W dniu 20 września 2013 r. koordynatorzy projektu „ActiveKPN” odwiedzili Park Narodowy „Ujście Warty”, gdzie nawiązano współpracę z projektami LIFE+ realizowanymi przez ten Park.

Rozmawiano m.in. z panami Łukaszem Ulbrychem i Szymonem Śródeckim pracującymi przy projekcie „Polskie ostoje ptaków”. Projekt ten ma na celu ograniczenie presji obcych inwazyjnych ssaków drapieżnych – norki amerykańskiej (Mustela vison) oraz szopa pracza (Procyon lotor) na ptaki wodne i błotne odbywające lęgi na terenie Parku. Mieliśmy też okazję zapoznać się w terenie jak wyglądają pułapki pozwalające monitorować liczebność norki amerykańskiej nad brzegami cieków wodnych PN „Ujście Warty” (na zdjęciu p. Łukasz Ulbrych z taką pułapką).

Drugim koordynatorem projektu LIFE+ w PN „Ujście Warty” był p. Łukasz Cieślik z projektu „Ograniczenie sukcesji”. Projekt ten ukierunkowany jest na poprawę siedlisk występujących w Parku Narodowym „Ujście Warty” poprzez wycinkę zakrzaczeń wierzbowych na powierzchni około 200 ha. Wycinka wspomnianych zarośli umożliwi ponowne uzyskanie przez Park rangi kluczowego obszaru dla migrujących i lęgowych ptaków.

Nasz pobyt w Parku Narodowym „Ujście Warty” był krótki, ale intensywny. Mamy nadzieję, że kontakty nawiązane w jego trakcie zaowocują lepszą realizacją naszych projektów w przyszłości.


Polecamy strony internetowe projektów LIFE+ realizowanych bądź współrealizowanych przez Park Narodowy „Ujście Warty”:

www.ograniczeniesukcesji.pl - „Ograniczenie sukcesji” LIFE09 NAT/PL/000254, pełny tytuł „Restytucja i utrzymanie siedlisk lęgowych ptaków wodnych i błotnych”.

www.ptaki-life.pl – „Polskie ostoje ptaków” LIFE09 NAT/PL/000263, pełny tytuł „Ochrona ptaków wodnych i błotnych w pięciu Parkach Narodowych – odtwarzanie siedlisk i ograniczenie wpływu inwazyjnych gatunków” (głównym beneficjentem projektu jest Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży).

http://bagnasadobre.pl/ – „Bagna są dobre” LIFE09 NAT/PL/000257, pełny tytuł „Aktywna ochrona ptaków wodnych i błotnych na terenie Polderu Północnego w Parku Narodowym „Ujście Warty” poprzez poprawę warunków wodnych siedlisk lęgowych oraz miejsc żerowania i odpoczynku w czasie migracji i zimowania. Bagna są Dobre!”