• image

ActiveKPN - aktualności

prace rozbiórkowe
prace rozbiórkowe
Jesienią 2014 roku rozebrano ostatnich dziewięć gospodarstw zabudowanych wykupionych w ramach projektu „ActiveKPN”.

Ważnym elementem prac rozbiórkowych było zabezpieczenie, wywiezienie i utylizacja elementów azbestowych. Teren po rozebranych gospodarstwach został starannie oczyszczony i uporządkowany. W niektórych miejscach place powstałe po rozebranych gospodarstwach zostały od razu obsadzone młodymi drzewami.

Czytaj więcej...

Przedstawiciele Wisły Warszawskiej i KPN w rezerwacie Ławice Kiełpińskie
Przedstawiciele Wisły Warszawskiej i KPN w rezerwacie Ławice Kiełpińskie
Najbliższy nam projekt LIFE to projekt Wisła Warszawska. Oficjalny tytuł tego projektu to „Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej” (LIFE09 NAT/PL/000264) i jest on realizowany przez m.st. Warszawa oraz Stowarzyszenie Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków. Część działań tego projektu realizowana jest w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego, stąd nasze szczególne zainteresowanie tym projektem. 

Czytaj więcej...

W dniach od 26 lipca do 2 sierpnia 2014 r. byliśmy w ramach networkingu projektu LIFE+ na wyjeździe studyjnym do projektów LIFE+ prowadzonych w Niemczech. Celem naszej wizyty były projekty „Nationalpark BayWald” (LIFE12 NAT/DE/000093) oraz „Hannoversche Moorgeest” (LIFE11 NAT/DE/000344). W skład delegacji KPN wchodzili: Jolanta Markowska (starszy specjalista ds. ochrony przyrody), Karol Kram (koordynator techniczny projektu ActiveKPN) oraz Ryszard Tlaga (koordynator finansowy projektu ActiveKPN). Wyjazd odbywał się samochodem służbowym projektu.

Spotkanie w centrum informacyjnym torfowisk hanowerskich
Spotkanie w centrum informacyjnym torfowisk hanowerskich
Jako pierwszy odwiedziliśmy projekt „Nationalpark BayWald”

Czytaj więcej...

Stoisko KPN i REC
Stoisko KPN i REC
W tym roku Dzień Informacyjny LIFE organizowany przez NFOŚiGW odbył się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Fundacji Nowe Horyzonty, przy ul. Bobrowieckiej 9 w Warszawie. Był on okazją do zaprezentowania się różnych realizowanych obecnie projektów LIFE+, wymiany doświadczeń między beneficjentami, a także przedstawienia praktyki realizowania projektów LIFE potencjalnym wnioskodawcom.

Czytaj więcej...

Sadzenie lasu na działce w Famułkach Królewskich
Sadzenie lasu na działce w Famułkach Królewskich

Wiosną 2014 roku na 25 działkach wykupionych w ramach projektu „ActiveKPN” przeprowadzono zabiegi zalesiania i dolesiania. W sumie posadzono ponad 30 tysięcy sadzonek zalesiając 7,3 ha gruntu.  Prace polegały na zalesianiu powierzchni otwartych oraz na dolesianiu, czyli dosadzaniu rzadkich gatunków drzew i krzewów na terenach już wcześniej zadrzewionych. Dolesianie ma na celu wzbogacenie składu gatunkowego istniejącego drzewostanu, stworzenie remiz dla ptaków, a także wsparcie naturalnej sukcesji.

Czytaj więcej...

b_200_150_16777215_00___images_life_tabliczka_nietoperze.JPGPrzy wykupowanych, w ramach projektu „ActiveKPN”, zabudowanych gospodarstwach często znajdują się piwniczki ziemne. Niektóre z nich stanowią dogodne zimowiska dla nietoperzy. Piwnice te są zachowywane, odpowiednio oznaczane i włączane do sieci starych piwniczek, w których prowadzony jest monitoring liczebności oraz szczegółowe badania zimujących nietoperzy. Obecnie w całym Parku takich piwnic jest już 120, z czego 3 (w Sowie Woli Folwarcznej, Zamościu i Nowej Dąbrowie) znajdują się na gruntach wykupionych przez KPN w ramach projektu LIFE+.

Czytaj więcej...

Dnia 12 maja 2014 r. przesłano do Komisji Europejskiej kolejny raport z przebiegu realizacji projektu LIFE+ „ActiveKPN” – Progress Report No 1 (w skrócie PR1).

Jest to kolejny, trzeci z kolei po raporcie wstępnym (Inception Report) i raporcie śródokresowym (Mid-Term Report), raport składany przez nas do Komisji. Obejmuje on działania podjęte w ramach realizacji projektu w okresie od 1 I 2013 r. do 12 V 2014 r.

Czytaj więcej...

Z końcem 2013 roku wykupione zostały wszystkie planowane do wykupu gospodarstwa zabudowane – 18 gospodarstw.

Jesienią 2013 roku rozebrano dwa pierwsze gospodarstwa zabudowane wykupione w ramach projektu „ActiveKPN”. W lutym 2014 r. rozebrano, a do 10 marca tego roku, uporządkowano teren po kolejnych siedmiu gospodarstwach zabudowanych. Zabudowania te, zwykle stare i zniszczone, mogłyby stanowić zagrożenie nie tylko przyrody Parku, ale także (a może przed wszystkim) dla ludzi.

Czytaj więcej...

Łąka skoszona w ramach projektu „ActiveKPN”
Łąka skoszona w ramach projektu „ActiveKPN”
Kampinoski Park Narodowy w ramach ochrony czynnej prowadzi działania związane z utrzymaniem zbiorowisk nieleśnych.

Jesienią roku 2013 wykonano koszenia (działanie w ramach projektu – C3) na łącznej powierzchni 27,65 ha, w tym 11,89 ha na gruntach wykupionych w ramach projektu „ActiveKPN” (0,20 ha było to koszenie ręczne). Pozostałe skoszone grunty to grunty będące w zarządzie KPN, a których koszenie razem z gruntami projektu „ActiveKPN” pozwala zachować kompleksowość działań na danym obszarze. Jednocześnie wykonano odkrzaczania (działanie w ramach projektu – C2) na powierzchni 0,88 ha.

Rok 2013 był na terenie KPN kolejnym od kilku lat rokiem o ponadprzeciętnym poziomie wód gruntowych. Spowodowało to, że wiele gruntów przeznaczonych do koszenia nie mogła być poddana temu zabiegowi. Spośród gruntów wykupionych w ramach projektu „ActiveKPN” były to grunty o łącznej powierzchni 11,62 ha. Część z tych gruntów była na tyle podmokła, że koszenie ciężkim sprzętem mogłaby spowodować zniszczenie samej łąki, a do części drogi dojazdowe okazały się nieprzejezdne.

W dniach 6-7 listopada 2013 roku Kampinoski Park Narodowy odwiedziły przedstawicielki Komisji Europejskiej– Maja Mikosińska (oficer techniczny KE) i Anna McClintock (oficer finansowy KE), którym towarzyszył przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem wizyty było zapoznanie się z postępami w realizacji projektu LIFE+ nr LIFE10 NAT/PL/655 pt: „Ochrona zasobów przyrodniczych Puszczy Kampinoskiej – obszaru Natura 2000, poprzez renaturyzację wykupionych gruntów”.

Czytaj więcej...

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo