Zasady udostępniania parku w celach naukowych zostały ujęte w Zarządzeniu 5/2012 dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego z dnia 16.02.2012 r. w sprawie udostępniania Kampinoskiego Parku Narodowego.

Osoby, które mają zamiar prowadzić badania naukowe na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego zachęcamy do wcześniejszego kontaktu z pracownikami Działu Nauki i Monitoringu Przyrody, a także w miarę potrzeb z pracownikami innych działów w celu szczegółowego omówienia zakresu i miejsca badań, dostępnej metodyki  i zasad współpracy pomiędzy KPN a Prowadzącym badania.

Osoba, która chce prowadzić badania na terenie KPN proszona jest o wypełnienie Wniosku o wydanie zgody na udostępnienie terenu Kampinoskiego Parku Narodowego w celu prowadzenia badań naukowych.

Przy wykonywaniu praz licencjackich, inżynierskich, magisterskich i doktorskich konieczne jest potwierdzenie akceptacji tematu przez promotora.

Cel pracy powinien być zgodny z celami Parku Narodowego. Zachęcamy więc do prowadzenia takich badań, które będą powiększały wiedzę o funkcjonowaniu przyrody KPN. Metoda pracy nie może być inwazyjna i zagrażać przyrodzie Parku. Badania, które mogą być wykonane w innym terenie nie powinny być lokowane na terenie Parku. W szczególności prowadzenie badań w obszarach ochrony ścisłej dopuszczone jest tylko wtedy, gdy są absolutnie niezbędne.

Na podstawie Wniosku, Dyrektor KPN wydaje zgodę na prowadzenie badań i podpisywane jest Porozumienie w sprawie udostępnienia terenu Kampinoskiego Parku Narodowego w celu prowadzenia badań naukowych. Porozumienie to podpisuje osoba prowadząca badania oraz dyrektor KPN, promotor otrzymuje egzemplarz Porozumienia do wiadomości. Osoba prowadząca badania zobowiązuje się do przekazania efektów swojej pracy w formie maszynopisu pracy, odbitek wszelkich publikacji opartych na uzyskanych wynikach oraz, w przypadku prac kilkuletnich, rocznych sprawozdań z wykonanych działań w terminie do 3 miesięcy po zakończeniu badań. W przypadku rezygnacji z prowadzenia badań Prowadzący badania jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić to w formie pisemnej do dyrekcji Parku.

Prowadzący badania wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Porozumieniu. Dane te będą wykorzystane wyłącznie na potrzeby Parku. Wyraża też zgodę na opublikowanie na stronie internetowej KPN tematu pracy wraz z podaniem swojego imienia i nazwiska oraz Instytucji.

W okresie prowadzenia badań do stałych roboczych kontaktów zostaje wyznaczony pracownik KPN. Pobyt w terenie należy każdorazowo zgłaszać odpowiednim pracownikom terenowym, których wykaz zostanie dostarczony wraz z Porozumieniem. Porozumienie stanowi jednocześnie przepustkę do przebywania i wykonywania badań w terenie w zakresie określonym w Porozumieniu. W związku z tym, należy je mieć przy sobie i w razie potrzeby okazać służbom terenowym Parku.

Jeśli istnieje konieczność poruszania się po drogach KPN samochodem, co należy zaznaczyć we Wniosku, Prowadzący badania uzyskuje oddzielne zezwolenie na wjazd samochodem. Do uzyskania takiego zezwolenia konieczne jest podanie numeru rejestracyjnego samochodu oraz nr dowodu osobistego kierowcy. W przypadku dużych tematów badawczych prowadzonych przez wiele osób, każda z osób poruszających się poza wyznaczonymi szlakami w celu prowadzenia badań otrzymuje oddzielne zezwolenie.Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo