dokumentacji projektowej.

2. Roboty budowlane związane z remontem i przebudową obiektów tj. budynku dawnego Nadleśnictwa Kampinos (budynek nr 1), budynku obecnego Muzeum (budynek nr 6).

3. Remont i przebudowa dwóch obiektów gospodarczych z adaptacją na cele zaplecza socjalno-technicznego tj. budynku Stróżówki (budynek nr 2) oraz budynku maszynowni pomp i sanitariatów (budynek nr 3).

4. Pełnienie nadzoru autorskiego przez projektantów (autorów projektów) przez cały czas trwania inwestycji.

Umowa nr DE/373-200/2018 pomiędzy: Usługi Ogólnobudowlane Wyrób i sprzedaż Gontów Józef Stasiak a Kampinoskim Parkiem Narodowym.

2018-08-28

 

Uzyskanie pozwolenie na konserwację stolarki okiennej i drzwiowej oraz elementów wyposażenia i wykończenia (schody i balustrady, dekoracje architektoniczne) obiektów stojących na terenie Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego KPN w Granicy - budynku dyrekcji, budynku nadleśnictwa oraz stróżówki.

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, decyzja nr 1097/2018

2018-08-28

Uzyskanie pozwolenie na przeprowadzenie interdyscyplinarnych badań architektonicznych obiektów stojących na terenie Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego KPN w Granicy - budynku dyrekcji, budynku nadleśnictwa oraz stróżówki.

Mazowiecki Wojewódzki Konserwatora Zabytków, decyzja nr 1098/2018

2018-10-01

 

Podpisanie umowy na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru budowlanego w ramach zadania, dla etapu I - remont, przebudowa i rozbudowa obiektów w zakresie architektury, konstrukcji oraz instalacji odgromowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania; etapu II - przyłącz oraz instalacje elektryczne i niskoprądowe; etapu III - przyłącza oraz instalacje wodno-kanalizacyjne, co, pompy ciepła, wentylacje, etapu IV - roboty wykończeniowe w zakresie wnętrz obiektów; etapu V - zagospodarowanie terenu.

Umowa nr DE/373-281/2018 pomiędzy: INWEST - ART. Biuro Realizacji Inwestycji Piotr Janiec a Kampinoskim Parkiem Narodowym

2018-11-27

Odbiór częściowy robót. Opracowanie programu prac konserwatorskich dla stolarki okiennej i drzwiowej oraz pozostałych detali architektonicznych w budynkach nr 1, 2 i 6. Demontaż elementów infrastruktury technicznej wewnątrz budynków wraz z utylizacją.

2018-12-21

 

Prace na placu budowy ruszyły!

Starosta Warszawski Zachodni zatwierdza projektu budowlany i udziela pozwolenia na budowę dla Kampinoskiego Parku Narodowego obejmującego wykonanie robót budowlanych polegających:

1. Remoncie i konserwacji zabytkowego drewnianego budynku Muzeum Kampinoskiego Parku Narodowego. Decyzja nr 1874/2018.

2. Remoncie i konserwacji zabytkowego drewnianego budynku administracyjno-mieszkalnego. Decyzja nr 1875/2018.

3. Odbudowie historycznego budynku gospodarczego z rozbiórką istniejącego budynku. Decyzja nr 1877/2018.

4. Remoncie i konserwacji zabytkowego drewnianego budynku mieszkalno-gospodarczego. Decyzja nr 1878/2018.

2018-12-27

Odbiór częściowy robót. Projekt budowlany i wykonawczy dla budynku nr 1, 2, 3, 6 wraz z wymaganymi uzgodnieniami, ekspertyzami, opiniami i in. niezbędnymi opracowaniami oraz decyzją o pozwoleniu na budowę. Rozbiórka pokrycia dachowego z płyt eternitowych wraz ich utylizacją, rozbiórka warstw izolacyjnych i wykończeniowych połaci dachowych, stropów i posadzek wraz z utylizacją w budynku nr 1, 2 i 6.

Rozbiórka i zabezpieczenie zabytkowych pieców kaflowych w budynku nr 1.  Pozostałe prace rozbiórkowe w budynku nr 2.

2019-03-26

Odbiór częściowy robót. Budynek maszynowni i sanitariatów w stanie zero (roboty ziemne, ławy i stropy fundamentowe, ściany podziemne z izolacjami cieplnymi i przeciwwilgociowymi), stan surowy otwarty (ściany murowane zewnętrzne), wykończenie zewnętrzne (okładziny elewacyjne). W budynku nr 1 i 6 wykonano pozostałe roboty rozbiórkowe. Remont fundamentów oraz stan zero wykonano w budynku nr 1, 6, 17. W budynku nr 1 i 17 przeprowadzono prace konserwatorskie przy belkach zrębu, stropów i więźby wraz z zabezpieczeniem preparatem trójfunkcyjnym.

2019-04-01

 

Podpisanie umowy na część 2. Etapu III przyłącza oraz instalacje wod.-kan., co, pompy ciepła, wentylacje. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej w zakresie branży wod.-kan., CO, instalacji sanitarnych i pomp ciepła oraz wentylacji mechanicznej. Budowę robót instalacyjnych w zakresie instalacji wod.-kan., CO, sanitarnych i pomp ciepła oraz wentylacji mechanicznej związanych z remontem i przebudową obiektów budowlanych, dot. części 3. Etap V Zagospodarowanie terenu.

Umowa nr DE/373-57/2019 pomiędzy: SANITO sp. z o.o. a Kampinoskim Parkiem Narodowym.

2019-04-24

 

Odbiór częściowy robót. Budynek maszynowni i sanitariatów w stanie surowym otwartym (strop, konstrukcja dachu, podłoża pod posadzki). Krycie dachu gontem wraz z poszyciem oraz membrana przeciwwilgociową, obróbki blacharskie oraz wykończenie zewnętrzne elewacyjne. W budynku nr 2 (stróżówka) wykonano roboty murowe (ściany wewnętrzne i kominy) i ciesielskie (ściany, belki, konstrukcja dachu) stanu surowego otwartego. Krycie dachu gontem wraz z poszyciem oraz membraną przeciwwilgociową, obróbki blacharskie.

2019-04-24

 

Wydłużenie terminu realizacji projektu do 30.09.2020 r. /aneks nr RPMA.05.03.00-14-6007/16-03

2019-06-27

Odbiór częściowy robót. Wykonano instalacje odgromowa w budynku maszynowni i sanitariatów. W budynku nr 6 przeprowadzono prace konserwatorskie przy belkach zrębu, stropów oraz więźby wraz z zabezpieczeniem preparatem trójfunkcyjnym. Wykonano roboty ciesielskie (ściany, belki stropowe, konstrukcja dachu). W budynku nr 2 wykonano szalunki zewnętrzne i instalację odgromową.

2019-09-12

Odbiór częściowy robót. Wykonano roboty ciesielskie w budynku nr 1 (ściany, belki stropowe, konstrukcja dachu) oraz roboty murowe w budynku nr 6 (ściany zewnętrze i kominy).

2019-09-26

 

Zwiększenie wartość projektu 4 695 889,40 PLN oraz  wydłużenie terminu realizacji projektu do 21.12.2020 r. wzwiązku z trudnościami z wyłonieniem wykonawców Etapów II, III, V oraz technologicznymi ograniczenia w ramach realizacji Etapu I (osiadanie budynków) / aneks nr RPMA.05.03.00-14-6007/16-04

2019-10-01

 

Podpisanie umowy na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz zagospodarowania terenu.

Umowa nr DE/373-245/2019  pomiędzy: Piotr Janiec Inwest - Art. Biuro Realizacji Inwestycji a Kampinoskim Parkiem Narodowym.

2019-10-15

Odbiór częściowy robót. W budynku nr 1 wykonano roboty murowe (ściany wewnętrzne i kominy). Krycie dachu gontem wraz z poszyciem oraz membrana przeciwwilgociową, obróbki blacharskie i instalację odgromową wykonano w budynkach nr 1 i 6.

2019-10-30

 

Ogłoszenie konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji wnętrz i ekspozycji Muzeum Puszczy Kampinoskiej w Granicy

2019-11-06

 

Unieważnienie konkursu z powodu braków w dokumentacji projektowej i ponowne ogłoszenie konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji wnętrz i ekspozycji Muzeum Puszczy Kampinoskiej w Granicy.

2019-12-18

Odbiór częściowy robót. Budynek maszynowni i sanitariatów w stanie surowym otwartym (ściany murowane zewnętrzne i wewnętrzne, stropy, konstrukcja dachu, podłoża pod posadzki). Wykonano konstrukcje i naprawy ścian drewnianych, rekonstrukcję stolarki okiennej i drzwiowej osadzenie ościeżnic i in. W budynku  nr 1, 2, 6  wykonano podkłady na podłożu gruntowym, warstwy stropu z izolacjami.

2020-02-17

 

Posiedzenie sądu konkursowego. Ocenie podlegały dwie prace zaszyfrowane kodem 743 i 605.

2020-02-24

 

 

 

Ogłoszenie wyników konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji wnętrz i ekspozycji Muzeum Puszczy Kampinoskiej w Granicy.

I nagroda - praca zaszyfrowana kodem 743

II nagroda -  praca zaszyfrowana kodem 605

Publiczne rozkodowanie prac.

1. Praca zaszyfrowana kodem 605: JAZ+Architekci Żmijewski Jaworski Masse s.c., ul. Słupecka 9/17B, 02-309 Warszawa / II nagroda

2. Praca zaszyfrowana cyframi 743: Pracownia Projektowa Piotr Turkiewicz, ul. Grodzka 54/3b, 31-044 Kraków / I nagroda

Prezentacja prac konkursowych i dyskusja.

2020-03-11

Rozpoczęcie negocjacji z wolnej ręki warunków umowy z laureatem I nagrody konkursu architektonicznego.

2020-04-28

 

Zatwierdzenie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę obejmujące instalację w zakresie przyłączy wodno-kanalizacyjnych, instalacji wodno-kanalizacyjnych; centralnego ogrzewanie; pomp ciepła oraz wentylacji mechanicznej związanych z remontem i przebudową obiektów budowlanych

Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego, decyzja nr 433/2020.

2020-04-29

Odbiór częściowy robót. Wykonano odwierty pionowe na potrzeby dolnego źródła ciepła.

2020-05-27

 

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wydaje zalecenia konserwatorskie dla zespołu zabytkowych obiektów leśnej architektury drewnianej zlokalizowanej na terenie ODM KPM w Granicy, gm. Kampinos w zakresie prac wykończeniowych we wnętrzach trzech obiektów tj. budynku administracyjno-mieszkalnego (nr 1) - budynek nadleśnictwa, budynku Muzeum KPN (nr 6) - kasjerówka oraz budynku mieszkalno-gospodarczego (nr 2) - stróżówka.

2020-05-28

Odbiór częściowy robót. Budynek maszynowni i sanitariatów w stanie surowym otwartym (ściany murowane zewnętrzne i wewnętrzne, stropy, konstrukcja dachu, podłoża pod posadzki) i stan surowy zamknięty (okna i drzwi zewnętrzne, warstwy wyrównawcze na gruncie i stropie z izolacjami cieplnymi i przeciwwilgociowymi)

W budynku nr 1 i 6 wykonano dalsze prace stanu surowego.

2020-06-13

Lato z Radiem. Program 1 w Kampinoskim Parku Narodowym. Wakacyjna wizyta w Granicy, promocja projektu rewitalizacji zabytkowych obiektów w Granicy

https://latozradiem.pl/posts/2535617

2020-06-25

Odbiór częściowy robót. Sporządzono projekt budowlany i wykonawczy instalacji (c.o., wentylacji, automatyki budynku SMART, wod.-kan., zbiornik bezodpływowy na ścieki) dla budynków nr 1, 2, 3, 6 z wymaganymi uzgodnieniami, ekspertyzami  i in. dokumentami.

2020-07-21

Odbiór częściowy robót. Wykonano sieć preizolowaną z kotłowni do obiektów, instalację wodociągową i kanalizacyjną budynku nr 1, 2, 3, 6.

2020-09-24

Udział w konferencji regionalnej RPO WM 2014-2020 pt. „Efekty UE w wielu odsłonach. Mazowsze 2020”, promującej doświadczenia z realizacji projektu unijnych. Prezentacja promująca projekt rewitalizacji zabytkowych obiektów KPN w Granicy.

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=_Q7ILngqR7k

b_0_200_16777215_00___images_news_2020_konk-arch.jpgW związku z realizacją projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 „Rewitalizacja zabytkowych obiektów leśnej architektury drewnianej na terenie Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego Kampinoskiego Parku Narodowego w Granicy oraz ich adaptacja do celów muzealnych i edukacyjnych” – umowa o dofinansowanie nr RPMA.05.03.00.14-6007/16, przeprowadzony został konkurs architektoniczny na aranżację sal wystawienniczych na potrzeby ekspozycji czasowych.

Czytaj więcej...


Dnia 19.04.2017 r. w siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) w Warszawie podpisano Umowę o dofinansowanie nr RPMA.05.03.00-14-6007/16-00 projektu pt.: „Rewitalizacja zabytkowych obiektów leśnej architektury drewnianej na terenie Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego Kampinoskiego Parku Narodowego w Granicy oraz  ich adaptacja do celów muzealnych i edukacyjnych”. Podpisy złożyli: p. Mirosław Markowski – Dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego (KPN) oraz p. Mariusz Frankowski – p.o. Dyrektora Instytucji Wdrażającej MJWPU.

Czytaj więcej...

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo