Puszczyk
Puszczyk
W siedlisku puszczyka
W siedlisku puszczyka
Celem prac jest ocena wybiórczości siedliskowej i rozmieszczenia puszczyka Strix aluco i uszatki Asio otus, oraz poszukiwania gatunków, które rzadko są stwierdzane na terenie KPN, np. włochatki. Analiza danych monitoringu sów może posłużyć nie tylko do poszerzenia wiedzy na temat rozmieszczenia i liczebności tych ptaków. Może także wskazać na wybiórczość siedliskową sów, dzięki uzyskanym danym można przeanalizować wpływ na rozmieszczenie sów takich czynników jak ochrona czynna w tym pielęgnacja drzewostanów, czy inne sposoby ochrony w tym ochrona ścisła. Sowy są także wskaźnikiem naturalności i bioróżnorodności lasów. Monitoring oparty jest na głosach sów z wykorzystaniem stymulacji głosowej. Do celów monitoringu wytypowano dwie powierzchnie badawcze w obrębach ochronnych Laski oraz Kampinos, których łączna powierzchnia to 50 km2. Obserwator przemieszcza się samochodem po wyznaczonych transektach, zatrzymując się co 300-400 m. Monitoring prowadzony jest w okresie luty-kwiecień, w chłodne, pogodne noce, bez opadów i silnego wiatru.

 

Koordynuje: dr Danuta Pepłowska-Marczak

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo