• image

Czynna ochrona nietoperzy i renaturyzacja siedlisk murawowych w północnej części Łużowej Góry w Kampinoskim Parku Narodowym

Prace rozbiórkowe
Prace rozbiórkowe
Z końcem kwietnia zakończył się pierwszy etap prac rekultywacyjnych na Łużowej Górze. Z powierzchni wydmy zniknęły szpecące, zagrażające ludziom i środowisku naturalnemu ruiny bunkrów po dawnej bazie wojskowej. Elementów do rozbiórki było wiele, bo obok trzypiętrowego budynku koszarowego wyburzono także budynek garażowo-magazynowy oraz obiekty techniczne takie jak kominy wentylacyjne, przybudówki i wyłazy. Zamurowano niektóre zejścia do części obiektów podziemnych. W trakcie prac wszelkie materiały odpadowe były selekcjonowane.

Czytaj więcej...

Dnia 28 października 2016 r. w siedzibie Centrum Koordynacji Programów Środowiskowych (CKPŚ) w Warszawie, podpisano umowę o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0017/16-00, projektu pt.: „Czynna ochrona nietoperzy i renaturyzacja siedlisk murawowych w północnej części Łużowej Góry w Kampinoskim Parku Narodowym”. Stosowne podpisy złożyli: pani Magdalena Bukowska – dyrektor CKPŚ i pan Mirosław Markowski – dyrektor KPN. Tym samym przedsięwzięcie to przeszło z fazy planów w fazę realizacji.

Celami strategicznymi przedsięwzięcia pn. „Czynna ochrona nietoperzy i renaturyzacja siedlisk murawowych w północnej części Łużowej Góry w Kampinoskim Parku Narodowym” (projekt nr POIS.02.04.00-00-0017/16-00) jest poprawa stanu populacji nietoperzy oraz poprawa stanu  siedlisk murawowych na obszarze Natura 2000 PLC140001 „Puszcza Kampinoska”. Planuje się, że cele te zostaną osiągnięte dzięki podjęciu przez Kampinoski Park Narodowy (KPN) działań ochronnych polegających na  adaptacji części podziemnej dawnego obiektu wojskowego na zimowiska dla nietoperzy oraz wsparcie naturalnych procesów siedliskotwórczych w jego otoczeniu. Obszar przedsięwzięcia zlokalizowany jest we wschodniej części Kampinoskiego Parku Narodowego. Zajmuje północne ramię wydmy parabolicznej, tzw. Łużowej Góry, oraz przyległe do niej mniejsze wydmy. W wydmę tę wkomponowane były obiekty dawnej bazy wojskowej Układu Warszawskiego, w którego podziemiach stwierdzono obecność nietoperzy. Rekultywacja terenu pozwoli na odtworzenie charakterystycznych dla terenów wydmowych cennych muraw napiaskowych.
Efektem przeprowadzonych działań ma być powiększenie stanu liczebności co najmniej trzech występujących tam gatunków nietoperzy oraz poprawa stanu muraw napiaskowych na powierzchni 1,4 ha.

Czytaj więcej...

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo